Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Hurda kampanyası başladı

Hurdaya çıkartılan araçlarda;  Özel Tüketim Vergisi düzenlemelerine ilişkin “7103 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1'inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ” ve Motorlu Taşıtlar Vergisi düzenlemelerine ilişkin “50 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği”, 11 Haziran 2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

ÖTV'YE İLİŞKİN DÜZENLEME NELER GETİRİYOR?

Bilindiği üzere, 7103 Sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması ve ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescilinin silinmesi şartıyla, aynı cins bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden, Bakanlar Kurulu'nca, 10.000 TL'yi aşmamak üzere, araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre belirlenecek kısmın terkin edilmesine imkan tanınmıştı.

18.5.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Kararın 5'inci maddesinin birinci fıkrasında, madde kapsamında ihraç edilecek veya hurdaya çıkartılacak araçla aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı;

– Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,

23szt08a_ist-izm-ant-ank-trb

– Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak, tespit edilmiştir.

Tebliğde; yeni araç alımında tahakkuk eden özel tüketim vergisinden; otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak anılan kararnamede belirlenen tutarların ve bunların dışında kalan kamyon, kamyonet, tır çekicileri, van,  panelvan, minibüs, otobüs gibi araçlar için ise özel tüketim vergisi matrahına bakılmaksızın 10.000 TL'nin, terkin edileceği belirtilmiştir.

Ayrıca tebliğde; araçların doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi, araçların hurdaya çıkartılması halinde maddenin uygulaması, yeni araçla ilgili düzeltme işlemleri ile diğer bazı hususlarda açıklamalara yer verilmiştir.

MTV DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR?

Bilindiği üzere, 7103 sayılı Kanunun 88'inci maddesiyle 7020 sayılı Kanun'un Geçici 1'inci maddesinde yapılan düzenlemeyle;

7020 sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “31.12.2018” ibareleri “31.12.2019” şeklinde değiştirilerek; taşıtların hurdaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresinin bir yıl uzatılacağı,

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan ve 1997 model veya daha eski taşıtların doğrudan ya da ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde de madde ile düzenlenen hükümlerden yararlanılacağı, hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Tebliğe göre; adlarına 1997 model veya daha eski taşıt kayıt ve tescilli bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, 48 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalar doğrultusunda, taşıtlarını en geç 31.12.2019 tarihine kadar il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine teslim ederek 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak taşıtlarını hurdaya çıkarmak suretiyle kayıt ve tescillerini sildirmeleri halinde, tescil kayıtları silinen taşıtlarına ilişkin olarak 31.12.2019 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31.12.2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilecektir.

Ayrıca tebliğde; 7020 sayılı Kanun'un geçici 1'inci maddesinin uygulamasında kullanılacak belgeler, 1997 model veya daha eski olan taşıtların ihraç edilmesi, ihraç edilen taşıtın geri gelmesi halinde yapılacak işlemler ile diğer bazı hususlarda açıklamalara yer verilmiştir.

Amacın gerçekleşmesinin önündeki engel, ekonomik kriz

Hükümet , “Bu düzenlemeler ile; model yılı ilerlemiş ve yıpranmış araçların ihraç edilerek veya hurdaya ayrılarak trafikten çekilmesi ve bu araçların yerine yeni araç alımının teşvik edilmesi suretiyle, araç parkımızın yenilenmesi, trafik güvenliğinin artırılması, eski araçların çevreye verdiği zararların azaltılması, ihracatımızın artırılması ve yeni oluşacak araç talebiyle üreticilerin teşvik edilmesi” amacıyla bu düzenlemeleri yaptı.

Ülkemizde, bugün itibariyle 23 milyon araç mevcuttur. Bu araçların yaklaşık %30'luk bölümünün bu teşviklerden yararlanabileceği hesaplanmaktadır. Daha iki gün önce gazetelerde; döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle ikinci el araçlara büyük bir talep oluştuğu ve sıfır km araç satışlarında büyük bir azalma olduğu gündeme getirilmiştir.

Vatandaşlar, aracını yenilemeyi bir başka bahara ertelemiş iken, bu düzenlemelerden beklenen amacın hangi oranda gerçekleşebileceğini hep birlikte göreceğiz.

sozcu-banner-1
Loading...