Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Kanun tamam, sanayinin gelişim rekoru kırmasını bekliyoruz…

Ülke sanayisinin canlanması, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanları oluşturulması, mevcut sanayi alanlarının genişletilmesi, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata geçebilmesi, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri (EB), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), sanayi siteleri (SS) ve serbest bölgelere (SB) ilave Devlet teşviklerinin verilmesini amaçlayan; “7033 No'lu “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanun'un, vergi kanunları ile diğer bazı kanunlarda yaptığı değişiklikleri ana başlıkları ile aşağıda dikkatinize sunuyorum.

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI…

Bilindiği üzere, Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtlar, damga vergisinden müstesnadır. Bu Kanun'un 7'nci maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu'na ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen fıkra ile; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnameler damga vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

HARÇ İSTİSNASI GETİRİLDİ…

Bilindiği üzere, Harçlar Kanunu'nun 59'uncu maddesinde harçtan müstesna tutulan işlemlere yer verilmektedir. Bu Kanun'un 8'nci maddesiyle, Harçlar Kanunu'nun 59'uncu Maddesi'nin birinci fıkrasının (n) bendi değiştirilerek; işletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri ve bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri harç istisnası kapsamına alınmıştır.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ…

Bilindiği üzere, Emlak Vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesinde, emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulan binalara yer verilmektedir.
Bu Kanun'un 10 uncu maddesiyle, Emlak Vergisi Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (m) fıkrası değiştirilerek; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

YETKİ BAKANLAR KURULU'NDA

Teknoloji geliştirme bölgelerinde uygulanmakta olan kazanç istisnası, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2'nci maddesinde düzenlenmiştir.
7033 No.lu Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 64'üncü maddesiyle, teknoparkta faaliyet gösteren gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasını;
– Bu hakların ilgili mevzuat çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartına bağlamaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya,
– İstisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30'una kadar artırımlı uygulatmaya,
– Nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya,
Bakanlar Kurulu, bu kapsamda uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Keşke kanun çıkararak bütün sorunları çözmek mümkün olsa

Türkiye, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimi ve sonrasında olağanüstü günler yaşıyor. Hain darbe girişimi ve yarattığı problemlerden başımızı kaldırıp, ülkenin gerçek gündemi olması gereken ekonomiye, bir türlü odaklanamıyoruz. Bu darbe girişiminin ekonomiye çok büyük bir darbe vurduğu ve çarkların yavaşladığı tartışmasız bir gerçektir. Maliye Bakanlığı, 7020 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırmayı sırf bu yüzden getirmiştir.
Son bir yılda; yatırımların, üretimin ve sanayinin gelişimi için birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Örneğin; cazibe merkezleri programı gibi. Birçok yasal düzenlemeye rağmen, Türk işadamının yatırıma kaynak aktarma konusunda hevesli olduğunun tespitini maalesef yapamıyoruz. Zaten yüksek faizler ve kredi hacminin daralması nedeniyle, bu da çok olanaklı gözükmüyor. Yabancı sermaye açısından olayı değerlendirdiğimizde; yabancılar olağanüstü hal nedeniyle, Türkiye'de hukuk güvenliğinin olmadığını iddia ederek doğrudan yatırımlara asla sıcak bakmıyorlar. Ülkenin darbe girişimi ve siyasi gündemlerden sıyrılıp, tek gündemin ekonomi olduğu bir siyasi iklime girmesi ve normalleşmesi gerekmektedir.
Birbirinin boğazını sıkmak isteyen insan sayısının arttığı ve gerilimin had safhada olduğu bir ülkeye, yerli yatırımcı çivi çakmak istemez iken, yabancı sermayenin geleceğini ummak hayalden öte bir şey olamaz.
Çıkarılan yasalar, ülkemiz normalleşince mutlaka yatırımlara ve üretime katkıda bulunacaktır.