Sözcü Plus Giriş
UĞUR DÜNDAR

Rezalet!.. Skandal!.. Kepazelik!..

25 Şubat 2016

Es­ki­den bu söz­cük­ler­den bi­ri­ni, ha­ber ve­ya kö­şe ya­zı­sı baş­lı­ğı ola­rak kul­lan­dık mı, yer ye­rin­den oy­nar­dı. O ha­ber ya da ya­zı, gün­ler­ce ko­nu­şu­lur­du.
Oy­sa gü­nü­müz­de Tür­ki­ye'de olup bi­ten­ler öy­le­si­ne akıl­la­ra dur­gun­luk ve­re­cek bir nok­ta­ya gel­di ki, bı­ra­kın bu söz­cük­ler­den bi­ri­ni, tü­mü­nü bir­den kul­lan­sa­nız kim­se­nin kı­lı kı­pır­da­mı­yor!..

* * *

Ba­kar mı­sı­nız?
An­ka­ra'nın kal­bin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ha­in te­rör sal­dı­rı­sın­dan bir­kaç sa­at son­ra, in­ti­har bom­ba­cı­sı­nın kim­li­ği, hem de en yet­ki­li ağız­lar ta­ra­fın­dan açık­la­nı­ver­di!
Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu'nun ver­di­ği bil­gi­ye gö­re; ey­le­mi, ül­ke­mi­ze sı­ğın­ma­cı ola­rak ge­len PYD-YPG'­li te­rö­rist Sa­lih Nec­car yap­mış­tı. Ku­zey Su­ri­ye'de ya­şa­yan Nec­car ai­le­si­nin bir ka­na­dı da Be­şar Esa­d'­a bağ­lı as­ke­ri is­tih­ba­ra­ta ça­lı­şı­yor­du!..
Baş­ba­ka­n'­ın söz­le­rin­den, sa­vaş se­be­bi ola­bi­le­cek la­net­le­di­ği­miz ey­le­min PYD ve Esad iş­bir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ği an­la­mı çı­kı­yor­du!
Böy­le­ce bir sü­re­dir Türk as­ke­ri­nin PYD mev­zi­le­ri­ni bom­ba­la­mak­ta ne ka­dar hak­lı ol­du­ğu ve PYD'­yi te­rör ör­gü­tü ola­rak gör­me­mek­te ıs­rar eden AB­D'­nin ise, ne den­li bü­yük ya­nıl­gı için­de bu­lun­du­ğu me­sa­jı ve­ri­li­yor­du!

* * *

An­cak bir­kaç gün son­ra or­ta­ya tak di­ye PKK uzan­tı­sı bir te­rör ör­gü­tü çı­kı­yor­du!
On­la­rın açık­la­ma­sı­na gö­re de can­lı bom­ba Sa­lih Nec­car de­ğil, ai­le­si de Va­n'­da ya­şa­yan Ab­dül­ba­ki Sö­mer ad­lı PKK'­lı te­rö­rist­ti!..
Ad­li Tıp ra­po­ru da bu id­di­ayı doğ­ru­lu­yor ve kim­lik kar­ga­şa­sı­na son nok­ta­yı ko­yu­yor­du:
Can­lı bom­ba Sa­lih Nec­car de­ğil, ke­sin­lik­le Ab­dül­ba­ki Sö­me­r'­di!..

* * *

Hü­kü­met Söz­cü­sü Nu­man Kur­tul­mu­ş'­un can­lı ya­yın­da mil­yon­lar­ca in­sa­nın göz­le­ri­nin içi­ne ba­ka ba­ka söy­le­dik­le­ri ise, din­le­yen­le­ri şaş­kın­lık­ta zir­ve­ye sü­rük­le­ye­cek
ni­te­lik­tey­di.
Zi­ra Prof. Kur­tul­muş “Pat­la­ma ye­rin­de bir baş par­mak ve bir el bu­lun­du. Bu­ra­da­ki par­mak iz­le­rin­den, şah­sın kim­lik bil­gi­le­ri o şe­kil­de tes­pit edil­di. Mar­di­n'­den 2014 yı­lı yaz ayın­da gir­di­ği, da­ha ön­ce PYD böl­ge­sin­den Tür­ki­ye'ye gi­riş yap­tı­ğı, PYD böl­ge­sin­de bu­lun­du­ğu ve ora­dan gel­di­ği çok açık, çok net olan bir du­rum­la kar­şı kar­şı­ya­yız. Bi­zim eli­miz­de­ki bil­gi buy­du, olay anın­da ve olay son­ra­sın­da­ki araş­tır­ma­lar sı­ra­sın­da!..” di­yor­du.
Pe­ki, pat­la­ma­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren­le­rin kim­lik tes­pit­le­ri bi­le ya­pıl­ma­dan Nec­car ai­le­siy­le il­gi­li bil­gi­ler, on­la­rın Be­şar Esa­d”­ın as­ke­ri is­tih­ba­ra­tıy­la iliş­ki­le­riy­le il­gi­li ve­ri­ler ne­re­den çık­mış­tı?
Sa­vaş se­be­bi ola­bi­le­cek böy­le bir açık­la­ma­ya ne­den ge­rek gö­rül­müş­tü?
Baş­ba­ka­n'­ı böy­le ko­nuş­tu­ran­la­rın asıl amaç­la­rı ney­di?
Yok­sa bi­ri­le­ri Türk as­ke­ri­ni Su­ri­ye ba­tak­lı­ğı­na gi­re­rek sa­vaş­ma­ya mı zor­lu­yor­du?
Ora­sı meç­hul­dü!..

* * *

Prof. Kur­tul­mu­ş'­un bu açık­la­ma­yı yap­tı­ğı sa­at­ler­de, 28 ki­şi­nin ya­şa­mı­nı yi­tir­me­si­ne, 100 ci­va­rın­da­ki as­ke­ri per­so­ne­lin de ya­ra­lan­ma­sı­na se­bep olan te­rö­rist Ab­dül­ba­ki Sö­mer için Va­n'­da ta­zi­ye me­ka­nı oluş­tu­rul­muş ve zi­ya­ret­çi akı­nı çok­tan baş­la­mış­tı.
Ta­zi­ye­ye gi­den bin­ler­ce ki­şi ara­sın­da Ana­ya­sa'ya sa­da­kat­ten ay­rıl­ma­ya­ca­ğı­na, dev­le­tin var­lı­ğı ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, va­ta­nın ve mil­le­tin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü ko­ru­ya­ca­ğı­na na­mu­su ve şe­re­fi üze­ri­ne ye­min et­miş HDP'­li Mil­let­ve­ki­li Tu­ba He­zer de bu­lu­nu­yor­du!
Ama HDP mil­let­ve­kil­le­ri­nin hiç­bi­ri, bom­ba­lı sal­dı­rı­da ya­şa­mı­nı yi­ti­ren kur­ban­lar­dan bi­ri­nin evi­ne ta­zi­ye­ye git­mi­yor­du!..

* * *

Re­za­let!..
Skan­dal!..
Ke­pa­ze­lik!..
Söz­cük­le­ri­nin tü­mü­nü bir­den kul­lan­sak, aca­ba olup bi­te­ni an­lat­mak müm­kün ola­bi­lir mi?..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more