Sözcü Plus Giriş

Kira gelir beyannamesi nasıl ve ne zaman verilir? GİB kira beyannamesi hesaplama

Konut ve işyerleri üzerinden belirli miktarlarda kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekmektedir. Peki kira gelir beyannamesi nasıl ve ne zaman verilir? Kira beyannamesi nasıl hesaplanır? İşte merak edilen tüm bu soruların cevapları...

17:30 -
Kira gelir beyannamesi nasıl ve ne zaman verilir? GİB kira beyannamesi hesaplama

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kira geliri olan vatandaşlara yönelik düzenlemiş olduğu ‘Hazır Beyanname’ sistemi üzerinden ‘Kira gelir beyannamesi’ne dair tüm işlemleri gerçekleştirmek mümkün. Özellikle ‘Kira gelir beyannamesi nasıl ve ne zaman verilir?’ şeklindeki sıkça merak edilen soruların yanıtlarını haberimizden görebilir, kira gelir beyannamesi gönderme ve hesaplama işlemlerine ulaşabilirsiniz.

KİRA GELİR BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

2019’da elde ettiğiniz gelirin vergisi için beyanname 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecek. Verginin ilk taksiti de ödenecek.

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mart’ta başlayıp 25 Mart’ta sona erecek. Bu beyanname verildikten sonra kira mükellefi olan kişinin 5 gün sonra yani 31 Mart 2020 tarihinde vergi ödemesini yapması gerekiyor.

Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebilir.

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar. Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

GİB KİRA GELİR BEYANNAMESİ İŞLEMLERİ

KİRA GELİR VERGİSİ HESAPLAMA

2020 yılında kira gelir vergisi hesaplamasında iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar götürü gider yöntemi ile hesaplama ve gerçek gider yöntemi ile kira gelir vergisi hesaplamadır.

Götürü gider yöntemi ile kira geliri hesaplama

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem budur. Bu yöntemde elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirme yapılır.

Örnek:

2019 yılında elde edilen konut kira geliri toplam 15.000 TL olsun. Götürü gider yöntemine göre hesaplandığında öncelikle bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşülür. 2019 yılı için istisna tutar 5.400,00 TL’dir. Şimdi;

15.000 – 5.400 = 9.600 TL. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutardır. 9.600 TL gelir 2019 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani %15'lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 9.600 x % 15= 1.440 TL olacaktır.

KİRA BEYANI ÖZET BİLGİ

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ‘Hazır Beyanname’ sistemine giriş yaptıktan sonra açılan ekrandaki, “Beyanname Doldur” menüsünün içine girerek hazır beyanınızı kontrol edip, düzeltilmesi gereken yerleri düzeltip beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

2019 yılı içerisinde toplam mesken kira geliri 5.400 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar. 2019 yılı için 5.400 TL istisna uygulanacaktır. Bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

2019 yılı içerisinde kesintiye tabi olan 40.000 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir.

2019 yılı içerisinde kesintiye tabi olmayan 2.200 TL üzeri işyeri kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, istisna avantajından faydalanamayacağınız gibi zamanında tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek zorunda kalacağınızı unutmayınız.

ÜCRET BEYANI ÖZET BİLGİ

“Beyanname Doldur” menüsünün içine girerek hazır beyanınızı kontrol edip, düzeltilmesi gereken yerleri düzeltip beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

2019 yılında sadece kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde edenler tutarı ne olursa olsun bu ücret gelirinin beyan edilmesi gerekmektedir.

2019 yılında tek işverenden kesintiye tabi olan ücret gelirlerinin beyana dâhil edilmesine gerek yoktur.Birden fazla işverenden kesintiye tabi olan ücret elde ettiyseniz; herhangi bir ücreti seçerek (hariç tutarak) diğer ücretlerin toplamı 40.000 TL beyan sınırını aşıyorsa hariç tutulan ücret de dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamını beyan edilmesi gerekmektedir.

2019 yılında hem kesintiye tabi olan hem de kesintiye tabi olmayan birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri; kesintiye tabi olan veya kesintiye tabi olmayan ücret olması fark etmeksizin bir tanesi hariç tutulmak kaydıyla geriye kalan ücretler toplamı 40.000 TL den fazla ise hariç tutulan ücret de dâhil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamı beyan edilmesi gerekmektedir.

Kesintiye tabi olan veya kesintiye tabi olmayan ücret olması fark etmeksizin bir tanesi hariç tutulmak kaydıyla geriye kalan ücretler toplamı 40.000 den az ise kesintiye tabi olan ücret gelirlerinin beyan edilmesine gerek yoktur.Ancak kesintiye tabi olmayan ücret gelirinin hariç tutmuş olsa dahi beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen ücret gelirlerinin, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek zorunda kalacağınızı unutmayınız.

MENKUL SERMAYE İRADI BEYANI ÖZET BİLGİ

“Beyanname Doldur” menüsünün içine girerek hazır beyanınızı kontrol edip, düzeltilmesi gereken yerleri düzeltip beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 40.000 TL'yi aşan, kesintiye tabi olan menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 2.200 TL'yi aşan, kesintiye tabi olmayan; menkul sermaye iratlarının beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 2.200 TL'yi aşmayan, kesintiye tabi olmayan iratların;

1. Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri,
2. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller (01.01.2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilenler),
3. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar,
4. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri,
5. Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları (faiz, repo, kar payı vb.),
6. Her çeşit alacak faizleri,

Beyan edilmesine gerek yoktur.

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-c maddesine göre; bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 2019 yılı için 40.000 TL'yi aşmayan, kesintiye tabi olan iratların;

1. 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler,
2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,
3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar payları, Beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen menkul sermaye iratlarının, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek zorunda kalacağınızı unutmayınız.

DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR BEYANI ÖZET BİLGİ

“Beyanname Doldur” menüsünün içine girerek hazır beyanınızı kontrol edip, düzeltilmesi gereken yerleri düzeltip beyannamenizi onaylayabilirsiniz.

Değer Artış Kazancı Geliriniz Var ise;

2019 yılı içerisinde GVK Mükerrer Madde 80'de yer alan mal ve hakların elden çıkarılması karşılığında sağlanan safi tutarı 14.800 TL yi aşan gelirlerin beyan edilmesi gerekmektedir.Ancak elden çıkarılan değer, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ise istisna uygulanmayacaktır, elde edilen gelirden giderler düşüldükten sonra kalan tutar beyan edilmektedir.

Arızi Kazanç Geliriniz Var ise;

2019 yılı içerisinde GVK Madde 82'de yer alan kazançlardan elde edilen gelirler 33.000 TL yi aşıyor ise Arızı Kazançlar için bu gelirlerin beyan edilmesi gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu 82. Maddesinde bir takvim yılında GVK 82. Maddede (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) toplamının 2019 yılı için 33.000 TL'lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

Diğer yandan, gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan elde ettikleri kazançlar ile zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsili de istisna uygulamasının dışındadır. Diğer bir husus da, istisnanın arızi kazançların toplam tutarına uygulanacağıdır.

Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen diğer kazanç ve iratların, beyan döneminden sonra yapılacak vergi denetimleri ve çapraz kontroller sonucu tespit edilmesi durumunda, tahsil edilmeyen vergileri gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak ödemek zorunda kalacağınızı unutmayınız.

Son güncelleme: 20:30 10.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more