Sözcü Plus Giriş

Şanlıurfa’da ve Siirt’de bayram namazı saat kaçta? 2020 Şanlıurfa, Siirt bayram namazı, duha namazı vakti…

Tüm yurtta mübarek üç aylardan Ramazan ayını geride bırakarak bayrama erişmenin huzuru yaşanıyor. Müslümanlar için ayrı bir mutluluk olan Ramazan Bayramı namaz kılınarak karşılanacak. Şanlıurfa'da ve Siirt'te de binlerce kişi bayram namazı saatini şimdiden merak etmeye başladı. Peki Şanlıurfa'da ve Siirt'te bayram namazı saat kaçta? İşte 2020 Şanlıurfa, Siirt bayram namazı saati ve Diyanet namaz vakitleri...

13:43 -
Şanlıurfa’da ve Siirt’de bayram namazı saat kaçta? 2020 Şanlıurfa, Siirt bayram namazı, duha namazı vakti…

Corona virüsü salgını nedeniyle camilerin avlulardaki toplu ibadete açılacağı tarih 12 Haziran olarak belirlendi. Salgın nedeniyle bu karar sonrası Ramazan Bayramı’da camilerde kılınamayacak. Evlerde kılınabilecek olan bayram namazı için vatandaşlar da namaz saatlerini araştırmaya başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’da ve Siirt’te de bayram namazı saati merak ediliyor. Peki Şanlıurfa’da ve Siirt’te bayram namazı saat kaçta? İşte 2020 Şanlıurfa, Siirt bayram namazı vakti…

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Her yıl büyük coşku ile karşılanan Ramazan Bayramı bu sene 24 Mayıs’a denk geliyor. Bayram namazı ise bu sene corona salgını nedeniyle camilerde kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Şanlıurfa bayram namazı saatini 05:42 olarak açıkladı.

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Siirt ilin bayram namazı saat 05:28’de kılınacak.

ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

NAMAZA AYKIRI DAVRANIŞLAR NELERDİR?

Bir müslümanın namaz esnasında, yukarıda ayrı ayrı sayılan namazınfarz, vâcip, sünnet ve âdâbını en iyi şekilde yerine getirmeye gayret etmesive bu ibadetin mâna ve gayesine aykırı her türlü davranıştan da kaçınmasıgerekir. Namaza aykırı davranışlar, bu aykırılığın derecesine göre namazınmekruhları ve namazı bozan şeyler şeklinde ikili bir ayırım içinde ele alınır.

NAMAZIN MEKRUHLARI

Namazda yapılması hoş karşılanmayan davranışlara “namazın mekruhları”denir. Genel olarak namaz için öngörülmüş bulunan biçimsel yapıya aykırıolan davranışlar ile namazın gerektirdiği saygı, tâzim, tevazu, boyun bükmeve sükûnet haline de aykırı olan ve namazda kalbi meşgul edecek ve insanıibadetin gerektirdiği kalp huzurundan ve huşûdan alıkoyacak davranışlarmekruh sayılmıştır. Namaz esnasında elbiseyle veya vücudun bir yeriyle oy-namak gibi namazla ilgisi olmayan ve onunla bağdaşmayan bir hareketinyapılması mekruhtur. Çünkü bu şekildeki davranışlar namazın biçimsel yapı-sına aykırıdır ve aynı zamanda namazın gerektirdiği saygı ve tâzim vaziye-tiyle de bağdaşmamaktadır.

Bunun yanında namazın vâciplerinden ve sünnetlerinden birini terket-mek de mekruh sayılmaktadır.Namazın vâciplerinden birini, meselâ Fâtiha sûresini okumayı kastenyani bilerek ve isteyerek terketmek tahrîmen mekruhtur. Bir vâcibinterkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahihyani geçerli olup kişiden namaz borcunu düşürür ise de iade edilmesi yaniyeniden kılınması vâciptir.Namazın sünnetlerinden birini, meselâ Sübhâneke okumayı, rükû veyasecdelerdeki tesbihleri kasten terketmek mekruhtur. Namazın sünnetlerin-den birini terketmek, genel olarak tenzîhen mekruh olmakla birlikte,tenzîhen mekruh sayılan şeylerin bir kısmı tahrîmen mekruha yakındır.Meselâ müekked bir sünneti terketmek, bir vâcibi terketmek derecesine ya-kın bir mekruhluğu(kerâhet)ifade eder. Müstehap(mendup)olan bir şeyiterketmek ise mekruh olmayıp daha iyi ve faziletli olanı terketmek(terk-ievlâ)sayılır.

