Sözcü Plus Giriş

Kamu ihale belgelerinde yeni düzenleme

Kamu ihalelerinde belgelere ilişkin değerlendirme Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi veya belgeler esas alınarak gerçekleştirilecek ve başka belge istenmeyecek.

Güncellenme: 12:45, 16/03/2019
Kamu ihale belgelerinde yeni düzenleme

Kamu İhale Kurumunun, “Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak belgelerin teyidine ilişkin tablonun doldurularak idareye verilmesi durumunda, gerekli değerlendirme bu tablodaki bilgiler kullanılarak EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi veya belgeler esas alınarak yapılacak. Bu kapsamda başka belge talep edilmeyecek.

Şikayet üzerine yapılan incelemede, başvuruların ve tekliflerin hazırlanmasını, işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi ve teknik hataların, eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine 10 günden az süre kalmış olsa dahi, gerekli düzeltme yapılarak, son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilecek.

Belirlenen maddi ve teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması durumunda ise ihale sürecine devam edilebilmesi için düzeltme ilanı gerekecek. Şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, 10 günlük süreye bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar zeyilname (poliçe ve tecditler üzerinde herhangi bir değişiklik, ilave, iptal gibi durumlar olduğunda düzenlenen belge) ile dokümanda düzeltme yapılabilecek. Zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında 10 günden az süre kalırsa ihale tarihi bir defaya mahsus ertelenecek. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi durumunda, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren 20 günü geçemeyecek.

GEÇİCİ TEMİNATIN GELİR KAYDEDİLECEĞİ HALLER

İsteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatın gelir kaydedilmesi gereken haller ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecek. İhale tarihi itibarıyla isteklinin mesleki faaliyetlerini ilgili odaya kayıtlı sürdürdüğü anlaşılıyorsa sözleşme imzalanmadan önce odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin ayrı bir belge sunulmasına gerek olmayacak.

İhale konusu malın satışı için alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgelerinin ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenmesi halinde, bunların ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği yeterli olacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılan ihaleler, daha önceki tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Yayımlanan tebliğin maddelerine ilişkin farklı yürürlük tarihleri bulunuyor.

İHALELERE BAŞVURULAR

Öte yandan, Kamu İhale Kurumunun “İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ilana yönelik başvuruda bulunabilmek için dokümanın “satın alınması” ibaresi, “EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirilmesi” şeklinde değiştirildi.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükteki tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Söz konusu tebliğ, 1 Haziran’da yürürlüğe girecek.

AA

Yayınlanma Tarihi:12:43,