Naci Ağbal Strateji ve Bütçe Başkanı oldu

Şimşek'in ekonomi yönetimindeki isimlerden olan Maliye Bakanı Naci Ağbal Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na getirildi. Ağbal'a 662 kişilik kadro tahsis edildi. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkanlığa gönderilen bütçe tekliflerini inceleyerek bunların bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğunu sağlayacak olan Başkanlık, ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirecek.

Naci Ağbal Strateji ve Bütçe Başkanı oldu

Bir önceki dönem Maliye Bakanlığı yapan Naci Ağbal Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na maliye eski bakanı Naci Ağbal atandı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program (OVP), Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programıyla sektörel plan ve programları, ilgili kamu idareleriyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Politika Kurullarının görüşlerini de almak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmak için Strateji ve Bütçe Başkanlığı kuruldu.

OVP’YE ETKİSİ OLACAK

Kalkınma planı, OVP, Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanı yıllık programıyla sektörel plan ve programların uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, gerektiğinde değişiklik yapmak veya teklif vermek gibi görevi olan Başkanlık, stratejik planların hazırlanması, uygulanması ve izlenmesine ilişkin genel ilke, esas ve usulleri tespit edecek.

Başkanlık, kamu idarelerinin stratejik planlarının kalkınma planı, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar ve OVP’de belirlenen hedef ve amaçlara uygun hazırlanmasını sağlayacak ve sonuçlarını değerlendirecek.

BÜTÇE ÇALIŞMALARI YAPACAK

Temel makro plan ve programların hazırlanmasında esas alınacak kısa, orta ve uzun vadeli makroekonomik tahminleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurullarının görüşünü de alarak yapacak olan Başkanlık, ekonomik modeller, dünya ekonomisi, ülke ekonomileri, ulusal ve uluslararası makroekonomik stratejiler konularında araştırmalar ve Bakanlıkla ile birlikte harcama ve bütçe politikalarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Başkanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe hazırlık çalışmaları sırasında uyacakları teknik ilke, esas ve usulleri tespit edecek ve bütçe hazırlık çalışmalarını koordine içinde yürütecek.

Naci Ağbal kimdir? İlginizi Çekebilir Naci Ağbal kimdir?

BAKANLIK İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, kamu idareleri tarafından hazırlanıp Başkanlığa gönderilen bütçe tekliflerini inceleyerek bunların bütçe hazırlıklarına esas teknik ilke, esas ve usullere uygunluğunu sağlayacak olan Başkanlık, ödenek, gelir ve nakit verilerini derleyerek bunları harcama politikaları açısından değerlendirecek.

Başkanlık, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin her mali yılın başında o yıl için oluşturulan hazine nakit akımı programına göre ayrıntılı harcama programlarını yapacak, gerekli görülen hallerde bu programları Bakanlıkla birlikte değiştirmek ve ilgili kuruluşlar nezdinde uygulamaları izlemekle görevli olacak.

Başkanlık, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikasının yürütülmesi, kamu istihdamı ve giderlerle ilgili uygulamaya ilişkin politikaların oluşturulması amacıyla çalışmalar yapacak, kamu harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü düzenlemeyi inceleyerek, yapılacak düzenlemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte koordine edecek.

662 KİŞİLİK KADRO

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yıllık kamu yatırım programını hazırlayacak olan Başkanlık, Bakanlıkla, kamu yatırım projelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu projelerin etkili, etkin, ekonomik ve verimli olmasını ve zamanında tamamlanmasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alarak uygulamayı yönlendirmek, uygulamayı izlemek, yıl içinde gerekli değişiklik işlemlerini yapmak görevini üstlenecek.

Başkanlık, kamu yatırımlarına yönelik analiz ve araştırmalar yapacak, yürüteceği projelerin geliştirilmesine destek vererek projeleri analiz edecek ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan kesin hesap kanun teklif taslağını inceleyerek nihai teklif taslağı haline getirecek.

Başkanlığa 662 kişilik kadro tahsis edildi.

AA-SOZCU.COM.TR

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...