Sayıştay ortaya çıkardı: Üniversiteler adrese teslim çalışmış

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporlarında, Ordu Üniversitesi'nde 2020 yılında açılan ilanlara 61 kadro için birer kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı, 2020 yılı Denetim raporunda Elazığ Fırat Üniversitesi’nde ve Celal Bayar Üniversitesi'nde de adrese teslim ilanlarla yapılan liyakatsiz atamaları gözler önüne serdi.

Sayıştay ortaya çıkardı: Üniversiteler adrese teslim çalışmış
Evren DEMİRDAŞ
İsmail AKDUMAN
İlker KILIÇASLAN

TBMM adına kamu kurumlarını denetleyen Sayıştay, Türkiye'deki devlet üniversitelerine yönelik 2020 yılı denetim raporlarını yayınladı. Sayıştay tarafından birçok üniversitede yapılan öğretim üyeleri atamalarının liyakatsiz, objektif kriterlere dayanmadığını tespit edildi.

ORDU ÜNİVERSİTESİ’NDE 65 KADRONUN 61’İ ADRESE TESLİM

Üniversiteye alımı yapılacak öğretim üyeliği kadroları için ek koşullar getirildiğini açıklayan Sayıştay denetçileri, 2547 sayılı Kanun'un 23'üncü, 24'üncü ve 26’ncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmediğini, ilanların büyük çoğunluğunda belli bir kişiyi işaret eden şartların istendiğini ifade etti. Raporda, 2020 yılı içinde üniversite tarafından ilan verilen toplam 65 öğretim üyesi kadrosunun yalnızca 4’ü için sadece 2 kişi, geriye kalan 61'i için ise sadece birer kişi başvuru yaptığı kaydedildi. Ayrıca raporda, ilanlarda belirlenen ek koşulların, belli bir kişiyi tanımlamaya yönelik olarak akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olduğu ve Anayasanın eşitlik ilkesine, Yükseköğretim Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği vurgulandı.

Sayıştay denetçilerinin raporuna göre DEÜ dökülüyor İlginizi Çekebilir Sayıştay denetçilerinin raporuna göre DEÜ dökülüyor

REKTÖR, 2 FAKÜLTEYE DE DEKANLIK YAPIYOR

Raporda, Ordu Üniversitesi bünyesinde bulunan bazı fakültelerin dekanlarının atamalarının asaleten yapılmayarak, Kanun’da belirlenen usule uyulmaksızın vekaleten atandıkları ve bu sebeple üniversite yönetim kurulunun eksik sayı ile toplandığı bilgileri de yer aldı. Sayıştay denetçileri, rektörünün aynı zamanda 2 fakülteye vekaleten dekanlık yaptığını belirterek, “Vekaleten yürüttüğü dekanlıklar sebebiyle üniversite yönetim kurulunda rektörün 3 oy hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple üniversite yönetim kurulu fiilen Kanunun öngördüğünden 2 kişi eksik toplanmakta ve karar almaktadır. Ayrıca yönetim kurulunun eksik sayıda toplanıp karar alması da bir temsil eksikliğine yol açmaktadır. Bu sebeplerle söz konusu dekanlıklara mevzuatın da öngördüğü şekilde asaleten görevlendirmeler yapılması gerekmektedir” denildi.

Öte yandan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın, halen daha İlahiyat Fakültesi ile Turizm Fakültesi’ne vekaleten dekanlık yapmaya devam ediyor.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ’NDE İLANLARIN BELLİ BİR KİŞİYİ ÇAĞRIŞTIRDIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Fırat Üniversitesi'nin, “Spektral teoride düz ve ters problemlerin analizi konusunda çalışmaları bulunmak”, “Akıllı havacılık yapılarının kontrolü konusunda çalışmaları bulunmak”, “Toplumcu gerçekçi şiirde şiddet üzerine çalışmaları bulunmak”, “Yapay zeka optimizasyonu ve sosyal ağ analizi hakkında çalışmaları bulunmak” ve “Nesnelerin internet konusunda çalışmaları bulunmak” başlıkları altında öğretim üyesi alımı yaptığını tespit eden Sayıştay, ilanların büyük çoğunda belli bir kişiyi çağrıştıran şartların istendiğini tespit etti.

