Koalisyon tiyatrosundan sonra yeni anayasa tiyatrosu!..

Sev­gi­li okur­la­rım ha­tır­la­ya­cak­sı­nız;
7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den son­ra “Ko­alis­yon Ti­yat­ro­su­” baş­lı­ğı al­tın­da iki ya­zı ka­le­me aldım.
Ya­zı­la­rım­da AK­P'­nin CHP ile sür­dür­dü­ğü hü­kü­met kur­ma gö­rüş­me­le­ri­nin bir ti­yat­ro­dan iba­ret ol­du­ğu­nu be­lirt­tim.
CHP'­yi, bu oyu­nun fi­gü­ra­nı ol­ma­ma­sı ko­nu­sun­da uyar­dım.
Gö­rüş­le­ri­mi de tah­min­le­re ve de­di­ko­du­la­ra de­ğil, dö­ne­min Sa­ray Söz­cü­sü Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın si­ya­set sah­ne­sin­de pek sık rast­la­ma­dı­ğı­mız çok net açık­la­ma­la­rı­na da­yan­dır­dım.
Zi­ra Bi­na­lı Yıl­dı­rım, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den ön­ce­ki açık­la­ma­la­rın­da “Ko­alis­yon tab­lo­su ile kar­şı­laş­ma­la­rı ha­lin­de hü­kü­me­tin ku­rul­ma­ya­ca­ğı­nı, en kı­sa sü­re­de ye­ni bir se­çi­me gi­de­cek­le­ri­ni­” söy­le­miş­ti.
Hiç kuş­ku­nuz ol­ma­sın ki Yıl­dı­rım bu açık­la­ma­la­rı, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın is­te­ği ve ona­yı doğ­rul­tu­sun­da yap­mış­tı.
Ama CHP'­nin çok bi­len­le­ri (!) bu çıp­lak ger­çe­ğe rağ­men AKP ile koa­lis­yon hü­kü­me­ti kur­ma gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dür­dü­ler!
Hem de haf­ta­lar­ca!
Pe­ki so­nun­da ne ol­du?
Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­ın de­di­ği gi­bi er­ken se­çim ol­du!..

* * *

Dev­le­tin tüm gü­cü­nü so­nu­na ka­dar kul­la­nan AKP, kor­kunç kat­li­am­lar­la hort­la­yan te­rö­rün ya­rat­tı­ğı kor­ku at­mos­fe­rin­de ken­di­si­ne dö­nen mil­li­yet­çi oy­la­rı da top­la­ya­rak, ye­ni­den tek ba­şı­na ik­ti­dar kol­tu­ğu­na otur­du.
“A­man ka­mu­oyun­da uz­laş­maz bir par­ti iz­le­ni­mi ya­rat­ma­ya­lım, gö­rüş­me­ler­den kaç­ma­ya­lı­m” di­ye­rek koa­lis­yon ma­sa­sın­da haf­ta­lar­ca “is­tik­şa­fi­” gö­rüş­me­ler ya­pan ve böy­le­ce çok de­ğer­li bir sü­re­yi bo­şa har­ca­yan CHP yö­ne­ti­mi ise bir kez da­ha ya­nıl­dı.
Par­ti yüz­de 25 oyu zor bul­du!
Ya­ni Dim­ya­t'­a pi­rin­ce gi­der­ken az da­ha ev­de­ki bul­gur­dan olu­nu­yor­du!

