OHAL sonrası yasal düzenlemeye onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan OHAL sonrasını düzenleyen yasa paketini onayladı. Yasa yürürlüğe girdi.

OHAL sonrası yasal düzenlemeye onay

Buna göre valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı
durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin
ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli
yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi
bulunan kişiler için sınırlayabilecek.
Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını,
toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek,
ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini
yasaklayabilecek.
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’na “Önleme araması”
başlığıyla eklenen maddeye göre, tehlikenin ve suç işlenmesinin önlenmesi
amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı
olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının ya da
askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı ve birim amirinin yazılı emri
üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası
aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri koruma altına alınacak.
Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun
gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde
aramanın sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı
süre belirtilecek. Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci ya da
makama bir tutanakla bildirilecek. Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde
önleme araması yapılamayacak.
Asker kişiler dahil askeri mahallere girmek veya çıkmak isteyenler,
duyarlı kapıdan geçmek zorunda olacak. Bu kişilerin üstleri duyarlı kapının ikaz
vermesi halinde metal dedektörle kontrol edilecek, eşyaları teknik cihazlardan ve
güvenlik sistemlerinden geçirilecek, aracı ise teknik cihazlarla, gerektiğinde
elle kontrol edilebilecek.
Şüphe halinde veya bu cihazların bulunmadığı yerlerde, herhangi bir
emir veya karar olmasına bakılmaksızın kontrol elle yapılabilecek. Teknik
cihazların ikazının sürmesi halinde, bu kişiler ancak elle kontrolü kabul
ettikleri takdirde askeri mahallere girebilecek.
Kanun ile 2017 yılında yapılan değişiklikle sıkıyönetim rejimi
Anayasa’dan çıkarıldığından, bu düzenlemeye uyum için “Sıkıyönetim Kanunu”
yürürlükten kaldırıldı.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) ihlal kararı dışında dostane
çözüm ve tek taraflı deklarasyon gibi usullerle sonuçlandırılan başvuruları da
“yargılamanın yenilenmesi” sebepleri arasına alındı. Böylece, dostane çözüm veya
tek taraflı deklarasyonla sonuçlandırılan başvurularda, ihlal kararı verilen
müracaatlarda olduğu gibi yeniden yargılama yoluna başvurulabilmesi mümkün hale
getirilerek, AİHM önündeki müracaatlarda ihlal kararı verilmesinin önüne
geçilmesi amaçlanıyor.
– Erbaş ve erlerin üst ve eşya aramaları
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’na “Erbaş ve erlerin üst ve eşya
aramaları” başlığıyla eklenen maddeye göre, tehlikenin veya suç işlenmesinin
önlenmesi amacıyla usulüne göre verilen sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere
bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde birlik komutanı ile kurum
amirinin yazılı emri üzerine, sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileriyle
yüzer unsurlarında, askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstü,
özel kağıtları ve eşyası aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri
koruma altına alınacak.
Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun
gerekçeleriyle gösterilmesi gerekecek. Arama kararında veya emrinde aramanın
sebebi, konusu ve kapsamıyla yapılacağı yer, zaman ve geçerli olacağı süre
belirtilecek.
Aramanın sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir
tutanakla bildirilecek.
Konutta ve yerleşim yerinde ve eklentilerinde önleme araması
yapılamayacak.
– Jandarma erbaş ile erlerin üst ve eşya aramaları
Jandarma erbaş ve erlerin üst ve eşya aramaları da aynı esaslara
bağlanıyor.
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nda yapılan değişikliğe
göre, vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış
eğitim merkezlerinin sermayeleri, bu tesislerin gelirleriyle üye aidatlarına
