Adalet yaşam güvencesidir

Sağlık, mutluluk ve başarıyla geçmesini başlıca dileğimiz olarak yinelediğimiz yaşamın gerçek güvencesi adalettir. Uygunluğu, haklılığı, yaraşırlığı ve eşitliği temel insanlık ilkeleri ve değerleri olarak içeren adalet, insanlık değerlerinin ve yaşam koşullarının temelidir. Devletle bağlantısı, devletin temeli olduğu anlayışı işlevinin öneminden gelmektedir. Gerçekte yaşamın benzeri olmayan kaynağı ve dayanağıdır. Adalet bir anlamda devletin varlık nedeni olduğundan, adaletin olmadığı yerde devlet de yoktur. Adaleti yaşama geçiren yargıdır. Yargıya güven duyulmayan yerde hiçbir şey güvenilir değildir, güvende değildir. Adalet, çağdaş devletlerde yaşamın hiç sönmeyen güneşidir, vicdan terazisinin akıl süzgeciyle birlikte açıkladığı yüce bir değerdir.

Toplumsal barışı, ulusal dayanışmayı, genel ve özel güvenliği sağlayıp koruyan yargı, ulusal güvencedir. Kuşkular, etkiler, yanlılık ve karşıtlıklar yargının demir gölgeleri, yıkım nedenleridir. Bir anlamda yargı, devletin onuru ve namusudur. Günümüzdeki yapı kanımızca, hukuk devleti değil, parti devletidir. Siyasal amaçlar, çalkantılar ve dönüşümlerle günlük yaşamın değişen koşullarına göre yapılandırılıp etkilenmek nitelik bozucu en büyük ve en kötü sakıncalardır. Adalet güneşinin önündeki kara bulutlardır.

Mesleğini siyasetin buyruğuna veren, siyasal atılımları için mesleğinin değerlerini gözardı eden, adaleti bir tür pazarlık sonucu duruma getiren ilkel ve sakıncalı anlayıştaki kimilerinin hukukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarıyla avukatlık kuruluşu baroları bölmek adalete saygıyla bağdaşmayan partizan tutumlardan biridir. Baroların bölünmesinin adalete, yargıya, yargıç ve cumhuriyet savcılarıyla avukatlara hiçbir yararı dokunmayacak, tersine zararı olacaktır. Değişik ilişki çirkinlikleri, söylentileri ve yanlılık suçlamalarıyla adalete gölge düşecektir. Siyasal ve inanç yandaşlıkları suçlamaları olacak, görevliler ve ilgililer karalanacak, tutumlarına göre partizanlık durumları sözden eyleme yakınma konusu olacak, adalet yara alacak, gölgelenecek, karalanacaktır. Ulusal korugan olan yargı inan, güven, barış kaynağı ve dayanağıdır.

Yargının siyasal, ekonomik, yakınlık ve her tür ilişki suçlamasından korunması için bağımsızlığını korumak ve savunmak, adalete yaraşır olan herkes için birincil görevdir. Adaletin kuşku yıkımından uzak kalması, yapısının ve niteliğinin korunması, en önemli görevlerden biridir. Adalet gölgeli ise yaşam karanlıktır, zindandır. Adaletsizlik insanlığı, eşitliği, özgürlüğü, haklılığı, uygunluğu, onuru dışlayan bir kötülüktür. Yıkımdır, yitimdir, ölümdür. Yargı, kimsenin korumasında olamaz. Kendisi ulusal koruyucudur. Yansızlığı, yargının onuru, ırası (karakteri) dır. Cumhurbaşkanlığı'nda bulunan, bilinen kimsenin aynı zamanda bir siyasal partinin genel başkanı olduğu gözardı edilerek Adalet Yılı Açılış Töreni'nin onun görev yerinde, onun gölgesinde yapılması, onun konuşması asla doğru olmamıştır. Türkiye Barolar Birliği bu belli yanlı ve önyargılı bir yerde tören yapmamalı, baroların bölünmesini uygun bulmamalıydı. Açılış gölgeli olmuştur.

Tüm yargı ilgililerinin yeni ‘Adalet Yılı'nı en iyi dileklerle, en iyi duygularla kutluyor, ulusumuz için doyurucu olması özlemiyle görevlilere başarı, adalet bekleyenlere de güven diliyoruz.