TTB’den Meclis’e çağrı: Kanun değişikliğinde görüşümüzü alın

Türk Tabipler Birliği (TTB), AKP milletvekilleri tarafından 30 Eylül’de verilen kanun değişikliği tekliğinin 6. ve 7. maddelerinin tıp eğitimi ve sağlık hizmeti ile yakından ilişkili olduğunu belirterek, yeniden düzenlemede TTB’nin görüşünün alınması çağrısında bulundu.

TTB’den Meclis’e çağrı: Kanun değişikliğinde görüşümüzü alın

TBMM Başkanlığı'na AKP'li milletvekilleri tarafından “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” adı ile sunulan teklifin 6. ve 7. maddelerinin tıp eğitimi ve dolayısıyla sağlık hizmeti ile yakından ilişkili olduğunu belirten TTB, değişiklik için görüşlerinin alınmasını istedi.

Verilen teklifin 6. maddesi vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi kurabilmesi ve devamında öğrenci alabilmesi için, üniversiteye ait en az iki yüz yatak kapasiteli tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi verme koşullarını taşıyan bir hastane olması zorunluluğu getirilmesini düzenliyor. 7. madde ise Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Mütevelli Heyetinin Oluşumu ve İşleyişine ilişkin yasanın yeniden düzenlenmesini içeriyor.

“10 YIL ÖNCE UYARMIŞTIK”

Teklifin 6. maddesinin ilk kez 2011 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikleri düzenlemeye yönelik olduğunu belirten TTB,  “O tarihte bu uygulamanın tıp eğitimi için son derece sakıncalı bir uygulama olduğunu, gerekçeleri ve örnekleri ile aktarmıştık. TTB'nin uyarıları dikkate alınmamış, bu işleyişin iptali için dava açmak zorunda kalmıştık. Danıştay, yönetmelik hükümlerini hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Ancak bu kez aynı işleyiş yasa haline dönüştürülmüş ve sakıncalı uygulamada bugüne kadar ısrar edilmişti. Şimdi verilen teklifin gerekçesinde bu uygulamanın öğrencilerin eğitiminde ve eğitim aldıktan sonra sağlık hizmeti sunumuna katılmalarını engelleyici olduğu, böylesi bir durumun telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açacağı belirtiliyor” denilerek telafisi mümkün olmayan zararların yaklaşık 10 yıldır gerçekleştiğinin altı çizildi.

FOTO: SHUTTERSTOCK

TEKLİF HİZMET VEREN TIP FAKÜLTELERİNİ KAPSAMIYOR

Yanlış kabul edilmesine karşın getirilen düzenlemenin halen bu şekilde tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi veren vakıf üniversiteleri tıp fakültelerini kapsamadığını dikkat çekilen  açıklamada, “Mevcutların getirilen kurala uyum sağlaması yönünde bir kural getirilmemiştir. Eğitim hakkı, toplum sağlığı ve sağlık hakkına zarar veren uygulamaların ‘kazanılmış hak' olarak korunması düşünülemez. Düzenlemenin tıp fakültesi bulunan bütün vakıf üniversitelerini içine alacak bir biçimde düzenlenmesi gerekir” görüşünü paylaştı.

“ÜNİVERSİTELERDE ÖZERKLİK ORTADAN KALDIRILDI”

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Mütevelli Heyetinin Oluşumu ve İşleyişine ilişkin değişiklik teklifinin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı nedeniyle verildiği belirtilen TTB açıklamasında şöyle denildi:

“Bütün üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması, liyakata dayalı atama yapılmasına ilişkin güvencelerin içinin boşaltılmasıyla,  üniversitede nitelikli bir eğitimin temel koşulu olan bilimsel özerklik ortadan kaldırılmıştır. Bu koşul olmadan iyi tıp eğitimi ve tıpta uzmanlık eğitiminin verilmesi mümkün değildir. Komisyon görüşmelerinde 7. madde tekrar düzenlenmek üzere geri çekilmiştir. Yeniden düzenlemelerde TTB görüşlerinin alınması yararlı olacaktır.”