Sözcü Plus Giriş

Fazla ödenen vergiye nasıl itiraz edilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi hatalarının düzeltilmesine ilişkin broşür hazırladı. Hata nedeniyle haksız yere ödenen vergiler için yargı yoluna gitmeden düzeltme hakkı sağlanırken ilgili mükelleflerin, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde vergi dairelerine dilekçeyle başvurması gerekiyor.

Güncellenme: 11:09, 02/10/2019
Fazla ödenen vergiye nasıl itiraz edilir?

Hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik istenen vergiler için yargı yoluna gitmeden düzeltilebiliyor.
Tereddüde imkan vermeyecek derecede açık olan hatalar vergi dairesince vergi dairesi müdürünün kararıyla re’sen düzeltilebileceği gibi, mükellefin talebi üzerine de düzeltme yapılabiliyor. Bu amaçla vergi dairesine yazılı başvuru yapılması şartı bulunuyor. Düzeltme talebini içeren dilekçelerin, vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak 5 yıl içinde verilmesi gerekiyor.

Vergi hatalarının düzeltilmesinde tutar olarak herhangi bir sınırlama ise bulunmuyor.

Mükellef lehine düzeltme kararı alınması halinde, mükellefe düzeltme fişinin bir örneği veriliyor. Mükellefin, düzeltme fişinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde nakden iade veya mahsup talebi için vergi dairesine müracaat etmesi gerekiyor. Mükellefin vergi dairesine bu alacağı için bahsedilen sürede müracaat etmemesi halinde, alacak hakkı ortadan kalkıyor.

DÜZELTME HAKKI REDDEDİLER HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BAŞVURABİLİR

Düzeltme talebi reddedilen mükelleflerin ise şikayet yoluyla Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru hakkı bulunuyor. Başvurular, il özel idare vergileri için valiliğe, belediye vergileri için ise belediyeye yapılacak.

60 GÜN İÇİNDE CEVAP YOKSA REDDEDİLDİ

Düzeltme dilekçesinin ardından 60 günlük süre içinde bakanlığın cevap vermemesi halinde istek reddedilmiş sayılacak. İdarenin şikayeti reddetmesi ya da 60 günlük süre içinde cevap vermemesi halinde dava açma süresi içinde, vergi mahkemelerine dava açılabilecek.

VERGİ MAHKEMESİ ÖNEM TAŞIYOR

Dava açılacak mahkemenin, düzeltilmesi istenen vergileri tarh eden, cezayı kesen ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi olması önem taşıyor.

Bakanlığın, mükellefin talebini değerlendirerek düzeltme yapılması gerektiği sonucuna ulaşması halinde, düzeltme işlemlerinin yapılması için ilgili vergi dairesi başkanlığına veya defterdarlığa durum yazıyla bildirilecek.

BİR YIL İÇİNDE MÜRACAAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Mükellefe iade edilmesi gereken bir tutarın ortaya çıkması halinde, düzeltmeye ilişkin düzeltme fişinin tebliğ tarihinden itibaren, mükellefin söz konusu tutarı almak için 1 yıl içinde müracaat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde, bu hakkı ortadan kalkacak.

Vergi hatalarının düzeltilmesi 5 yıllık zaman aşımına tabi olmakla birlikte, düzeltme zaman aşımı süresi, zaman aşımı süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın yapıldığı, ilan yoluyla tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmadan tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği, ihbarname ve ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen vergilerde haczin yapıldığı tarihten başlayarak 1 yıldan aşağı olamayacak.

AA