Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Yatırım ortamı nasıl iyileştirilecek?

18 Mart 2018

Ülkemizde son üç yıldır, yatırımları artırmak ve yatırım ortamını iyileştirmek anlamında birçok düzenlemeler yürürlüğe konuldu. Bu düzenlemelerin bugün itibariyle üretime ve yatırıma katkısı gözle görülmese de, umuyoruz ileriki yıllarda etkisi olur. En son, 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanırken, ilave bir takım düzenlemeler yapıldı.

KANUNUN KAPSAMI

Söz konusu kanun ile temel olarak;
1- KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması,
2- Ticari faaliyetlerin kolaylaştırılması,
3- Dış ticaret işlemlerine ilişkin çeşitli maliyetlerin düşürülmesi,
4- Şirket kuruluşu işlemlerindeki maliyet ve sürenin azaltılması,
5- Belediyeler tarafından sağlanan yapı izin süreçlerinin iyileştirilmesi,
6- Tapu kaydı işlemlerinin hızlandırılması,
7- Telekomünikasyon altyapı gibi izin süreçlerinin kolaylaştırılması
amaçlanmaktadır.

KOBİ'LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ

Bu Kanun'un 28'inci maddesiyle, 6750 sayılı Kanun'un “Üzerinde rehin hakkı kurulabilecek taşınır varlıklar” başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile KOBİ'lerin finansmana daha kolay erişebilmesi amacıyla; KOBİ'lerin sahip oldukları her türlü taşınır varlığın rehnine imkân sağlandı. Bu hükümler 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.
Ayrıca, bu kanunun 29'uncu maddesiyle, 6750 sayılı Kanun'un 7'nci maddesi başlığı ile birlikte değiştirilerek; rehnedilen taşınır varlık kapsamına herhangi bir işleme gerek kalmaksızın faiz, sigorta gibi hukuki getiriler ile taşınır varlığın doğal ürünü veya ikamesi olan yeni taşınır varlığın sicile otomatik olarak kaydolması hususu açık şekilde düzenlenmiş olup, bu hükümler 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

TEMSİLCİLERLE İLGİLİ MADDELER

Bilindiği üzere; 6102 sayılı Kanun'un 428'inci maddesinde şirketlerde, organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye ilişkin esaslar düzenlenmektedir.
Bu Kanun'un 23'üncü maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
– Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci başlıklı 428'inci,
– Bildirge başlıklı 430'uncu ve
– Bildirim başlıklı 431'inci,
maddeleri yürürlükten kaldırıldı. Bu hükümler 10.03.2018'de yürürlüğe girdi.

DIŞ TİCARETLE İLGİLİ MALİYETLER

Bu kanunun 12'nci maddesiyle, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun “İşletmelerin Yükümlülükleri” başlıklı 218'inci maddesine eklenen fıkra ile gümrük işlemleri çerçevesinde alınan tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masraflar için azami sınır uygulamasına geçilmektedir. Bu hükümler 10.03.2018'de yürürlüğe girdi.

Şirket kuruluşunda maliyet ve süre

Bu Kanun'un 2'nci maddesiyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun “Tasdik Makamı” başlıklı 223'üncü maddesinde değişiklik yapılarak; anonim ve limited şirketler tarafından fiziki ortamda tutulacak defterlerin, kuruluştaki açılış onaylarının yalnızca ticaret sicili müdürlüklerince yerine getirilmesi ve bu süreçte var olan noter onayının kaldırılması düzenlendi. Bu hükümler 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.

Ayrıca, bu kanunun 18'inci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun “İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli” başlık 11'inci maddesinde değişiklik yapılarak; şirket kuruluş aşamasında ticaret sicil memurlukları tarafından şirket kuruluş dilekçesi bildirim formunun Sosyal Güvenlik Kurumu'na gönderilmesi ve böylece işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılmadan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescil edilmesi sağlanıyor. Böylece, kuruluş aşamasındaki sigortalı çalıştırılmasına ilişkin şirket kaydının bildirilmesi uygulamasından vazgeçildi. Bu hükümler 10.03.2018 tarihinde yürürlüğe girdi.Bundan sonra, şirket kurmak için tek adrese gitmek yetecek ve maliyet 2 bin liradan 300 liraya düşecek. Limited şirketlerde yüzde 25 sermaye blokajının kaldırılması, bundan sonraki süreçte anonim şirket yerine limited şirketlerin tercih edilmesini sağlayabilir.

Yatırımcılar ve yeni iş kuranlar; şirket kurmak için noter, banka ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek kalmadan, yalnızca Ticaret Sicili Müdürlükleri'ne giderek bütün işlerini çözebilecekler ve SGK kaydı otomatik olarak gerçekleştirilecek. Ayrıca, Rekabet Kurumu payı da yine aynı müdürlüklerce tahsil edilecek.

Ticaret Sicil'den çıkan yatırımcı ve girişimci, vergi dairesinin yoklama yapmasını beklemeden işine başlayabilecek hale getirildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more