Namazda mekruh sayılan şeyler şunlardır:

1. Bir zararın giderilmesi veya namazın tamamlanması amacı olmaksı-zın namaz dışı bir davranışta bulunmak. Meselâ alnın secde mahalline yer-leşmesini engelleyen sarık vb. şeyleri çekmek namazın tamamlanmasıamacı taşıdığından ve akrep gibi zararlı hayvanları öldürmek de bir zararıngiderilmesi amacı taşıdığından mekruh sayılmamıştır. Buna karşılık parmakçıtlatmak, giysisinin kolunu kıvırmak, bunu gerektiren bir özür olmadığıhalde -peş peşe olmamak üzere- birkaç adım yürümek, sinek vb. haşeratlameşgul olmak gibi davranışlar mekruhtur. Namaz dışı davranış amel-i kesîr(bk. Namazı Bozan Şeyler)boyutuna varırsa namaz bozulur.

2. Namaza ilişkin fiilleri özürsüz yere, namazın sünnet ve âdâbına uy-maksızın yerine getirmek. Meselâ bir özrü olmaksızın duvar, direk, bastonvb. bir şeye hafifçe yaslanmak; daha dizleri yere koymadan elleri yere koy-mak, secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldırmak; oturuşlar esna-sında bağdaş kurmak veya dizleri dikmek; kıyam esnasında elleri yana bı-rakmak; erkekler için secde esnasında kolları tamamıyla yere yapıştırmakböyledir.

3. Kıyam, rükû ve secde aralarındaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerindensonraya bırakmak. Meselâ kıyamdan rükûa vardıktan sonra “Allahüekber”demek, rükûdan doğrulduktan sonra “Semiallahu limen hamideh” demekmekruhtur. Rükû tekbiri alınmaya ayakta iken başlanmalı, rükûa varırkenbitirilmelidir. Söz ile fiil eş zamanlı olmalıdır.

4. Namazda esnemek, gerinmek ve boğazı açıyormuş gibi yapmak.Mümkün olduğunca esnemeyi önlemeye çalışmalı, esnemek durumundakalınca sağ el ile ağzı kapatmalıdır. Nezle vb. sebepten burnu akan kişi,burnunu mendille siler. Grip olan kişi de öksürecek olduğunda ağzını eliyleveya mendiliyle kapatmalıdır. Bu durumda olan kişilerin mescide gelmeleride mekruhtur.

5. Namazda iken verilen selâmı el veya baş işaretiyle almak. Tahrîmenmekruh olan bu fiille kimilerine göre namaz bozulur.

6. Namazda huşû halini artırmak veya uygunsuz bir şeyi görmekten sa-kınma gibi bir amaç olmadıkça gözleri yummak, gözleri sağa sola veyaaşağı yukarı çevirmek, başı hafifçe bir tarafa çevirip bakmak.

7. Abdesti sıkışık olduğu halde namaz kılmak. Hz. Peygamber sıkışıkdurumda olan veya yemek hazırken namaza duran kişinin namazının fazi-letinin tam olmayacağını belirtmiştir(Müslim, “Mesâcid”, 67).

8. Elbise, vücut veya namaz mahallinde namazın geçerliliğine engel ol-mayacak miktarda necâset bulunduğu halde namaz kılmak. Dinen necissayılmamakla birlikte kirli elbise ile namaz kılmak da mekruhtur.

9. Temiz olmayan şeylere karşı ve bunların yakınında, kişinin kendiniibadete vermesini engelleyecek ve zihni meşgul edecek yerlerde namaz kıl-mak. Ateşe ve puta tapma inancını çağrıştırması düşüncesinden hareketleateşe, insan veya hayvan tasviri bulunan resim ve heykele karşı namazkılınması mekruh sayılmıştır. Aynı şekilde bir insanın yüzüne karşı namazkılmak da mekruhtur.

10. Başkasına ait bir yerde veya başkasına ait bir elbise içinde, sahibininizni ve razılığı olmaksızın namaz kılmak.

11. Dişlerin arasında kalmış yutulması namazı bozmayacak miktardakiyiyecek kırıntısını yutmak. Yutulan şey nohut tanesi büyüklüğünde olursanamazı bozar.

12. Cemaatle namaz kılınırken, imamdan önce rükû ve secdeye gitmekveya ondan önce rükû veya secdeden doğrulmak. Bu davranışın muktedîninnamazını bozacağı, imamdan önce rükû ve secdeden başını kaldırmış kişi-nin rükû ve secdeye geri dönüp imamla birlikte hareket etmesi, aksi halde o rek‘atın eksik kalacağı ve sonradan tamamlanması gerektiği, bu da yapıl-mazsa namazının bozulmuş olacağı görüşleri de mevcuttur.

