Sözcü Plus Giriş

İşveren hangi durumlarda iş sözleşmesini feshedebilir?

İşveren, bünyesinde çalışan işçinin iş sözleşmesini geçerli gerekçelere dayandırarak tek taraflı olarak fesh edebilir. Peki, geçerli gerekçeler nelerdir? İşveren hangi durumlarda iş sözleşmesini feshedebilir? İşveren bu durumlarda nasıl bir yol izlemeli? İşte bu soruların cevaplarını ayrıntılı olarak derlediğimiz haberimiz…

13:25 -
İşveren hangi durumlarda iş sözleşmesini feshedebilir?

Bir iş yerinde iş sözleşmesinin işverenler tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi öncelikle fesih anında ve daha sonrasında birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre, süresi belli olsun ya da olmasın, işveren kanunda öngörülen ve Yargıtay kararları çerçevesinde şekillenen usullere uygun olarak bazı hallerde iş sözleşmesinin süresinin bitmesini ya da bildirim süresini beklemeden çalışanın iş sözleşmesini feshedebilir. İş sözleşmesinin haklı nedenle bildirimsiz (derhal) fesih gerektiren haklı sebepler, İş Kanunu'nda işçi ve işveren açısından ayrı maddeler halinde düzenlenmiştir. Peki, işveren hangi durumlarda iş sözleşmesini feshedebilir? İşte hem işten çıkarılan işçinin hem de işverenin merak ettiği o gerekçeler…

İŞVEREN HANGİ DURUMLARDA İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR?

İşverenin, çalışanın iş sözleşmesini feshetmesindeki haklı sebeplerin bazıları şu şekilde sıralanabilir. Daha ayrıntılı bilgi için https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf linkini tıklayabilirsiniz.

SAĞLIK NEDENLERİ

– İşçinin Kusurlu Davranışı Sonucu Hastalanması veya Sakatlanması

İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması sonucunda ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla doğacak devamsızlığa uğraması durumunda iş sözleşmesi, işveren tarafından bildirimsiz olarak feshedilebilmektedir.

– İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Tutulması

İşçinin tedavi edilemeyecek nitelikte hastalığa tutulduğunun ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. Böyle durumlarda işçiye yükletilebilecek kusur bulunup bulunmadığı hususu önem taşımamaktadır.

– İşçinin Kusuru Bulunmaksızın Hastalık veya Kazaya Uğraması, Gebelik ve Doğum Nedeniyle Devamsızlıkta Bulunması

İşçinin kusuru bulunmaksızın hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle işe devamsızlığı durumunda, iş sözleşmesinin işveren tarafından bildirimsiz olarak feshedilebilmesi için, işçinin iş yerindeki çalışma süresine (kıdemine) göre belirlenen ve İş Yasası'nın 17. maddesinde düzenlenen bildirim sürelerini altı hafta aşan devamsızlık yapılmış olması koşulu bulunmaktadır. Bu altı haftalık süre, doğum ve gebelik hallerinde doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık sürenin sonundan itibaren hesaplanması gerekmektedir.

AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN DURUMLAR

– İşçinin İşvereni Yanıltması

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıf veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması durumunda işveren iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshedebilir.

– İşçinin Namus ve Şerefe Dokunacak Davranışlarda Bulunması

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

– İşçinin Bir Başka İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması

İşçinin iş yerindeki herhangi bir işçiye cinsel tacizde bulunması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

– İşçinin Sataşmada Bulunması

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

– İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını açıklamak, işveren veya iş yeri hakkında asılsız şikâyet veya ihbarda bulunmak, hasta olmadığı halde viziteye çıkmak, izinsiz olarak işi veya iş yerini terk etmek, tepki amaçlı işi yavaşlatmak, gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması durumunda işverenin bildirimsiz fesih hakkı bulunmaktadır.

– İşçinin İş yerinde Suç İşlemesi

İşçinin, iş yerinde, yedi günden fazla hapisle (hürriyeti bağlayıcı ceza ile) cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

– İşçinin İşe Devamsızlıkta Bulunması

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

– İşçinin Görevini Yapmamakta Israr Etmesi

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatılmasına rağmen yapmamakta ısrar etmesi durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

– İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya İşverene Zarar Vermesi

İşçinin kendi isteği veya işi savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri kendi ücretinin otuz günlük tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

ZORLAYICI NEDENLER

İşçiyi iş yerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması durumunda işverene iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme imkânı vermektedir.

İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI VEYA TUTUKLANMASI

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması nedeniyle işe devamsızlığının İş Yasası'nın 17. maddedeki bildirim süresini aşması durumunda işverenin iş sözleşmesini bildirimsiz olarak feshetme hakkı bulunmaktadır.

İLGİLİ HABERİşveren fazla çalışma için işçinin onayını almalı mıdır?İşveren fazla çalışma için işçinin onayını almalı mıdır? İLGİLİ HABERİşçi işyerinden ayrılmak istediğinde ne kadar önce işverene haber vermelidir?İşçi işyerinden ayrılmak istediğinde ne kadar önce işverene haber vermelidir?
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more