Sözcü Plus Giriş

Ertuğrul Akbay için imkansız yoktu…

Türk basınının duayen ismi Ertuğrul Akbay, 7 Mart Perşembe günü aramızdan ayrıldı. Meslektaşları tarafından "olmazı olur yapan gazeteci” olarak tanımlanan Ertuğrul Akbay’ın dilinde "imkânsız” kelimesinin karşılığı yoktu.

10:41 -

“24 saat çalışan gazeteci” olarak bilinen Ertuğrul Akbay, Türk basınında “röportaj” deyince akla ilk gelen isimlerden biriydi. Hollywood starlarından, dünya liderlerine, Kongo’daki Pigme’lerden, güzellik kraliçelerine kadar “atlatma” röportajlarda hep onun imzası vardır.

Ertuğrul Akbay 1976 yılında ABD seçimlerini izlemiş ve Başkan Ford’dan demeç almayı başarmıştı

Halkın ilgiyle, meslektaşlarının ise gıptayla takip ettiği Er­tuğ­rul Ak­bay, Celal Bayar’dan Demirel’e, Ecevit’e, Erbakan’a ve Özal’a kadar birçok siyasi liderle ‘çok öze­l’ rö­por­taj­lar yap­tı.

Ertuğrul Akbay, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yaptığı röportajlarla gündem yaratmıştı.

Ak­bay’ın, mer­hum Cum­hur­baş­ka­nı Tur­gut Öza­l’­la yap­tı­ğı rö­por­taj­lar ise çok ses ge­tir­miş­ti.

GÖLGE ADAM

Galatasaray Lisesi’ni bitirip yüksek tahsilini tamamladıktan sonra ga­ze­te­ci­li­ğe 1965 yı­lın­da Hür­ri­yet spor ser­vi­sin­de baş­la­dı. Daha sonra Günaydın’da yurt dışı muhabiri olarak çalıştı. Gölge Adam isimiyle çıkardığı haftalık gazetede iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkartmasıyla ününe ün katan Ertuğrul Akbay, çok sayıda gazetecilik ödülü aldı.

KİTABI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Ef­sa­ne ga­ze­te­ci Er­tuğ­rul Ak­bay, 2013 yılında “Yaş 75 Yo­lun Ya­rı­sı­” ki­ta­bıy­la okur­la­rıy­la bu­luş­ma­nın he­ye­ca­nı­nı yaşadı. Ak­bay, “Genç ve Sağ­lık­lı kal­ma­nı­n” sır­la­rı­nı an­lat­tı­ğı ki­ta­bın­da ya­rım as­ra yak­la­şan ga­ze­te­ci­lik anı­la­rı­na da ge­niş yer ve­rdi.

Ertuğrul Akbay’ın Pigmelerle ilgili yaptığı yazı dizisi çok ses getirmişti.

“Ben ne dok­to­rum, ne di­ye­tis­yen, ne de spor ho­ca­sı­yım… Ben bir ko­ba­yı­m” ön­sö­züy­le baş­la­yan ki­tap­ta Ak­bay, ta­ma­men ken­di de­ne­yim­le­ri okur­la­rıy­la pay­la­ştı. Akbay kitabı icin“Ga­ze­te­ci ol­mam sa­ye­sin­de yı­lın ne­re­dey­se 9 ayı­nı yurt dı­şın­da ge­çi­rir­dim. Bu sa­ye­de Kaf­kas­la­r’­da 3 ay ka­dar ya­şa­ dım. On­lar­dan Kaf­kas usu­lü bes­len­me­nin öne­mi­ni öğ­ren­dim.

Bu ara­da Kaf­kas­lar’da, uzun ve sağ­lık­lı ya­şa­ma­yı yıl­lar­dır araş­tı­ran Tıp Kon­se­yi Üye­si Prof. Sul­ta­nov ile ta­nış­tım. Sul­ta­no­v’­dan uzun ya­şa­mak için ne­ler ye­me­li, ne­ler iç­me­li, ne­ler yapılması gerektiğini öğ­ren­dim. Hin­dis­ta­n’­da Hint fa­kir­le­ri ara­sın­da da ay­lar­ca kal­dım. Bu­ra­da 5 du­yu eği­ti­mi­ni, me­di­tas­yo­nu, öğ­re­nip bi­linçal­tı gü­cün­den fay­da­lan­ma yön­te­mi­nin eğitimini aldım.

Ertuğrul Akbay – Brooke Shields

Ertuğrul Akbay, Hint Fakirleriyle aylarca birlikte yaşayıp izlenimlerini okurlarla paylaşmıştı.

Öte yan­dan, ayak bas­ma­dı­ğım kı­ta kal­ma­dı. Her git­ti­ğim yer­de de sağ­lık­la il­gi­li araş­tır­ma­lar yap­tım. So­nun­da genç ve güç­lü ka­lıp uzun ya­şa­mak için ne­ler ge­rek­ti­ği­ni öğ­ren­dim. Öğ­ren­dik­le­ri­mi de bu ki­ta­bım­da an­lat­tım” değerlendirmesini yaptı. Akbay’ın kitabı çıktığı ilk gün 35 bin satarak, büyük bir satış başarısı elde etti.

Ertuğrul Akbay – Claudia Cardinale

Ertuğrul Akbay, hayatının her döneminde sporla iç içe yaşadı.

DENEYİMLERİNİ HER PLATFORMDA PAYLAŞTI

İlerleyen dönemde Ertuğrul Akbay, Türkiye'nin bir çok kentinde katıldığı konferanslar ve düzenlediği panellerle deneyimlerini paylaştı. Televizyon ve radyo yayınlarıyla da okurlarıyla buluşan Akbay, “Duyduğum sosyal sorumluluk nedeniyle tecrübelerimle elde ettiğim bilgileri herkes yararlansın diye yazılı ve görsel medyada fırsat buldukça anlatmaya çalışıyorum” diyordu.

Ertuğrul Akbay, son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak sağlıklı yaşamla ilgili seminerler verdi.

Son güncelleme: 06:01 08.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more