13. Namazda kıraate ilişkin mekruhlar daha ziyade kıraatin sünnetlerin-den birinin terki sebebiyle olur:İkinci rek‘atta birinci rek‘attan daha uzun okumak böyledir.Bir rek‘atta bir sûrenin iki kere okunması veya farz namazlarda ilk ikirek‘atta Fâtiha’dan sonra aynı sûrenin okunması mekruhtur; nâfile namaz-larda mekruh değildir.Fâtiha’dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunması, başka sûre-nin okunmaması mekruhtur.Fâtiha’dan sonra okunacak sûrelerde Kur’an’daki sıraya uymamak, me-selâ birinci rek‘atta Kevser sûresini okuduktan sonra ikinci rek‘atta Fîl sûre-sini okumak mekruhtur.

ŞANLIURFA TARİHÇE

Şanlıurfa ve civarında Cilalı Taş Devri’nden beri yerleşilmektedir. Göbeklitepe Höyüğü, MÖ 11000 yıllarında kullanılan Dünya’nın bilinen en eski mabetinin bulunduğu yerdir.

Şanlıurfa Kur’an, İncil ve Tonah (Eski ahit/Tevrat)’ta geçen İbrahim peygamberin, doğum yeri olarak kabul edilir ve anısına Camii de bulunmaktadır. Ayrıca Peygamber Eyüp’ün de (İncil ve Eski ahitte Job) doğum yeri olarak kabul edilir.

Şanlıurfa kent merkezinin altında bugünkü Balıklıgöl’ün kuzeyinde yapılan bir keşif sonucu, Şanlıurfa kent merkezi tarihinin MÖ. 9500’e Çanak-Çömleksiz Neolitik Döneme kadar uzandığı görülmüştür.

11.500 yıllık tarihi süreç içerisinde Ebla, Akkad, Sümer, Babil, Hitit, Hurri-Mitanni, Arami, Asur, Pers, Makedon (Helenistik dönem), Roma, Bizans gibi uygarlıkların egemenlikleri altında yaşamıştır.

Şanlıurfa, 1094 yılında Büyük Selçuklu hâkimiyetine girmiştir. 1098’de Haçlı Edessa Kontluğu, daha sonra sırasıyla Eyyubiler, Memluklular, Karakoyunlular, Timurlular Devleti, Akkoyunlular, Safeviler ve en son da 1516’da Yavuz Sultan Selim’in memlükleri mercidâbık savaşında yenmesiyle Osmanlı sınırları içine katılmıştır. Önceleri Rakka Eyaleti sınırları içerisinde yer alan Urfa, 1876’da Halep Vilayetine bağlanmış, 1916’da ise bağımsız bir sancak olmuştur.

ŞANLIURFA NÜFUS

Güncel Nüfus Değerleri (TÜİK 4 Şubat 2020 verileri)

Şanlıurfa İl Nüfusu: 2.073.614’dir (2019 sonu). İlin yüzölçümü 19.242 km2’dir. İlde km2’ye 108 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe: 234 kişi ile Eyyübiye)

İlde yıllık nüfus artış oranı % 1,86 olmuştur. Nüfusu en çok artan ilçe:Karaköprü (%12,40) Nüfusu en çok azalan ilçe: Bozova (-% 5,36)

4 Şubat 2020 TÜİK verilerine göre 13 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1.424 mahalle bulunmaktadır.

ŞANLIURFA CAMİLERİ

Şanlıurfa il merkezinde, Fırfırlı Camii, Selahaddin Eyyubi Camii, Halil-ür Rahman Camii, Rızvaniye Camii, Mevlid-i Halil Camii, Hasan Padişah Camii, Narıncı Camii, Eski Ömeriye Camii, Dabbakhane Camii, Kıbrıs Mescidi, Mevlevihane Camii, Yeni Ömeriye Camii, Nimetullah Camii, Çarhoğlu Camii, Kara Musa Camii, Tuzeken Camii, Hacı Yadigâr Camii, Ulu Cami, Hüseyin Paşa Camii, Hekim Dede Camii, Siverekli Mescidi, Yusuf Paşa Camii, Circis Peygamber Camii, Şehbenderiye Camii, Kadıoğlu Camii, Kutbeddin Camii, İmam Sekkâki Camii, Sultanbey Camii, Miskinler Mescidi, Arabi Camii, Behramlar Camii, Hayrullah Camii, Hacı Lütfullah Camii, Çakeri Camii, Hızanoğlu Camii, Damat Süleyman Paşa Camii, Eski Sefalı Camii, Hüseyniye Mescidi, Müderris Camii, Nur Ali Mescidi, Toktemur Mescidi ve Pazar Camii olmak üzere tarihi değere haiz 42 adet cami ve mescit bulunmaktadır.

 

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more