Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Önce öde, iade edelim amatör spora harca…

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nca Meclis'e sunulan ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı' bu günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmektedir.
Hükümet, bu yasa tasarısında birçok konu ile ilgili düzenleme yapmak istemektedir. Bu düzenlemeler içinde teşvikler olduğu kadar, ilave vergiler de bir arada yer almaktadır.
Bugün sizlere, getirilmek istenen düzenlemeler içinde yer alan ve Tasarı'nın genel gerekçesinde ‘Amatör sporun desteklenmesi' amacını gerçekleştirmek için yapılması düşünülen düzenlemelerin ayrıntılarını ve amacın gerçekleşip, gerçekleşmeyeceğini analiz etmeye çalışacağım.

AMATÖR SPORA HARCANMA KOŞULU İLE KESİLEN GELİR VERGİSİ İADE EDİLECEK…

Tasarının 35'inci maddesiyle, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a Ek 12. Madde ile; sporcu ücretlerinden tevkif yoluyla alınan Gelir Vergisi'nin, maddede sayılan harcamalara kullanılmak üzere, ilgili kulüp ve şirketlere iadesi amaçlanmaktadır.
Madde gerekçesi aynen aşağıdaki gibidir:
“Türk sporunun geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketlerinin sporculara yaptıkları ücret ödemeleri üzerinden kestikleri gelir vergisinin, kanuni süresi içerisinde beyan edilip ödenmesinden sonra bu kesintilerin spor kulüplerince veya sermaye şirketlerince oluşturulan özel bir hesaba ilgili vergi dairesi tarafından, amaç dışı kullanım nedeniyle yapılmış tarhiyatlar hariç olmak üzere, 6183 sayılı Kanunun 23'üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın 5 işgünü içinde aktarılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
Ayrıca;
Özel hesaba aktarılan tutarların, amatör sporcuların, bunların çalıştırıcılarının ve diğer spor elemanlarının ücretleri ile bunların sportif faaliyetleri ile ilgili seyahat, sağlık, eğitim- öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları, müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, tescil ve katılım harcamalarında kullanılması,
Özel hesaptan amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar için, amaç dışı kullanılan döneme gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapılarak vergi ziyaı cezası kesilmesi,
Özel hesapta yer alan tutarların, amaç dışı kullanım nedeniyle yapılmış tarhiyatlar hariç olmak üzere, rehin ve haciz dışı bırakılması,
– Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların, Maliye Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca müştereken belirlenmesi, hususlarında düzenleme yapılmaktadır.”

İSTİSNA SÜRESİ 2 YIL  DAHA UZADI…

Bilindiği üzere, ücretli olarak değerlendirilen sporcuların, diğer ücretlilerden farklı vergilendirilmesini düzenleyen Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 72'nci maddesindeki istisna süresi 31.12.2017'den 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1'inci maddesi ile 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldı.  (20.12.2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazete)
Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 72'nci Maddesi uyarınca 31.12.2019 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaya devam edilecektir.
Liglere göre spor dallarında aşağıdaki düzene göre vergi uygulanmaktadır;
En Üst Ligdekiler için yüzde 15, En Üst Altı Ligdekiler için yüzde 10, Diğer Ligdekiler için yüzde 5, Lig Usulüne Tabi Olmayan Spor Dallarındaki Sporculara Yapılan Ödemeler İle Milli Sporculara Uluslararası Müsabakalara Katılmaları Karşılığında Yapılan Ödemelerden yüzde 5.

n

Amatör spor için erken unutmayalım

Hükümet, spor kulüplerinden ve özellikle futbol kulüplerinden zaten sembolik olan futbolcuların ücret gelirlerinden yapılması gereken gelir vergisi tevkifatlarını tahsil edememektedir.
6736 sayılı Kanun'dan faydalanan spor kulüplerinin toplam yapılandırdıkları borç miktarının 550 milyon TL olduğu dikkate alındığında, tespitimizin doğru olduğu ortaya çıkacaktır. Yapılmak istenen düzenleme aslında kulağa çok hoş gelmektedir. Sporcu ücretinden gelir vergisini kes, vergi dairesine yatır, 5 gün sonra iade edeyim, amatör spora harca.
Konu bu kadar basit değil. Spor kulüplerinin yüzde 95'inin çok büyük borç batağında olduğu dikkate alındığında nakit akışını sağlayacak paranın kulüplerde olmadığı açıktır. Ayrıca sporcu ücretlerinden sadece gelir vergisi tevkifatı kesilmemekte, ayrıca bu tutardan daha fazla sosyal güvenlik primi ödenmektedir. Bu 2 unsur dikkate alındığında bu düzenlemenin borcu olmayan, vergisini düzenli ödeyen, sağlam 3 ya da 5 kulübün amatör şubelerinin teşvikine yarayacağı açıktır. Yani, ülkedeki amatör sporun geliştirilmesi ile ilgili olarak genel bir yarar elde etmek mümkün olmayacaktır.
Süper Lig'de bile bir tane belediye takımının, alt liglerde ise liglerin yarısının belediye takımlarından oluştuğu dikkate alındığında; yapılması gereken belediyelerin profesyonel liglerde takım bulundurmalarının engellenmesi, hem haksız rekabet, hem de amatör sporlara vermeleri gereken desteği profesyonel sporlara vermelerinin engellenmesi açısından şarttır. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ve Yerel Yönetimler, amatör sporun gelişimi için sorumluluk almak zorundadırlar.
Vergi aracı kılınarak profesyonel kulüplerden zorla amatör sporu desteklemelerini beklemek çok iyi niyetli bir yaklaşımdır.

 

 

Loading...