Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Fetö’cülere matrah artırımı da yok

30 Haziran 2018

Seçim bitti; kazananlar, kazandığını zannedenler, kaybettiğini kabul etmeyenler konuşmaya devam etsinler. Vatandaş hemen kendi gündemine döndü ama siyasetçilerin böyle bir derdinin olmadığı anlaşılıyor.

Vatandaşlar, vergi mükellefleri, seçimden önce çıkarılan vergi barışı, varlık barışı ve imar barışı düzenlemelerinden faydalanma hazırlığına hız verdiler.

MATRAH ARTIRIMINDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

Vergi barışı düzenlemelerine göre vergi mükellefleri ve hatta mükellef olmayanlar 2013-2014-2015-2016 ve 2017 yılları ile ilgili Gelir, Kurumlar  Vergisi, Katma  Değer Vergisi ve Gelir Vergisi Stopajı yönünden matrah artırımında bulunarak vergi incelemesinden kurtulabiliyorlar.

Kanun ile bazı kişi ve kurumların matrah artırımında bulunarak, vergi incelemesine alınamama zırhına kavuşması engelleniyor.

TERÖR HÜKÜMLÜLERİ VE TERÖRÜN FİNANSMANI

Terör suçundan hüküm giyenler matrah ve vergi artırımından yararlanamayacaklardır.

Ayrıca Vergi Barışı Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 18.05.2018 tarihi itibariyla haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunulduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenlerin; matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildir.

SAHTE FATURA DÜZENLEYENLER

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler ile ilgili olarak 18.05.2018 tarihinden önce vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen raporlar ile tespit yapılmış olması ya da matrah ve vergi artırımı başvurusunda bulunulduğu tarihten önce incelemeye başlanılmış olması durumunda, sahte fatura düzenleyen mükelleflerin matrah ve vergi artırımından yararlanmaları mümkün değildir.

Defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesinin tamamlanması sonucu bu fiillerin varlığının tespit edilememesi durumunda, bu durumun tespitine ilişkin raporun veya yazının mükelleflere tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı başvurulması, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergilerin, raporun veya yazının tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi ve Kanunun ilgili maddesinde öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi ile mükellefler gecikmeli de olsa, matrah artırımı hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

UYGULAMADA PROBLEM VAR

Vergi Barışı Kanunu'nun matrah artırımına ilişkin hükümlerinin terör hükümlüleri ve fetö gibi yapılanmaların matrah artırımından yararlanamayacakları konusu ile ilgili tereddüt edilecek bir durum yoktur.

Problem, sahte fatura düzenleme iddiasında bulunulan ve bu nedenle incelemeye sevk edilen mükellefler ile ilgili incelemeye başlanıp başlanmadığı kontrol edilmeden, bu iddialarla karşılaşan mükelleflerin başvurularının alınmamasından  kaynaklanmaktadır. Vergi İdaresi'nin, özellikle sahte fatura düzenleme iddiasında bulunulan mükellefler ile ilgili mükelleflerden gelen şikâyet ve yakınmalara kulak vermesinde ve sorunu çözmesinde büyük yarar vardır. Hem mükelleflerin mağdur olması engellenir, hem de devlet daha fazla gelir elde eder. Vergi Dairesi'nin her şüphesinin doğru çıkmadığı dikkate alındığında; konuya hassasiyet ile yaklaşması elzemdir.

sozcu-banner-1
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more