Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Mükellefler yeni bir af bekliyor

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 02.02.2018 tarihinde TBMM'ye sunuldu. Halen Kanun Tasarısının görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam etmektedir.

Oldukça kapsamlı düzenlemeler içeren yasa tasarısı ile getirilmek istenen ve vergi kanunlarını ilgilendiren düzenlemelerin kısa bir özetini aşağıda dikkatlerinize sunuyorum.

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

– Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmektedir.

– Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni ilaveler yapılmaktadır.

– İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

– Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır.

nedim

213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

– İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

– Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması öngörülmektedir.

– Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirilmektedir.

– Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3'ten 1/2'ye çıkarılması öngörülmektedir.

– Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılması öngörülmektedir.

– Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU  İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

– Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası getirilmektedir.

– Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.

– Yeni makine ve teçhizat alımları KDV'den istisna edilmektedir.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

4760 sayılı Kanuna ekli listelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde (TGTC) yer alan G.T.İ.P.'ler dikkate alınarak güncelleme yapılmaktadır.

– Motorin türlerinin G.T.İ.P. numaralarında güncelleme yapılmaktadır.

– İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde üç aya kadar ek süre verilmektedir.

– Taşıtların imalinde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV'nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmaktadır.

– Fueloil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmektedir.

– 16 ve daha büyük yaştaki araçların trafik kayıt ve tescilinin silinmesi karşılığı  (hurdaya ayrılması, ihraç edilmesi vs.) yeni alınacak motor hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen araçlarda 10 bin TL ÖTV indirimi sağlanmaktadır.

Mükellefler e-hacizden bunaldı, af bekliyor

Bilindiği üzere; 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 2017 yılında ise 7020 sayılı Kanun çıkartıldı ve halen uygulama devam ediyor.

Bu kanunlara göre; geçmiş dönem borçlarını yapılandırıp, taksitlerini düzenli ödeyenler ve cari dönemde de “çok zor durumda” olmaksızın aynı vergi türünden vergi tahakkuklarını ödeyenler, sistemin içinde kalmaya devam etmektedirler.

Ülkemizde son 3 yıldır yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, askeri operasyonlar, dünyaya kafa tutan söylemler ve gerginlikler ekonomiyi de çok derinden etkilemiştir. Şu anda bu yapılandırma kanunlarına başvuran mükelleflerden  yüzde 11'i  sistem içinde kalmayı başardı. Yapılandırma Kanunlarının getirdiği düzenlemelere uymayan vergi mükellefleri, hem Vergi Daireleri hem de Sosyal Güvenlik Müdürlüklerince e-haciz bombardımanına tutulmuştur.

Hükümet, geçen yıl bu iki yapılandırma yasasından 25 milyar TL'lik tahsilat yapmayı başararak bütçe açığını 47 milyar TL'de tutmayı başarmıştır.

Maliye, en yüksek tahsilatı 6736 sayılı Kanun ile getirilmiş olan; matrah artırımı, kasa, stok ve ortaklar cari hesabı düzeltme imkanı ve vazgeçilen vergi davalarından tahsil etti.

2017 yılı sonu itibarıyla, Katma Değer Vergisi'nde tahakkuk tahsilat oranının yüzde 49.5'te kalması da dikkate alındığında, bütçe gelirlerini artırmak için; matrah artırımı, stok, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltme imkanı ve ihtilaflı alacaklara ilişkin Torba Yasa'ya hükümler eklenmesi kuvvetle muhtemeldir.

Vadesi geçmiş kamu alacaklarına ilişkin olarak yeniden bir yapılandırma getirilecek ise; bu düzenleme mutlaka vergi aslında en az yüzde 40'lık bir terkin ve sıfır gecikme zammı şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde sonuç yine değişmeyecek, başarı oranı %5'lerde kalacaktır.

Loading...