Konkordato komiserinin nitelikleri belirlendi

Konkordato sürecinde görevlendirilecek komiserlerde aranacak şartlar belirlendi. Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Konkordato komiserinin nitelikleri belirlendi

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 2 Haziran 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.  Yeni yönetmeliğe göre, konkordato komiseri olmak için Türk vatandaşlığı şartı aranacak.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar, 5 yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunanlar konkordato komiseri olabilecek. Ayrıca, konkordato komiseri olarak görevlendirileceklerin iflas etmemiş olmaları da dikkate alınacak. Konkordato komiserleri, zorunlu komiserlik eğitimlerini de tamamlayacak.

Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olanlar, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmayanlar, kamu hizmetinden yasaklı olmayanlar konkordato komiseri olabilecek.  Yönetmelikte belirlenen suçlardan mahkum olanlar, terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatı olanlar konkordato komiseri olarak görev yapamayacak.

Mahkeme, komiseri, bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kurulu tarafından oluşturulan listeden seçecek. Bu listede görevlendirilecek komiser bulunmaması halinde liste dışından görevlendirme yapılacak ve yapılan bu görevlendirme bölge kuruluna bildirilecek.

EŞZAMANLI BEŞTEN FAZLA DOSYADA GÖREV YAPAMAYACAK 

Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak.  Komiserin görevinin sona ermesi halinde bu durum mahkemesince sebepleriyle birlikte bağlı bulunduğu bölge adliye mahkemesinde kurulu bulunan bölge kuruluna bildirilecek.  Komiser, kendisinin, eşinin, nişanlısının, kan ve kayın alt ve üst  soyunun veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve kayın hısımlarının, kanuni temsilcisi veya vekili, çalışanı, kayyımı ya da yasal danışmanı bulunduğu bir şahsın, menfaati olan işleri göremeyecek. Bu durumda görevlendirmeyi yapan asliye ticaret mahkemesine haber verilmesi zorunlu olacak. Mahkeme tarafından müracaat yerinde görülürse komiserin görevine son verilecek. Konkordato komiseri, görevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme yapamayacak.

Komiser, görevini kanun, yönetmelik ve dürüstlük kuralları çerçevesinde tarafsız, objektif ve özenle yerine getirecek. Kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmek zorunda olan komiser, görevi sebebiyle öğrendiği sırların gizliliğini sağlayacak ve koruyacak.  Görevi sırasında elde ettiği bilgileri kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler yararına doğrudan veya dolaylı bir menfaat elde etmek için kullanamayacak komiser, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamayacak, hediye kabul etmeyecek ve aracılıkta bulunmayacak.

REKLAM YAPAMAYACAK

Komiser, görev almak için reklam sayılabilecek nitelikte girişim ve eylemlerde bulunamayacak.  Yükümlülüklere aykırı davranan komiserin görevine mahkemece son verilecek. Bu durum bölge kuruluna ve ayrıca eylemin suç oluşturması halinde Cumhuriyet başsavcılığına bildirilecek.  Konkordato komiserlerine, komiserlik eğitimi verilecek. Komiserlik görevinin yürütülmesi için gerekli teorik ve pratik bilgileri içeren temel eğitim, en az 36 ders saatinden oluşacak. Eğitim kuruluşları, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının uygun görüşü ile eğitim ders saatini arttırabilecek.  Temel eğitim, medeni usul ve icra iflas hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku ile işletme, iktisat, maliye ve muhasebe alanında profesör, doçent veya doktor unvanına sahip olanlar tarafından verilecek.  Öte yandan Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelikte de borçlunun konkordato talebine hangi belgeleri ekleyeceğine ilişkin hükümlere yer verildi.

AA