* * *

1 Ka­sı­m'­da alı­nan so­nuç­la “Ko­alis­yon Ti­yat­ro­su­” per­de­le­ri­ni in­dir­miş, AKP için “Ye­ni Ana­ya­sa Gö­rüş­mele­ri­” ad­lı ye­ni oyu­nu sah­ne­le­me­nin za­ma­nı gel­miş­ti!
Bu oyu­nun na­sıl bi­te­ce­ği de, tıp­kı 7 Ha­zi­ran ön­ce­sin­de ol­du­ğu gi­bi çok net bi­çim­de bel­li edil­di.
Se­nar­yo şöy­le ya­zıl­dı:
Mev­cut ana­ya­sa “dar­be ürü­nü­” ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le de­ğiş­ti­ri­le­cek, ye­ri­ne, baş­kan­lık rü­ya­sı gö­ren Tay­yip Er­doğa­n'­ın is­te­di­ği ana­ya­sa ge­ti­ri­le­cek.
Bu amaç­la baş­lan­gıç­ta CHP'­ye uz­laş­ma­cı me­saj­lar ve­ri­le­cek.
“A­na­ya­sa Uz­laş­ma Ko­mis­yo­nu­” ma­sa­sı­na otur­tul­duk­tan bir sü­re son­ra da mad­de­ler­de ters düş­me­ler ge­rek­çe gös­te­ri­le­rek “Bun­lar­la ana­ya­sa ya­pıl­ma­z” de­ni­le­cek ve 2019 bek­len­me­den -muh­te­me­len son­ba­har­da- bas­kın se­çi­me gi­di­le­cek.
Böy­le­ce PKK te­rö­rü ne­de­niy­le HDP'­den kop­ma­ya de­vam eden oy­la­rın AK­P'­ye kay­ma­sıy­la bu par­ti ba­raj al­tı­na iti­le­cek… Pa­ram­par­ça du­rum­da­ki MHP'­den ka­çan mil­li­yet­çi oy­lar bun­la­ra ek­le­ne­cek… Bu­nun­la da ye­ti­nil­me­yip, MHP'­nin de ba­raj al­tı­na sü­rük­len­me­si ve iki par­ti­li bir par­la­men­to oluş­tu­rul­ma­sı için her tür­lü gay­ret sarf edi­le­cek…
“İk­ti­da­rın dü­men su­yun­da­ki bu CHP'­den bir şey ol­ma­z” di­yen be­lir­li bir seç­men kit­le­si­nin de san­dı­ğa git­me­me­siy­le AKP, ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği için ge­re­ken mil­let­ve­ki­li çoğunluğunu Mec­li­s'­e ta­şı­ya­cak.
CHP'­de ise ar­tık sa­yı­sı­nı unut­tu­ğu­muz ku­rul­ta­y­lar­dan bir ye­ni­si gün­de­me ge­le­cek!..

* * *

Sev­gi­li okur­la­rım,
Atı alan Üs­kü­da­r'­ı geç­mek üze­re.
Adam­lar ni­yet­le­ri­ni açık açık ya­zıp söy­lü­yor, “He­def 2023” di­yor­lar.
Cum­hu­ri­ye­ti dö­nüş­tü­re­cek­le­ri­ni, re­ji­mi de­ğiş­ti­re­rek tek adam yö­ne­ti­mi­ni ge­ti­re­cek­le­ri­ni tüm dün­ya­ya ilan edi­yor­lar.
CHP'­nin çok bi­len­le­ri ise hâ­lâ “A­man top­lum­da bu CHP de mı­zık­çı, uz­la­şıl­maz bir par­ti ima­jı­nı ya­rat­ma­ya­lım, Ana­ya­sa gö­rüş­me­le­rin­den kaç­ma­ya­lı­m” di­ye­rek, tıp­kı “Ko­alis­yon Ti­yat­ro­su­”n­da ol­du­ğu gi­bi, Cum­hu­ri­ye­t'­in ku­ru­cu­su par­ti­yi Cum­hu­ri­ye­t'­e nok­ta ko­nu­la­cak bir oyu­nun fi­gü­ra­nı yap­mak­ta ıs­rar edi­yor­lar.
CHP'­nin kur­tu­luş yo­lu­nun, AKP ile uz­laş­mak­tan de­ğil, uz­laş­ma­mak­tan geç­ti­ği­ni gör­me­mi­zi is­te­mi­yor­lar.
“Biz bu ti­yat­ro­da yer al­ma­ya­ca­ğız ve Ata­tür­k'­ün bi­ze ema­ne­ti olan Cum­hu­ri­ye­t'­i tüm gü­cü­müz­le ko­ru­ya­ca­ğız. Bu uğur­da ana­ya­sal ve de­mok­ra­tik hak­la­rı­mı­zı so­nu­na ka­dar kul­la­na­ca­ğı­z” di­ye­mi­yor­lar.
Bu ne­den­le kay­bet­tik­çe kay­be­di­yor­lar!
Umut­la­rı­mı­zı bi­le yok edi­yor­lar!..

Loading...