ilave olarak Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulacak ödenekten oluşacak.
Vardiya yatakhaneleri, gazinolar, sosyal tesisler, özel, yerel ve kış eğitim
merkezlerinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen giderleri genel
bütçeden karşılanabilecek.
– Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine düzenleme
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda, Anayasa Mahkemesinin
kararları doğrultusunda değişiklik yapılıyor. Buna göre, toplantı ile gösteri
yürüyüşünün yer ve güzergahı, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz
derecede zorlaştırmayacak.
Açık yerlerdeki toplantılar ile yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla
dağılacak şekilde, kapalı yerlerdeki toplantılar ise saat 24.00’e kadar
yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün gece vaktinin başlamasından sonra
devam edeceği konusunda geçerli neden bildirilmişse açık yerlerde yapılan
toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağılma saati mahallin en büyük mülki amirinin
kararıyla en geç saat 24.00’e kadar uzatılabilecek.
Yasa ile Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
Kanunu’nun 30’uncu maddesine yeni fıkralar eklendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personelinin kimliğinin gizli
tutulmasının zorunluluğu dikkate alınarak, MİT’in tarafı olduğu özel hukuk
uyuşmazlıklarında dava şartı olarak öngörülen arabuluculuk dahil olmak üzere,
arabuluculuk usulünün uygulanmaması amaçlanıyor. Böylece, MİT’in taraf olduğu
özel hukuk uyuşmazlıklarında, arabuluculuğun dava şartı olarak öngörüldüğü İş
Mahkemeleri Kanunu dahil, mevzuatta yer alan arabuluculuğa ilişkin tüm hükümler
uygulanmayacak.
Kanun ile MİT, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” kapsamı dışına çıkarıldı.
Yasayla, Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nun 17’nci maddesinde atıfta
bulunulan Sıkıyönetim Kanunu’nun yürürlükten kaldırılması nedeniyle söz konusu
madde yeni hükümlere göre düzenlendi.
Seferberlik ve savaş hallerinde, tespit ve ilan edilen bölgeler içinde
kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, haberleşmenin engellenmesi, yağma, nitelikli
yağma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, radyasyon yayma, trafik
güvenliğini tehlikeye sokma, zehirli madde katma, uyuşturucu veya uyarıcı madde
imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
mühürde sahtecilik, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,
kanunlara uymamaya tahrik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ulaşım araçlarının
kaçırılması veya alıkonulması, mal veya hizmet satımından kaçınma,
Cumhurbaşkanına hakaret, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
suçlarını işleyenler veya bu suçlara iştirak edenler, bölgede yetkili kılınan
komutan tarafından gerekli görüldüğü takdirde askeri mahkemelerde yargılanacak.
– Komutanın kovuşturma yapabilmesi
Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nda belirtilen suçlardan dolayı
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında bölgede yetkili kılınan komutanın
kovuşturma yapabilmesi Cumhurbaşkanının, milletvekilleri hakkında TBMM’nin,
general ve amiraller hakkında Genelkurmay Başkanlığının, bakan yardımcıları
hakkında ilgili bakanların iznine ve yargılama usulüne bağlı olacak.
Valiler ve kaymakamlar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik Komutanlığında görevli general ve amiraller hakkında İçişleri Bakanı;
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Sayıştay
başkan ve üyeleri, hakimler ve savcılar ve bu sınıftan sayılanlar hakkında ise
özel kanunlarına göre yetkili kurul ve makamlar izin verecek.
Bu kişiler hakkında yetkili kurul ve makamlar tarafından, hakkında
bölgede yetkili kılınan komutanca kovuşturma yapılmasına izin verilmediği
durumda, özel kanunlarına göre işlem yapılacak.
Diplomatik dokunulmazlıkla ilgili düzenlemeler saklı olacak.
Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ile terör suçlarından mahkum
olanlar, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti ve iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle kamu görevinden
çıkarılanların silah ruhsatları iptal edilecek ve silahların mülkiyeti kamuya
geçirilecek.

