Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan stajyer sanatçı ilanı! İşte başvuru şartları…

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 31 kişilik stajyer sanatçı ilanı yayınladı. İlan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. İşte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan stajyer sanatçı başvuru koşulları…

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan stajyer sanatçı ilanı! İşte başvuru şartları…

İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bünyesine keman, viyola, trombon, trompet, vurmalı çalgılar –timpani, obua, fagot, klarinet, viyolonsel, kontrabas ve arp branşlarında 31 kişi alımı yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI STAJYER SANATÇI İLANI

ADAYLARDA ARANILAN GENEL ŞARTLAR

1 – Türk vatandaşı olmak,

2 – Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3 – Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5 – Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6 – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak.

ADAYLARDA ARANILAN ÖZEL ŞARTLAR

1 – Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

2 – Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin, branşına göre 92, 94, 96 ve 98 inci maddelerinde belirtilen eserleri başarıyla icra etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

İş talep formları Bakanlığımızın www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir. Adayların, iş talep formunu ve bu ilanın “D” maddesinde yer alan diğer belgeleri pdf, jpeg, vb. (güncellenemez dosya formatında) formatta hazırlayarak, csosinav@ktb.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Adayların, sınav ilanının Resmî Gazete'de yayınlanmasından itibaren, son başvuru tarihi olan 24 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra e-posta gönderi gecikmelerinden kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması kurumun sorumluluğunda değildir.

Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermiş veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemiş olmak kaydıyla birden fazla branşta sınava girebileceklerdir.

İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.cso.gov.tr ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecektir.

Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmadan iade edilecektir.

Eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1 – Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

2 – T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3 – Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu.

ÖZEL KOŞULLAR

1- Adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur. Adayların sınava vurma çalgılar-timpani ve arp dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur.

2- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunludur.

SINAV YERİ

Sınav, Talatpaşa Bulvarı No: 38 ALTINDAĞ/ANKARA adresindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda yapılacaktır.

SINAV TARİHLERİ

Sınavlar, 05/08/2020 günü saat 10:00'da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekler www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.cso.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10'ar adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir

SINAV ŞEKLİ

Sınav uygulamalı şekilde yapılacaktır. Branşlara göre aşağıdaki şekilde sınav yapılacaktır:

1 – Orkestra yaylı çalgılar kabul sınavına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorundadırlar:

 1. a) Kendi seçecekleri bir etüt,
 2. b) Kendi seçecekleri bir sonat (Piyano ile).
 3. c) Kendi seçecekleri bir konçerto, (Piyano ile) (Kontrabas için piyano şart değildir.) .
 4. d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

2 – Nefesli çalgılar kabul sınavına girecek adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorundadırlar:

 1. a) Kendi seçecekleri bir etüt,
 2. b) Kendi seçecekleri bir sonat, veya konçerto veya parça (Piyano eşliğinde)
 3. c) Gam
 4. d) Sınav komisyonunun seçeceği bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

3 – Vurma çalgılar kabul sınavına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorundadırlar:

 1. a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon bir dereceye kadar piyano ve bütün bateri grubu çalgılarına ait kendi seçecekleri eserler,
 2. b) Sınav komisyonunun seçeceği orkestra eserlerini deşifre etmek.

4- Arp kabul sınavına giren adaylar şu eserleri başarı ile çalmak zorundadırlar :

 1. a) Kendi seçecekleri bir etüt,
 2. b) Kendi seçecekleri bir sonat,
 3. c) Kendi seçecekleri bir konçerto,
 4. d) Sınav komisyonu tarafından seçilecek bir orkestra eserini veya eserlerini deşifre etmek.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ VE BAŞARI SIRALAMASI

Kabul sınavlarında başarılı sayılmak için sınav komisyonu tarafından verilecek not ortalamalarının 100 üzerinden 70 tam sayıyı tutması şarttır. Söz konusu sınavlarda alınan puanların ortalaması genel başarı sıralamasını belirler. Puan ortalaması olarak en az 70 tam puan alanlar başarılı sayılır. Söz konusu sınavdan alınan ortalama puana göre en yüksekten başlanarak atama yapılacak olup, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış sayılır. Diğer

adaylar için 70 ve üzeri puan almış olmak söz konusu kadroya atanmak için kazanılmış hak sayılmaz. Kazananlar arasında eşit puan alanlardan mesleki öğrenim yapmış olanlar, bunda da eşitlik durumunda daha genç yaşta olanlar tercih edilir.

Atama yapılacak boş kadro sayısı kadar yedek liste ilan edilebilir. Sınavı kazanan asil üyelerden ataması yapılamayan veya ataması iptal edilenler olduğu takdirde yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listenin hakları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren birinci yılın sonunda, bu sürenin bitiminden önce aynı kadro unvanına yönelik yeni bir sınav yapılması halinde bu sınavın ilan edildiği tarihte sona erer.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınavı kazananların listesi Bakanlığımızın, www.cso.gov.tr ve www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecek olup, asil ve yedek stajyer sanatçı adaylarına ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav esnasında veya sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.

Bu ilanda yer almayan hususlarda 28/01/1970 tarih ve 13411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

İlanen duyurulur.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...