OBJEKTİF VE DENETLENEBİLİRLİK İLKELERİNE RİAYET EDİLMEMİŞ

Fırat Üniversitesinin öğretim üyesi atamalarından objektif ilkelere uyulmadığına dikkat çeken Sayıştay raporunda, “Yukarında yer verilen örneklerde de görüleceği üzere, alımı yapılacak öğretim üyeliği kadroları için ek kriterler getirilirken, 2547 sayılı Kanun'un 23 ve 26'ıncı maddelerinde ifade edilen objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Bunun sonucunda da, alım yapılacak kadroların tamamına yakını için sadece birer kişi başvuru yapabilmiş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE USULSÜZLÜKLER DİKKAT ÇEKTİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin(MCBÜ) 2020 Sayıştay raporunda ‘Denetim Görüşünün Dayanağı Bulguları'nda 2, diğer bulgularda ise 6 adet yanlışlık tespit edildi.

Yayınlanan raporda özellikle üniversitenin bazı fakültelerine yapılan dekan, akademik kadro ile müdür atamalarında yapılan usulsüzlükler dikkat çekti.

115 ÖĞRETİM ÜYESİ KENDİLERİNİ İŞARET EDEN EK KOŞULLA ATANMIŞ

Sayıştay raporunda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde öğretim üyesi kadrolarına objektif kriterlere aykırı olarak atama yapıldığı, akademik personel alımı için çıkılan ilanlarda bir adayı işaret ederek ek koşullar belirtildiği ve ilan verilen 127 öğretim üyesi kadrosundan 115'in bu yöntemle atamasının yapıldığı belirtildi.

Raporda atamalarla ilgili olarak Anayasa'nın eşitlik ilkesine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi; “Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan ve ilan edilen ‘Akademik kadro ilanlarında aranan ek koşullara ilişkin’ bilgi notunda söz konusu hususa değinilmiştir. Bilgi notunda, konu hakkında Yükseköğretim Kurulu'na gelen şikayet dilekçelerinde; üniversitelerin akademik personel alımı için ilana çıktığı kadrolara ilişkin olarak ek koşullar belirlediği, ancak söz konusu ek koşulların bir adayı işaret edecek biçimde spesifik olarak belirlendiği ve böylece ilana diğer adayların katılımın engellendiği, ilanlara konulan ek koşullar yoluyla belirli kişilerin alınarak üniversitede kadrolaşmaya gidildiği şeklinde iddialar yer aldığı, yapılan inceleme ve soruşturmalarda üniversiteler tarafından çıkılan bazı ilanlarda yer alan ek koşulların belirli bir adayı tanımlamaya yönelik olarak ve akademik rekabeti engelleyecek biçimde belirlenebildiği, ataması yapılan kişilerin yayınları ile belirlenen ek koşul arasında büyük benzerlikler bulunduğu ve hatta bazı atamalar için doğrudan ataması yapılan kişilerin yüksek lisans ya da doktora tez başlıklarının ek koşul olarak belirlendiği, bazı ilanlarda bilimsel kalite ve bilim disiplinleri arasındaki farklılıklarla açıklanamayacak ölçüde kısıtlayıcı ve rekabeti engelleyici koşullar belirlendiğinin görüldüğü, bunun akademik rekabeti engelleyecek nitelikte olmasının, Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na aykırılık teşkil edeceği, tesis edilen işlemin dava konusu edilmesi halinde yargı makamları tarafından atama işleminin iptal edileceği, buna bağlı olarak üniversitenin işleyişi üzerinde olumsuzluk etkiler yaratacağı ve kişiler açısından mağduriyetler yaratacağı, söz konusu atama işleminde rol alan yetkililer açısından idari ve cezai sorumluluklar doğuracağının açık olduğu, bu doğrultuda verilmiş bulunan yargı kararlarının bulunduğu, ifade edilmiştir.”

Raporda üniversite tarafından akademik personel alımı için çıkılan ilanların bir kişiyi işaret eden şartların istendiği, objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmediği belirtilerek, 2020 yılında ilan verilen toplam 127 öğretim üyesi kadrosunun 115'i için sadece birer kişinin başvuru yapabildiği ifade edildi.

DEKANLIKLARA ASALETEN DEĞİL, VEKALETEN ATAMALAR YAPILMIŞ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin(MCBÜ) 2020 yılı Sayıştay raporunda, üniversite bünyesindeki bazı fakültelere dekanlık  atamalarının asaleten yapılmadığı, kanunda belirtilen usulü uyulmaksızın vekaleten atamaların yapıldığı ve bu sebeple üniversite yönetim kurulunun eksik sayıyla toplandığı tespit edildi.

