Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Bir kişinin dava açması yeterli

Yüzde 700'ü bulan emlak vergisine karşı her sokakta bir kişinin dava açması yeterli oluyor. Davadan çıkacak karar tüm mükellefler için de geçerli olacak.

09-nedim

Dünkü yazımızda, emlak vergisinde 4 yılda bir takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi birim metrekare değerlerine karşı, muhtarlıklardan bu kararları tebliğ aldıktan sonra, 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açılması gerektiğinin altını özellikle çizmiştik. Adli tatil nedeniyle bu davaların eylül ayının son haftasına kadar da açılabileceğini siz değerli Sözcü okurlarının dikkatine sunmuştum.
Belediyelerin, bazı yerlerde yüzde 700'lük birim asgari değer artışını takdir komisyonu kararı haline getirmelerine tepkiler sürerken, bu konuyla ilgili çok sayıda soru aldım.

HER SOKAKTAN BİR KAHRAMAN

Bir sokak ya da caddede birim asgari değer tespitinden etkilenen 300 emlak vergisi mükellefi var. Ancak bunlardan sadece birinin takdir komisyonu kararına karşı dava açıp, dava sonucunda takdir komisyonu kararının vergi mahkemesi tarafından iptal edilmesi durumunda; takdir komisyonu tarafından o sokak ya da cadde için belirlenen yeni asgari birim değerler dava açmayan 299 kişiye de uygulanır mı? Bu sorunun cevabı ‘evet'tir.

İÇ GENELGE OLUR VERİYOR…

Emlak vergisi ile ilgili Vergi Usul Kanunu düzenleme yapma yetkisini Maliye Bakanlığı'na vermiştir, Maliye Bakanlığı 08.03.2017 tarihli 2017/1 sayılı Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi'nde bu konuya ilişkin olarak aşağıdaki belirlemeleri yapmıştır:
“c) Açılan davalar sonucu vergi mahkemelerince takdir komisyonu kararının iptali yolunda karar verilmiş olması halinde;
i. İlgili valilerce Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılması uygun görülmeyen kararlar için takdir komisyonlarının derhal toplanarak yeni bir karar vermesi,
ii. İlgili valilerce Danıştay nezdinde temyiz konusu yapılması uygun görülen vergi mahkemesi kararları için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca gecikmeksizin işlem tesis edilmesi, bu sürenin hiçbir şekilde 30 günü geçmemesi, bu süre içerisinde vergi mahkemesi kararları göz önünde bulundurulmak suretiyle takdir komisyonlarınca derhal yeniden takdir yapılması, gerekmektedir.
d) Yeniden yapılacak takdirlerle ilgili takdir komisyonu kararları gerekçeli olacak ve gerekçede asgari ölçüdeki arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin vergi mahkemesi kararı dikkate alınarak belirlendiği açıklanacaktır.
g) Vergi mahkemesince verilen kararlar, takdir komisyonunca belirlenen değerleri belli bir oranda artırılması veya azaltılması veyahut yeni bir değer belirlemesi şeklinde takdir kararlarını düzeltme yönünde ise takdir komisyonlarınca yeni bir takdir yapılmayacak, vergi mahkemesi kararları esas alınacaktır.
2. Yargı kararları üzerine takdir komisyonlarınca yeniden verilen kararlar ile daha evvel verilen kararlardan kesinleşenler, belediye ve muhtarlıklarda ilana mahsus yerlere asılmak suretiyle 2018 yılının Mayıs ayı sonuna kadar mükelleflere duyurulacaktır.
Yukarıya aynen aldığım Emlak Vergisi Kanunu İç Genelgesi'nde de açıkça yer aldığı üzere, aynı sokak ya da aynı cadde ile ilgili yapılan takdirlerle ilgili bir kişinin dava açması ve dava sonucu vergi mahkemesinin takdir komisyonu kararını iptal etmesi durumunda; aynı sokak ya da aynı cadde için takdir komisyonları yeni bir değer tespit etmek zorundadır. Bu yeni tespit edilen değerden o cadde ya da sokakta bulunan ve işlemden etkilenen bütün emlak vergisi mükellefleri yararlanabilecektir.