Recep ayının ilk günü yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylar nasıl değerlendirilmeli?

Recep ayı ile başlayan mübarek üç aylara bu gece girmiş olacağız. Sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan ve mübarek gün ve geceleri içeren üç aylar 29 Mart Çarşamba gecesi itibariyle başlıyor. Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde bu aylar için özellikle tavsiye ettiği ibadetler ve dualar var mı merak ediliyor. Üç ayları ve Recep ayını değerlendirmek isteyenler hangi ibadetleri yapabiliriz, nasıl dua edebiliriz araştırıyorlar. Haberimizde tavsiye edilen ibadetleri ve duaları derledik.

Recep ayının ilk günü yapılacak ibadetler nelerdir? Üç aylar nasıl değerlendirilmeli?

Üç aylar bu gece başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan mübarek üç aylara bu akşam itibariyle gireceğiz. Üç ayların ilk perşembe gecesi ise Regaib Kandili’ni idrak edeceğiz. Ramazan ayının yaklaştığını müjdeleyen Recep ayında hangi ibadetleri yapabiliriz? Peygamber Efendimiz Recep ayı ve üç aylar için hangi ibadetlerin yapılmasını tavsiye etmiştir?

Hicrî ve kamerî aylar arasında büyük önem taşıyan ve “üç aylar” diye adlandırılan Receb, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylar olarak kabul edilirler. Bu ayların Müslümanlarca önemli ölçüde değer kazanmasının sebepleri arasında Hz. Peygamber (s.a.s)’in bu aylar hakkında verdiği haberler gösterilebilir. Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır” buyurmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz, Receb ayı girince, ” Âllahım! Receb ve Şabanı bize mübarek kı!! Bizi Ramazana ulaştır” diye dua ederdi.

Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

Rasulullah, Ramazan ayı dışında en fazla Recep ve Şâban aylarında oruç tutmuşlardır. Recep ayı girdiğinde de, “Allah”ım, bize Recep ve Şaban”ı mübarek kıl ve bizi Ramazan”a ulaştır” (Keşfu”l Hafa) diye dua etmiştir.

Bu üç ayda ayrıca Regaip Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili ve Kadir geceleri bulunmaktadır. Ramazan ayındaki farz orucun yanısıra Rasululah, Recep ve Şaban aylarında da Müslümanları oruç tutmaya teşvik etmiştir.  Konuyla ilgili Abbad ibn Hanif şöyle bir rivayette bulunmuştur: “Said İbnu Cübeyr (ra)”a Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabi verdi. İbni Abbas (ra)”ı dinledim, şöyle demişti: Rasulullah Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz Galiba hiç yemeyecek (ayın her gününde oruç tutacak) derdik, (bazı yıllarda da öyle) yerdi ki biz, galiba hiç tutmayacak derdik.”(Müslim)

Hz. Aişe başka bir rivayetinde bu konuda şunları söyler: “Rasulullah senenin hiçbir ayında Şaban ayındakinden fazla oruç tutmaz ve şöyle buyururdu: Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir.” (Müslim)

RECEB AYININ İLK PERŞEMBE GÜNÜNDEKİ ORUÇ (REGAİB KANDİLİ ORUCU)
Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:
“- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir.
O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe' nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara hitâb eder:
‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!' der. Onlar da:
‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir' derler. Allâhü Te‘âlâ da:
‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim' buyurur” diye buyurdular.
“Receb'de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (H.Şerîf)

REGAİB GECESİ VE NAMAZI
Receb Ayının ilk Cuma (Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan) gecesidir. Ramazân-ı şerîfin karşılayıcısı durumunda olan mübârek aylardan Receb ayının ilk cuma gecesine Regâib gecesi denir. Bu geceye Regâib gecesi denmesinin asıl sebebi şudur: Bu gecede Peygamberimiz (s.a.v.)'e hâs bazı ma‘nevî ihsânlar vâki olmasıdır ki bunun şükür ifâdesi olarak Peygamberimiz (s.a.v.) on iki rek‘at namâz kılmışlardır. Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimse Receb'in ilk perşembe gününü oruç tutup o günün gecesinde (akşam ile yatsı arasında) iki rek‘atta bir selâm vererek on iki rek‘at namâz kılsa (şöyle ki: Her rek‘atta bir Fâtiha, üç Kadîr sûresi, on iki İhlâs sûresi okumak sûretiyle namâzdan sonra;ِّ

Nafile namazı nedir, nasıl kılınır? İlginizi Çekebilir Nafile namazı nedir, nasıl kılınır?

MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR
“Bi'smi'llâhi'r- rahmâni'r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi'l-îmân ve yessir lenâ bi'l- kur'ân.”
Türkçe Anlamı:
Rahman ve rahim Allâh'ın adıyla.
Allâh'ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur'ân'ı bize kolaylaştır.

“Sübhâna'llâhi'l- hayyil- kayyûm.”
Türkçe Anlamı:
Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh'ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- ehadi's- samed.”
Türkçe Anlamı:
Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

“Sübhâna'llâhi'l- gafûri'r- rahîm.”
Türkçe Anlamı:
Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh'ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

HZ. ALİ’NİN (RA) MÜBAREK GECELERDE OKUDUĞU DUA
Rivayetlere göre: Hz. Ali (KV) senenin dört gecesinde kendisini ibadete verirdi. O geceler şunlardı:
1. Receb ayının ilk gecesi.
2. Ramazan bayramı gecesi.
3. Kurban bayramı gecesi.
4. Şaban ayının orta gecesi. (Yani: On beşinci gecesi)

Hz. Ali'nin (KV) o gecelerde okuduğu duâ şuydu:
­ Allah'ım (CC), Muhammed'e (SAV) ve âline salât eyle. Onlar hikmet kandilleri, nimet sahipleri, temizlik kaynaklarıdır. Onların hürmetine, her kötülükten beni de temizle. Aldanmış bir halde, gaflet içinde beni yakalama. İşimin sonunu hasret ve pişmanlık eyleme. Benden razı ol. Senin mağfiretin zâlimler içindir; ben de zâlimlerdenim. Allah'ım (CC), sana zararı olmayacak şekilde beni bağışla. Sana yaramayan şeyi bana ihsan eyle. Sen rahmeti bol olansın. Hikmetine erişilemeyensin. Bana bolluk, rahat, güven, sağlık, şükür, afiyet, korunma ver. Bana ve sevdiğin kullara sabır ve doğruluk ver. Bana kolaylık ver; ama onunla bir zorluk olmasın. Yaptığım bu dileğime, ailemi, çocuğumu, senin için sevdiğim kardeşlerimi de katarım; onlara aynı şeyleri senden dilerim. Keza beni doğuranı da. Bütün müslüman erkekleri ve müslüman kadınları; mümin erkekleri ve mümin kadınları da duâma dahil eylerim.