TMK’ye geçici madde ekleniyor

Kanunla Terörle Mücadele Kanunu’na (TMK) geçici madde eklendi.
Buna göre, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan gözaltı süreleri, bazı
suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlendi ve ek gözaltı süreleri getirildi.
Buna göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl
süreyle TCK’nin “devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk suçları” ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar
veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından; gözaltı süresi,
yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre
hariç, yakalama anından itibaren 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4
günü geçemeyecek.
Delillerin toplanmasındaki güçlük veya dosyanın kapsamlı olması
nedeniyle gözaltı süresi en fazla 2 defa uzatılabilecek. Gözaltı süresinin
uzatılmasına ilişkin karar, cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi
dinlenilmek suretiyle hakim tarafından verilecek.
Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması
ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, cumhuriyet savcısı veya cumhuriyet
savcısının yazılı emri üzerine kolluk güçleri tarafından yapılabilecek.
Tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara
bağlanabilecek.
Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun
incelenmesiyle dosya üzerinden karara bağlanabilecek.
Tutukluluğun incelenmesi en geç otuzar günlük sürelerle dosya
üzerinden doksanar günlük sürelerle kişi veya müdafi dinlenilmek suretiyle resen
yapılacak.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 119’uncu maddesinin beşinci fıkrasında
yapılan değişiklikle, askeri mahallerde yapılacak arama, cumhuriyet savcısının
nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından
yerine getirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emriyle
de askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlilerince arama yapılabilecek.
Askeri mahallerde yapılacak el koyma işlemi, savcının nezaretinde
askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlileri tarafından yerine
getirilecek. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcının yazılı emriyle de
askeri makamların katılımıyla adli kolluk görevlilerince el koyma işlemi
gerçekleştirilebilecek.
Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının
bulunmaması halinde, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı
tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programlarıyla,
bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya
çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar
verilecek.
Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan
kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde etme imkanının
bulunmaması halinde, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı
tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programlarıyla,
bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya
çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin haline getirilmesine karar
verilecek.
Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin
çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması ya da
işlemin uzun sürecek olması halinde, çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların
alınabilmesi için bu araç ve gereçlere el konulabilecek.
Cumhuriyet savcısı tarafından verilen kararlar 24 saat içinde hakim
onayına sunulacak. Hakim kararını en geç 24 saat içinde verecek. Sürenin dolması
veya hakim tarafından aksine karar verilmesi halinde çıkarılan kopyalar ve çözümü
yapılan metinler derhal imha edilecek.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan
verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kesinleşmiş kararıyla
tespit edilmesi veya bu karar aleyhine AİHM’ye yapılan başvuru hakkında dostane
çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine,
kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içinde talep edilmesi halinde yeniden
soruşturma açılacak.
Yasayla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların
Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun’a geçici madde eklendi.
Buna göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Anayasa
Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi
nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren 3 ay içinde
yapılacak müracaat üzerine Tazminat Komisyonu tarafından incelenecek.
Komisyona müracaat, müracaat edenin kimlik bilgileri ile Anayasa
Mahkemesine başvuru tarihi ve numarasını içeren imzalı bir dilekçeyle
yapılacak.

Dilekçeye, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuruya ilişkin
form, kabul edilemezlik kararı ve bu kararın tebliğine dair belge ile ihlal
iddiasına ilişkin diğer bilgi ve belgeler eklenecek.

Müracaat evrakındaki eksikliğin giderilmesi için müracaat edene 30
günü geçmemek üzere süre verilecek. Bu süre içinde, geçerli bir mazeret
olmaksızın eksikliğin tamamlanmaması halinde müracaat reddedilecek.
Bu madde uyarınca komisyona yapılan başvurular için karar verme
süresi, 9 ay yerine 16 ay olarak uygulanacak.
Kamu görevinden çıkarılan asker kişilerin askeri rütbeleri, mahkeme
kararı aranmaksızın karar tarihinden geçerli olmak üzere geri alınacak.
– Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvuruları
Kanunla, olağanüstü hal (OHAL) döneminde doğrudan KHK ile ihraç edilip
Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunca başvurusu kabul edilenler hakkında
uygulanacak usul hükümlerinin bir kısmı yeniden belirlendi.
Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya
da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel
Başkanlığına bildirilirken yapılan düzenlemeyle karar, kadro veya pozisyonunun
bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim
elemanları için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirilecek.
Kamu görevine iade edilecekler, eski kadro veya pozisyonuna atanacak
ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eş değer yöneticilik
görevindeyken kamu görevinden çıkarılanların atamalarında, yöneticilik
görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınacak.
Kanunla, YÖK’e bildirilenlerin atama tekliflerine ilişkin hükümde
herhangi bir değişikliğe gidilmiyor.
– 30 gün içinde atama işlemlerini tamamlayacak

Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden 30 gün içinde
atama işlemlerini tamamlayacak. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve
pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla
ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılacak.

Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalırsa başka
bir işleme gerek kalmadan iptal edilmiş olacak.

Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca Tebligat Kanunu
hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilecek. Tebliğ tarihini takip eden 10 gün
içinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları
düşecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, atama ve göreve başlatma işlemlerinin
sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde Devlet Personel
Başkanlığına bildirecek.

İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin KHK hükümleri, bu
düzenlemede belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla ortadan
kalkmış sayılacak.

Görevine iade edilenlere, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip
eden ay başından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali
ve sosyal hakları ödenecek.

Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir
tazminat talebinde bulunamayacak.

Araştırma merkezlerinde istihdam edilecek

Kanunla, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması
Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’a, “Türk Silahlı
Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeli ve Dışişleri Bakanlığı
diplomatik kariyer memurlarına ilişkin kararların uygulanması” başlığı
eklendi.

Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilmesiyle
kamu görevinden, meslekten, görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay,
astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri
sınıfına tabi olanlar ve Dışişleri Bakanlığı diplomatik kariyer memurlarından
mahkemelerce göreve iade kararı verilenlerle OHAL Komisyonunca başvurunun kabulü
kararı verilenlerden, eski kadro, rütbe veya unvanına atanması ilgili bakan onayı
ile uygun görülmeyenler, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan araştırma merkezlerinde
istihdam edilecek.
Bu kapsamdaki binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile emniyet
hizmetleri sınıfında bulunan her sınıftaki emniyet müdürlerinin atamaları,
araştırmacı kadrosuna, diğerlerinin atamaları ise İçişleri Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilen araştırma merkezlerindeki
diğer kadrolara 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.
Tebliğ tarihini takip eden 10 gün içinde göreve başlamayanların atanma
hakkı düşecek. İlgili bakanlık atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu,
işlemlerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde Devlet Personel Başkanlığına
bildirecek.
Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir
tazminat talebinde bulunamayacak.

Çalışma grupları da oluşturulabilecek

Bu düzenleme kapsamına giren personel, önceki statülerinden
kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak, emniyet
hizmetleri sınıfındakiler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine
getirmiş sayılacak, bunlara kanun kapsamında verilen silahları irat kaydedilecek.
Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam edecek.
Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı çalışma
grupları oluşturulabilecek.
Kanunla, OHAL döneminde KHK ile ihraç edilip, OHAL işlemlerini
inceleme komisyonu kararıyla ihraç kararı kaldırılarak göreve iade edilenlerden
Devlet Personel Başkanlığına bildirilenlerin atanmalarına ilişkin usul ve
esaslarla bunların mali ve sosyal hakları düzenleniyor. Böylece bu kişilerin
KHK’ler ile iade edilenlerle aynı haklara sahip olması amaçlanıyor.
Kanuna göre; il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve
bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına
dayalı hizmetlerini karşılayan şirketlerin koruma ve güvenlik hizmeti alanındaki
faaliyetlerinde Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümleri uygulanacak.
Bu şirketlerin faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti
olması zorunluluğu aranmayacak. Şirketler, bu kapsamdaki faaliyetlerini ayrı bir
bölüm halinde yürütecek.
Şirketlerde özel güvenlik alanında istihdam edilen özel güvenlik
görevlisi sayısının 10 kişiyi geçmemesi halinde en az lise mezunu olma ve özel
güvenlik temel eğitim şartı sadece özel güvenlik bölümünde görevli yöneticiler
için aranacak.
Bu şirketler, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da yer alan ruhsat
harcından muaf olacak. Şirketler, kendi kurumları dışındaki özel ve kamu
kurumlarına özel güvenlik hizmeti veremeyecek.

İhraç, Resmi Gazete’de yayımlanınca tebliğ edilmiş sayılacak

Kanunla, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl
süreyle, terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa
Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca,
Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca,
Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca, hakim ve
savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca, askeri hakimler
hakkında Milli Savunma Bakanının başkanlığında oluşan komisyonca ve Sayıştay
meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkanı başkanlığında oluşan komisyonca
meslekten çıkarılmalarına karar verilecek.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve yayımı tarihinde ilgililere
tebliğ edilmiş sayılacak.
Meslekten çıkarılan kişiler hakkındaki kararlar 15 gün içinde Devlet
Personel Başkanlığına bildirilecek.

