Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Davutoğlu’nu ‘yıldırım’ çarptı!..

12 Mayıs 2016

Dün bir, bu­gün iki…
Ha­len AKP Ge­nel Baş­ka­nı ve Baş­ba­kan olan Ah­met Da­vu­toğ­lu, kon­gre­de aday­lı­ğı­nı koy­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı­ğı an­da yay­lım ateş baş­la­dı.
Aman Al­la­h'­ım hem de ne ateş!..
Dü­ne ka­dar önün­de ce­ket ilik­le­nen, hak­kın­da öv­gü­ler dü­zü­len, “Ho­cam, Ho­ca­m” de­ni­le­rek ye­re gö­ğe sığ­dı­rı­la­ma­yan Da­vu­toğ­lu, bir an­da Sa­ra­y'­da mev­zi­le­nen kes­kin ni­şan­cı­la­rın, Arap usu­lü sırt­tan han­çer sap­la­ma us­ta­la­rı­nın, Os­man­lı ok­çu­la­rı­nın, yan­daş te­tik­çi­le­rin ve ke­ra­me­ti ken­din­den men­kul AKP ule­ma­sı­nın boy he­de­fi ha­li­ne ge­li­ver­di!
Sırt­tan vu­ran­la­rın sa­yı­sı­nın çok­lu­ğu kar­şı­sın­da “Sen de mi Brü­tü­s” la­fı, “Siz­ler de mi Brü­tüs­le­r”­e dö­nü­şü­ver­di!..

* * *

Mü­rek­ke­bi ku­ru­ma­mış öv­gü­ler, ku­lak­la­rı­mız­da hâ­lâ yan­kı­la­nan al­kış ses­le­ri, coş­ku­lu “ya­şa, var ol” ni­da­la­rı, hu­şu için­de din­ler­ken göz­yaş­la­rı­na ha­kim ola­ma­yan­lar bir an­da yok sa­yıl­dı, on­la­rın ye­ri­ne suç­la­ma­lar, it­ham­lar ve if­ti­ra­lar ya­yıl­dı!
Sal­dı­rı sa­ğa­na­ğın­da ne had­di­ni bil­mez­li­ği, ne nan­kör­lü­ğü ve ne de Al­man ajan­lı­ğı, ya­ni ha­in­li­ği kal­dı!..
Böy­le­ce mu­ha­lif­ler için ar­tık ne­re­dey­se spor ha­li­ne ge­len linç­ler­den bir fa­ni ola­rak Ah­met Da­vu­toğ­lu da na­si­bi­ni al­dı!

* * *

Bun­lar yi­ne de onun için gü­zel gün­ler!
He­le bir “gı­k”­ını çı­kar­sın da gö­re­lim!
Akıl­la­ra dur­gun­luk ve­re­cek bo­yut­ta­ki suç­la­ma­la­rın iş­te o za­man ser­vis edil­mek üze­re üre­tim mer­ke­zin­de bek­le­til­di­ği­ni bi­le­lim!..

* * *

Oy­sa Da­vu­toğ­lu'nun azil ne­de­ni­nin ya­zı­lıp çi­zi­len­ler­le il­gi­si bu­lun­ma­dı­ğı­nı CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray, pa­zar gün­kü söy­le­mi­miz­de apa­çık an­lat­tı. Çı­ray, “Da­vu­toğ­lu'na, Cum­hur­baş­ka­nı'nın adam­la­rı ola­rak bi­li­nen ba­zı ki­şi­le­rin kum­pas kur­duk­la­rı­nı ve ‘Pe­li­kan Dos­ya­sı' adı ve­ri­len ‘De­di­ko­du Dos­ya­sı' ile şan­taj yap­tık­la­rı­nı” söy­le­di.
Da­vu­toğ­lu'nun, rant te­ke­ri­ne ço­mak sok­tu­ğu için az­le­dil­di­ği­ni öne sü­re­rek, şu sar­sı­cı id­di­ayı di­le ge­tir­di:
“Baş­ba­kan AK­P'­nin yan­daş mü­te­ah­hit­le­ri­nin ka­mu-özel iha­le­le­rin­de el­de ede­cek­le­ri ola­ğa­nüs­tü kâr­lı şart­la­rı teh­dit edi­yor­du. Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­la Da­vu­toğ­lu iliş­ki­sin­de­ki ka­mu­oyu­na an­cak çok kü­çük kıs­mı yan­sı­yan ge­ri­lim­ler bu teh­dit­le il­gi­liy­di. Da­vu­toğ­lu grup top­lan­tı­sın­da ne­den hır­sız­lık­tan bah­set­ti ve sos­yal med­ya şar­la­tan­la­rı­na çat­tı?.. Ve ne­den ve­da ko­nuş­ma­sın­da “gü­cün yoz­laş­ma­sı­” de­di?..
Söy­le­ye­yim: Ne za­man ki tüm yap-iş­let-dev­ret ve ka­mu-özel iha­le­le­rin­de bun­dan böy­le ha­zi­ne ga­ran­ti­si yüz­de 100'den en faz­la yüz­de 80'e in­di­ril­me ça­lış­ma­sı baş­la­dı, iş­te o za­man bar­dak taş­tı! Yan­daş mü­te­ah­hit­le­rin hep­si aya­ğa kalk­tı! Zi­ra mev­cut pro­je­le­re ve­ri­len dev­let öde­me ve ha­zi­ne borç ga­ran­ti­le­ri Ha­zi­ne'yi tam an­la­mıy­la if­la­sa gö­tü­rü­yor! (…) İs­tan­bu­l'­a ya­pı­lan ha­va­ala­nın­da olup bi­ten­ler, Ba­tı'da bir­kaç hü­kü­me­ti yı­kar! Bel­li ki Bi­na­li Bey çok eli açık dav­ran­mış! Ama mü­te­ah­hit­le­ri ar­ka­sı­na alan Bi­na­li Bey, Da­vu­toğ­lu eki­bi­ni tas­fi­ye et­ti.”

* * *

Siz bak­ma­yın Sa­ray ica­zet­li linç­le­re ve hı­zı gi­de­rek ar­tan se­ri atış­la­ra!..
De­ne­yim­li si­ya­set­çi Çı­ray ne di­yor?
“Da­vu­toğ­lu'nu yıl­dı­rım çarp­tı!..”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more