Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Gerçek kişiler için vergi rehberi -7-

BEYANNAMEYE DAHİL GELİRLERDEN YAPILACAK İNDİRİMLER NELERDİR?

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler, Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir Vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için; yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri;

– Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile,

– Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin % 100'ünden oluşmaktadır.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. (2017 yılı gelirlerine ilişkin olarak kullanılacak olan asgari ücretin yıllık brüt tutarı 21.330 TL'dir).

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI

Aşağıda belirtilen şekilde yapılan eğitim ve sağlık harcamaları, beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

– Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye'de yapılmalıdır.

– Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmelidir.

– Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır.

Beyan edilen gelir olarak, yıllık beyannamede yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır.

Bağış ve yardımlar

– Sınırlı İndirilecekler

– Sınırsız İndirilecekler

Sponsorluk Harcamaları

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun (89/8) maddesine göre 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının;

– Amatör spor dalları için % 100'ü,

– Profesyonel spor dalları için % 50'si yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar

– Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu,

– Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanun,

– Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu,

– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu,

– Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kanunu,

– Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu,

– İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

ve ilgili diğer kanunlara göre yapılan ayni/nakdi bağışların ve yardımların tamamı indirilebilecektir. Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonu'nca tespit edilecek değeri esas alınır.

İNDİRİM KONUSU DİĞER HUSUSLAR

– Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu'nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

– İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneği'ne ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

– Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi

– EXPO 2016 Antalya Ajansı'na yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı indirim konusu yapılabilecektir.

Gerçek kişiler için vergi rehberi yazı dizimize, önümüzdeki günlerde siz değerli sözcü okurlarından gelen sorulara verdiğimiz yanıtlar ile kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more