Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

KDV iade alacakları ÖTV borçlarına mahsup edilecek…

1 Temmuz 2017 Yazarlar

Bilindiği üzere, KDV iade alacakları vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, ithalde alınan vergilere, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçlarına mahsup edilebiliyor iken, 7 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile, KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-2.1.1. bölümüne “(4760 sayılı ÖTV Kanunu'ndan doğan borçlar hariç)” ibaresi konulmak suretiyle, 04.10.2016 tarihinden itibaren KDV iade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu imkansız hale getirilmişti.
Bu değişikliğin üzerinden 9 ay bile geçmemiş olmasına rağmen; Maliye Bakanlığı yanlıştan dönerek 22 Haziran 2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 13 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan (4760 sayılı ÖTV Kanunu'ndan doğan borçlar hariç) ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragrafı eklemiştir:
“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunu'ndan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için ‘ İTUS (İndirimli Teminat Uygulama Sistemi) sertifikası sahibi mükellefler de dahil ‘ teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”
Bu düzenleme ile, 22 Haziran 2017 tarihinden itibaren KDV iadelerinin ÖTV borçlarına ve İthalde Ödenen ÖTV'ye mahsup edilmesi imkanı yeniden getirilmiştir. Mahsup işlemi; mükellefin talebine bakılmaksızın, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacaktır. Görüldüğü üzere Maliye Bakanlığı, KDV İade alacaklarının ÖTV borçlarına mahsubu yolunu tekrar tanımış olmakla birlikte bu işlemi Vergi Denetim Kurulu'na mensup vergi müfettişlerince düzenlenecek raporlardan sonra yapacaktır. Bakanlık, bu mahsup işlemi ile ilgili olarak Yeminli Mali Müşavir raporu düzenlenmesi yolunu açmamıştır.

Önceki dönemlerle ilgili olarak nasıl bir işlem yapılacaktır?

Maliye Bakanlığı söz konusu 13 No.lu Tebliğde bu konuya ilişkin olarak da bir düzenleme yapmıştır. Söz konusu düzenleme aynen aşağıdaki gibidir;
“KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

Mahsup yolu dikenli…

Maliye Bakanlığı, mükelleflerin hayali ihracat yoluyla Katma Değer Vergisi mahsup imkanı yaratarak özellikle lüks araç ithalinde ödenmesi gereken ÖTV ve telefon ithalinde ödenmesi gereken ÖTV ‘de birçok suiistimali tespit etmiştir, bunun üzerinde ekim ayında yayımladığı tebliğ ile KDV iade alacaklarının ÖTV'ye mahsubunu kaldırmıştır. Ancak bu sistemi kullanan dürüst mükellefler, bu düzenlemeden zarar görmüşlerdir.
Maliye Bakanlığı gelen tepkileri dikkate alarak, mahsup imkanını tekrar getirmiş olmakla birlikte, mahsubun yapılmasını vergi inceleme raporu sonucuna bağlayarak, mahsup bekleyenlerin önüne asgari 1 yıllık bir süre koymuştur. Mahsubu inceleme sürecine bağlamak; müesseseyi kerhen geri getirdiğinin bir göstergesidir.
Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu'nun 31.12.2016 tarihi itibarıyla; kadrosunda 239 Vergi Başmüfettişi, 3018 Vergi Müfettişi, 5244'ü Vergi Müfettiş Yardımcısı olmak üzere 8501 kişilik denetim gücü bulunmaktadır. Vergi müfettişlerinin iş yükleri dikkate alındığında; yasal zorunluluklara rağmen, mahsup talebine ilişkin incelemelerin kısa sürede sonuçlanacağını beklemek hayaldir.

YAZARIN TÜM YAZILARI