Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Mali tatil gelmiş neyime?

5604 Sayılı Kanun uyarınca; her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanmaktadır.
2017 yılında mali tatil; 3 Temmuz 2017 tarihinde başlamış olup, 20 Temmuz 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.
Bu yazımızda, mali tatil ile ilgili siz değerli okuyucularımıza özet bilgi sunmaya çalışacağım.

MALİ TATİL NEDENİYLE İŞLEMEYEN SÜRELER

Dava açma süreleri,
Vergi Usul Kanunu'nun 153 ila 170 inci maddeleri arasında düzenlenmiş bildirme süreleri,
Muhasebe kayıt süreleri,
Ayrıca devam eden davalarda temyiz, itiraz ve cevap verme sürelerinin mali tatil sebebiyle uzaması mümkün değildir. Bu tür yargısal işlemlerde sürelerin geçirilmesinin çok ciddi sonuçları olacaktır, mükelleflerin yargısal konulara aşırı hassasiyet göstermesi gerekmektedir.

MALİ TATİL NEDENİYLE UZAYAN SÜRELER

Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri,
– İkmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi,
– Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler,
– Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
– Buna göre 2017 yılı için; mali tatil 20 Temmuz 2017 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 25 Temmuz 2017 tarihi olacaktır. Diğer taraftan, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini verebileceği aşikardır.
Ayrıca isteyen mükelleflerin, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi de mümkündür.

MALİ TATİL KAPSAMINDA OLMAYAN SÜRELER

Özel tüketim vergisi,
Banka ve sigorta muameleleri vergisi,
Özel iletişim vergisi,
Şans oyunları vergisi ile
Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi)
hakkında mali tatil hükümleri uygulanmayacaktır.

MALİ TATİL SÜRESİNCE MÜKELLEFLERDEN BİLGİ İSTENEBİLİR VE TEBLİGAT YAPILABİLİR Mİ?

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmemektedir. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlayacaktır.

MALİ TATİL SÜRESİNCE MÜKELLEFLERDEN DEFTER VE BELGE İSTENEBİLİR Mİ?

Mali tatil süresince (mahkeme kararı veya cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere) mükellefin işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazının istenilmesi mümkün değildir.
Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan bir incelemeye bu süreden önce ibraz edilen defter-belge üzerinde devam edilebilecek; ancak, bu süre içerisinde mükelleften ilave defter, belge ve bilgi talep edilemeyecek, mükellef veya vergi sorumlusu, inceleme sonucunda yapılacak tespitlerin yer aldığı tutanağı imzalamaya davet edilemeyecektir.

MALİ TATİLİN BİTİMİNDE SÜRE NE ZAMAN SONA ERER?

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir.

MALİ TATİL NEDENİYLE ÖDEME SÜRESİ UZAYAN VERGİLER, NE ZAMAN ÖDENECEKTİR?

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır.

MALİ TATİL NEDENİYLE UZAMAYAN SÜRE VAR MIDIR?

Aşağıda belirtilen sürelerin mali tatil nedeniyle uzamaz.
– İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesinin, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nin (I/B-6.2.2) bölümünde belirtilen verilme ve ödeme süreleri,
– Noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve Harçlar Kanununa göre verilen (1) ve (4) No.lu beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri.
Türkiye' de, TÜRMOB'un öncülüğünde büyük mücadeleler ile getirilmiş olan mali tatil uygulaması; uygulamada karşılaşılan sorunlara rağmen, kısmen tatil havası yaratmaktadır. Hiçbir meslek mensubu uzamayan süreler, kapsama girmeyen süreler ve yargısal süreler nedeniyle ofisini kapatıp, tatile gidememekle beraber uygulamanın yine de olumlu olduğunu söyleyebiliriz.