Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Torba yasa ile Vergi Usul Kanunu’nda neler değişti?

8 Nisan 2018

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikleri, okurlarımızın dikkatine sunmak istiyorum.

İMHA EDİLMESİ GEREKEN EMTİANIN EMSAL BEDELİ

7103 sayılı Kanun'un 10'uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'na “İmha edilmesi gereken mallar” başlıklı 278/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanıyor.

Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığı'na başvurulması gerekiyor. Bu başvuru üzerine mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak suretiyle mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde ve imha oranını aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin sıfır olarak kabul edileceği düzenleniyor. Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

YENİ KURULAN VE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALAN SERMAYE ŞİRKETLERİNCE, YURTDIŞINDAN GETİRİLEREK SERMAYE OLARAK KONULAN YABANCI PARALAR

7103 sayılı Kanun'un 11'inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'na “Yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar:” başlıklı 280/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurtdışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirildi. Düzenleme kapsamında, bu amaçla getirilen yabancı paraların işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanıyor.

Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, bu tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanacak.

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA KAPSAMINDAN ÇIKARILDI

7103 sayılı Kanun'un 15'inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'nun “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” başlıklı Ek 11'inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı.

Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç tutuldu.

basliksiz-2

USULSÜZLÜK VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARINDA İNDİRİM ORANI

7103 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'nun “Vergi Ziyaı, Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme” başlıklı 376'ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranı 1/3'ten 1/2'ye çıkarıldı. Bu hüküm 28/03/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

YENİ ALINAN MAKİNE VE TEÇHİZATIN DAHA KISA BİR SÜREDE AMORTİSMANA TABİ TUTULARAK GİDER YAZILABİLMESİNE İMKAN SAĞLANDI

7103 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'na eklenen “GEÇİCİ MADDE 30” ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlandı. Ayrıca yine bu kanunun 31'inci Maddesi'yle, yukarıda belirtilen makine ve teçhizatın KDV'den istisna olarak teslimi de mümkün hale getirildi. Bu hüküm 01/05/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Türk vergi sisteminde, bütün vergi kanunlarının yeniden yazılması bir zorunluluk olmasına rağmen; kanunlardaki eksikliklerin sürekli torba yasalar ile giderilmeye çalışılması, son derece yanlış bir yoldur.

Kanunların sistematiğini bozan ve çelişkiler yaratan düzenlemeler yapmak yerine; kanunları kendi içinde bir bütün olarak bir defada çıkartmak, daha akılcı ve pratik bir yoldur. Binlerce meslek mensubu ve firmaların mali işler yöneticilerinin sürekli vergi kanunlarındaki değişiklikleri takip etmekten yorgun düştüğünü gözlemliyorum. Tek parti iktidarında 300 maddelik kanunlar bile 2 günde çıkartılabildiğine göre, vergi kanunları da aynı hızdan yararlanabilir.

sozcu-banner-1
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more