Lojmandan 15 gün içinde tahliye edilecek

Görevden uzaklaştırılanlar veya görevlerine son verilenlerin, silah
ruhsatları ve pasaportları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu
konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Görevden
alınan kişiler, bağlı bulundukları ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kamu
görevinden çıkarılacak. Ayrıca askeri hakimlerin askeri rütbeleri, mahkumiyet
kararı aranmaksızın alınacak.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden çıkarılanların, mahkeme kararı
aranmaksızın, karar tarihinden geçerli olmak üzere rütbe ve memuriyetleri geri
alınacak. Bu kişiler yeniden kamu görevlerine kabul edilmeyecek ve 15 gün içinde
Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.
Görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin
belgeleri ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu
konutlarından veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilecek. Bu
kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak.
– Görevine iade edilenler
Görevine iade edilenlere kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten
göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları
ödenecek.
Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir
tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu
görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim
durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara
atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle, haklarında
bu yasa kapsamında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç
soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca
ilgili pasaport birimine derhal bildirilecek ve pasaportları iptal edilebilecek.
İlgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar
da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri
Bakanlığınca iptal edilebilecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle, terör
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle hakkında inceleme ve
soruşturma yürütülen kişiler ile bunların eş ve çocuklarına ilişkin olarak
yetkili kurul, komisyon ve diğer mercilerce ihtiyaç duyulan, Bankacılık Kanunu
uyarınca müşteri sırrı kapsamında kabul edilenler hariç, telekomünikasyon yoluyla
iletişimin tespiti de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge, kamu ve özel
tüm kurum ve kuruluşlarca vakit geçirilmeksizin verilecek.
Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl süreyle, kamu
kurum ve kuruluşlarının personeline ve bunların eş ve çocuklarına ait olup
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen ve faaliyet izni kaldırılan Asya
Katılım Bankası AŞ’de veya bu bankayla ilgili olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu’nda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda ya da Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığında bulunan her türlü bilgi, bu personelin çalıştığı
kurum ve kuruluşlarca talepte bulunulması durumunda gecikmeksizin verilecek.

Terörle ilişiği tespit edilenlerin rütbeleri alınacak

TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ve
Emniyet Teşkilat Kanunu kapsamında bulunanlardan, terör örgütlerine veya Milli
Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı ya da
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri ilgili bakanın onayıyla
alınacak.
Aynı kapsamda haklarında işlem tesis edilenler, uhdelerinde taşımış
oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği,
müsteşar, hakim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını
kullanamayacak ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan
haklardan yararlanamayacak.
Emniyet Teşkilat Kanunu uyarınca resen emekliye sevk edilen, kendi
isteğiyle emekli olan veya disiplin hükümlerine göre meslekten veya devlet
memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan, terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna
karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerin rütbeleri ilgili bakanın onayıyla
alınacak.

Görevler yerine getirilirken görevin niteliğinden doğan veya görevle
ilgili olmak şartıyla görevin ifası sırasında işlendiği iddia olunan suçlardan
dolayı kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturma ve kovuşturma
yapılması, ilgisine göre ilgili bakan, Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği
Cumhurbaşkanı yardımcısının iznine tabi olacak.
Terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirildiği için
görevden uzaklaştırılanlar veya açığa alınanlar hakkında, soruşturmaya başlama
süresi uygulanmayacak, disiplin soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma
süreleri bir yıl uygulanacak ve bu süre bir yıla kadar daha uzatılabilecek.

Adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya
açığa alma işlemlerinde değerlendirme süreleri uygulanmayacak.

3 ay içinde gözden geçirilecek

Bu kapsamda, görevden uzaklaştırma veya açığa alınma işlemi tesis
edilen ve ilgili mevzuatta yer alan süreleri dolan kamu görevlilerinin durumu,
işlemi tesis eden makamca en geç 3 ay içinde gözden geçirilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terör örgütlerine
aidiyet, iltisak veya irtibat nedeniyle TMSF’nin OHAL süresince kayyım atanmasına
ilişkin hüküm 3 yıl daha devam edecek.

OHAL döneminde yürürlüğe konulan ve fon ile fonun ilişkili olduğu
bakan ve fonun kayyımlık yetkisi kapsamında atananlar veya görevlendirilenlerin
görev, hak, yetki ve sorumluluklarını, şirket ve mal varlığı değerlerine ilişkin,
kefalet ve takip dahil tüm muafiyetleri düzenleyen kanun hükümleri, fonun kayyım
atandığı dosyalar bakımından ceza soruşturması veya kovuşturması kesinleşinceye
ya da satış veya tasfiye işlemleri tamamlanıncaya kadar uygulanacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun, şirket yönetimi için kayyım tayiniyle
ilgili maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına
ilişkin olarak, soruşturmanın başladığı tarihten TMSF’nin kayyım olarak atandığı
tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri
muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılacak ve ticaret sicilinden resen terkin
edilecek.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...