Nükleer Düzenleme Kurulu’nun çalışma esasları belirlendi

Nükleer enerji konusunda düzenleyici işlemler ve yetkilendirmeler yapacak Nükleer Düzenleme Kurulu'nun çalışma esasları belirlendi.

Nükleer Düzenleme Kurulu’nun çalışma esasları belirlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve Nükleer Düzenleme Kurulu’nun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğe göre; kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak ve Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Kurul üyelerinin görev süresi dört yıl olacak.

Nükleer Düzenleme Kurulu, ilgili KHK ile diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanacak. Kurul kararları yerindelik denetimine tabi tutulamayacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi kurul kararlarını etkilemeye yönelik emir ve talimat veremeyecek, tavsiye veya telkinde bulunamayacak.

Aksi kararlaştırılmadıkça, kurul toplantılarındaki görüşmeler gizli olacak. Toplantılara, başkan ve kurul üyeleri ile görevli personel dışında hiç kimse katılamayacak.

REUTERS