Kızdığım konu

“Türkçe ibadet” konusu sanki din dışı gibi algılanıyor! Oysa.
Türkçeleştirilmenin başlıca nedeni; yapılan ibadetlerin anlaşılmaması, bir takım ezber bilgiler vasıtasıyla İslam dininin temel kaidelerinin bilinmemesi. Amaç, aydınlık İslam'ı halka öğretmek! Ama…
“Türkçe” adını duyduklarında kimileri, “Kuran dışı” söz söylüyorsunuz duygusu yaratıyor! Ayıp.
Ne diyor Türkçe ezan:
“Hadi namaza” diyor.
“Namaz uykudan hayırlıdır” diyor.
Ne var bunda? İnsanları camiye Türkçe çağırmanın neresi kötü?
Yoksa… Asıl mesele Cumhuriyet ile hesaplaşma mı?
Türkçe ezan, hep siyasi hesaplaşma konusu oldu.
Bilinir ki bu tartışma yeni değil… Sünni hanefilik mezhebinin kurucusu İmamı Azam'ın 8'inci yüzyılda, namazların Arapça dışında başka dilde okunmasının mümkün olduğunu dile getirmesiyle başladı…
İlk Türk -İslam devleti Karahanlılar  (840-1212) döneminde ibadet dili Türkçe mi, Arapça mı olacak tartışması çıktı. Bu sebeple…
Kaşgarlı Mahmut, “Divan-ı Lügati't Türk” eserini Türk dilinin Arapça karşısında yok olmaması için yazdı! Aynı amaçla dört yüz yıl sonra…
Ali Şir Nevai “Muhakemetü'l Lügateyn” adlı eserini Türkçe'nin Farsçadan üstünlüğü iddiasıyla kaleme aldı. Ve Ali Şir Nevai, Türkçeyi kullanmamaları yüzünden çağdaşlarını şiddetle eleştirdi.
Ne yazık ki… Türkçe zamanla unutturulmak istendi. Büyük Selçuklular'da Arapça bilim dili, Farsça edebi dil haline getirildi!
Ancak Türkçenin mücadelesi bitmedi. Örneğin…
Beylikler döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey, Türkçe konuşulmasına dair ferman yayınladı…

Türkçe “Huzur Dersleri”

İlk dönem beylikler Türkçeye olan bağlılıklarını korudu. Fakat zamanla…
Osmanlı Devleti, Arap topraklarının fethedilip halifeliği devralmasıyla Türkçe, tekrar Arap-Fars dilinin etkisi altına sokuldu. Öyle ki… Matbaaya izin veren Osmanlı, ilk olarak 1729'da İsmail el-Cevheri'nin “Vankulu Lügatı” adlı Arapça sözlüğünü bastı!
Osmanlı'da “Türkçe ibadet” tartışmasını başlatan Ali Suavi oldu. “Peygamber döneminden bir adamın mezarından kalkıp, Ayasofya Camii'nde Arapça bilmeyen Türklere Arapça hutbe okunduğunu gördüğünde ne diyeceğini” sordu!
Tesadüf mü:
Osmanlı padişahlarına “ayet-i kerime” ve “hadis-i şerif” tefsirlerinin de anlatıldığı “huzur dersleri” vardı. İlk kez… II. Abdülhamit, Yıldız Sarayı Çit Kasrı'nda Ramazan ayı boyunca haftada iki gün verilen “huzur derslerinin” Arapça değil, Türkçe olmasını istedi.
Osmanlı'da ezanın Türkçeleştirilmesini isteyenlerin başında Ziya Gökalp geldi. “Yeni Hayat” dergisinde 1918'de yayımlanan “Vatan” şiirinde arzusunu şöyle dile getirdi:
“Bir ülke ki, camiinde Türkçe ezan okunur
Köylü anlar namazdaki duanın
Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kur'an okunur
Küçük, büyük herkes bilir buyruğunu hudanın
Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın.”
Bunu arzulayan Ziya Gökalp “din dışı” mı? Şu sözleri yazan Gökalp “din dışı” olabilir mi:
“Sancağım tevhid, bayrağım hilal
Birisi yeşil, ötekisi al
İslam'a acı, düşmandan öç al
İslam'ı abad eyle yarabbi
Düşmanı berbad eyle yarabbi…”
Erdoğan Siirt'te Gökalp'in bu şiirini -biraz değiştirerek- okumadı mı?
Dün Gökalp'e sığınıyorlardı; bugün karşılar!

Atatürk reddetti

Gelelim Cumhuriyet dönemine…
Darülfünun İlahiyat Fakültesi müderrisleri tarafından 1928'de “Dini Islahat Beyannamesi” adlı dinde reform paketi hazırladı.
İbadet diline ait bazı bölümlerin Türkçeye çevrilmesini önerdiler. Atatürk reddetti.
Keza:
Aynı dönem A. İbrahim tarafından yazılan “Milli Din Duygusu” ve “Öz Türk Dini” adlı kitaplar Cumhurbaşkanı kararnamesiyle toplatıldı.
Atatürk din konusunda hassastı…
Cumhuriyet döneminde Türkçe ezan ilk, 30 Ocak 1932'de Bursalı Hafız Rıfat tarafından İstanbul Fatih Camii'nde okundu.
Bunu diğer Türkçe ezan okumaları takip etti. Örneğin, Kuşadası'nda Hafız Ömer 1 Şubat 1932'de Türkçe ezan okudu.
Türkçe ezan furya haline gelmeye başlayınca İzmit'ten Bülbülizade Faruk yeni tercüme yaptı.
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti karışıklıkları giderdi.
Tarih: 18 Temmuz 1932.
Diyanet İşleri Başkanlığı “Türkçe ezan” uygulamasını başlattı.
Ancak…
1939'da “sadece Türkçe” şartı getirildi!
1941'de “Arapça ezana” ceza getirildi!
Ve tarih: 17 Haziran 1950…
Demokrat Parti ceza kanununda değişiklik yaparak “Arapça ezan” okumayı ceza olmaktan çıkardı. (Ki Celal Bayar buna karşı çıktı; Adnan Menderes küstü; ve DP'liler araya girerek uzlaşma sağlandı.)
Bugün…
Arapça mı, Türkçe mi ezan okunacağı konusunda ceza hükmü yok.
İsteyen istediği dilde Müslümanları camiye çağırabilir.
Yani sonuçta:
Bu konuyu bile insanlar öfkelenmeden konuşamıyor!
Siyaset, dinden daha çok etkiliyor Müslümanları… Yazık.

Loading...