Vergi affındaki yeniden değerleme düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda çıkan vergi affında yer alan iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesinin ayrıntılarına ilişkin tebliğ yayımladı.

Vergi affındaki yeniden değerleme düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlerin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yapılacak yeniden değerleme uygulamasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğinde, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerinin bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulundukları belirtildi.

KAYITLARI TL’DE TUTMAYANLAR KAPSAM DIŞI

Tebliğe göre, dar mükellefiyet esasında vergilendirilen mükellefler, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler, finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları, sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ile kendilerine, kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilen mükellefler uygulama kapsamı dışında yer alıyor.

Buna göre, vergi usul kanunun geçici 31. maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9 Haziran itibarıyla aktife kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler bakımından yeniden değerleme uygulamasından yararlanılabilecek.

YENİDEN DEĞERLEMEYE TABİ İKTİSADİ KIYMETLER

Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen iktisadi kıymetler ile iktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, yeniden değerlemeye tabi tutulamayacak. Kapsama giren işletmelerin kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetler emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek.

Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, vergi usul kanunu uygulamasında amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, müessese hükümlerinden faydalanmak isteyen mükelleflerce boş arazi ve arsalar da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek.

ZORUNLULUK BULUNMUYOR

Tebliğde, yeniden değerleme yapabileceği belirtilen mükelleflerin, yeniden değerleme yapması zorunlu olmadığı belirtilerek, bu kararın mükelleflerin tercihine bırakıldığı vurgulandı. Bu kapsamda, dileyen mükellefler bilançolarında kayıtlı iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutmayarak mevcut durumlarını muhafaza edebilecekler. Yeniden değerleme işlemi 31 Aralık’a yapılabilecek.

Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların, vergi usul kanununda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve uygulamaya esas geçici 31. maddesinin yedinci fıkrasının yürürlüğe girdiği 9 Haziran tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden yapılacak.

Vergi usul kanununun 272. ve 273. maddeleri uyarınca maliyet bedeline intikal ettirilen giderler ile ilgili vergi usul kanunu genel tebliğleri uyarınca maliyet bedeline dâhil edilen kredi faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına giriyor.

DEĞER ARTIŞI VERGİLENDİRİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın tebliğine göre, yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanan ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergi, beyan edilerek üç eşit taksitte ödenecek.

Bu vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamayacak.

ZAMANINDA BEYAN VE ÖDEME GEREKİYOR

Değer artışı üzerinden %2 oranında hesaplanan verginin zamanında beyan edilmemesi veya tahakkuk eden verginin taksitlerinin sürelerinde ödenmemesi halinde vergi usul kanununun geçici 31. maddesinde yer alan yeniden değerleme hükümlerinden yararlanılamayacak.

Tebliğde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, mükellefler tarafından istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunduğu belirtildi.

FONDAN PARA ÇEKMEK VERGİYE TABİ

Ancak, söz konusu fonun sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak. Tasfiye halinde de bu kapsamda işlem tesis edilecek.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin satılması veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması halinde, pasifte özel fon hesabında gösterilen değer artışı tutarları, satış kazancına dâhil edilmeyecek. (REUTERS)

Vergi barışı kabul edildi, borçlara yapılandırma geldi İlginizi Çekebilir Vergi barışı kabul edildi, borçlara yapılandırma geldi 130 ülkeden küresel vergi anlaşması İlginizi Çekebilir 130 ülkeden küresel vergi anlaşması