Raporda üniversite tarafından 15 dekanın 7'sinin mevzuata uygun olmayarak vekaleten atandığını belirtilerek şu ifadelere yer verildi; “Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, dekanlık görevinin asaleten yürütülmesi esastır. Dekanlığa vekalet yalnızca, dekanın görevinin başında olmadığı arızi durumlarda yardımcılarından birinin en fazla 6 ay yerine getirebileceği bir görev şeklinde düzenlenmiştir. Dolayısıyla dekan vekilliği sadece ve sadece dekan yardımcılarının, geçici durumlarda ve sınırlı süre ile yapabileceği bir görevdir. Oysa ki Manisa Celal Bayar Üniversitesinde söz konusu vekaleten görevlendirmeler, üniversitenin talebi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından asaleten bir görevlendirme gibi yapılmıştır. Dolayısıyla 15 dekanın 7'si bu şekilde atanarak mevzuatın izin vermediği bir atama usulü fiili bir durum haline getirilmiştir. Dekanlık görevi vekaleten yürütülen söz konusu fakültelerden Diş Hekimliği Fakültesi henüz fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başlamamış olduğundan bünyesinde hiç akademik personel bulunmamaktadır. Bu sebeple Diş Hekimliği Fakültesinin Dekan Vekilliği görevi sağlık alanındaki Rektör Yardımcısının uhdesine bırakılmak durumunda kalınmıştır. İletişim ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine ise asaleten dekan görevlendirilmesine ilişkin süreç başlatılmış bulunmaktadır. Ayrıca rektörün yukarıda bahsedilen hatalı uygulama ile vekaleten yürüttüğü dekanlık sebebiyle üniversite yönetim kurulunda 2 oy hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple üniversite yönetim kurulu fiilen Kanunun öngördüğünden 1 kişi eksik toplanmakta ve karar almaktadır.”

Raporda ayrıca, vekaleten görevini yürüten dekanların her an görevden alınma ihtimali olması gerekçesiyle görevlerini bağımsız bir şekilde yürütemeyeceğinin vurgusunu yaparak, “Dekanların söz konusu görevlerini güven içinde ve herhangi bir baskı altında kalmaksızın yapabilmeleri için Kanunla kendilerine bir takım güvenceler verilmiştir. Dekanların sürekli olarak vekaleten görevlendirilmeleri ve her zaman görevden alınma ihtimali bulunması, onların bağımsız bir şekilde görevlerini ifa etmelerinin önünde risk oluşturmaktadır. Ayrıca yönetim kurulunun eksik sayıda toplanıp karar alması da bir temsil eksikliğine yol açmaktadır. Bu sebeplerle söz konusu dekanlıklara mevzuatın da öngördüğü şekilde asaleten görevlendirmeler yapılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

MÜDÜRLÜKLERE MEVZUATA AYKIRI ATAMA YAPILMIŞ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 2020 yılı Sayıştay raporunda ayrıca, eşitlik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde ataması yapılması gereken şube müdürlüğü ile hastane müdürlüğü kadrolarına belirtilen ilkeler gözetilmeksizin mevzuata aykırı bir şekilde atamaların yapıldığı da tespit edildi.

Sayıştay raporunda mevzuata aykırı olarak yapılan atamalarla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi; “Manisa Celal Bayar Üniversitesinde şube müdürlüğü ve hastane müdürlüğü kadrolarına atamalarda mevzuatta öngörülen şartları bertaraf edebilmek için ve bu kadrolara sınavsız atama yapabilmek için öncesinde kısa süreli fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterliği gibi üst görevlere atamalar yapıldığı görülmüştür. Üstelik bu yöntem istisnai olarak değil asıl atama usulü yerine çok sayıda kullanılmıştır. Böylelikle, kısa süreli atamalarla üst görevlere atanan kişiler, Yönetmeliğin söz konusu istisna hükmünden yararlanılarak şube müdürlüğü kadrolarına atanmış, mevzuatla getirilen eşitlik ve liyakat esası göz ardı edilmiştir. Bunun yanı sıra söz konusu istisna bu tür atamalarda sadece sınav şartını ortadan kaldırmaktadır. Bu şekilde ataması yapılacak kişilerin 657 sayılı Kanun ve Yönetmelikte belirlenen diğer şartları taşıyor olması gerekmektedir. Ataması yapılan kişilerin bir kısmı, şube müdürlüğü ya da hastane müdürlüğü görevinden daha alt görev grubu içerisinde üç yıl süreyle çalışma şartını taşımamaktadırlar. Bu sebeple de, mevzuatın eşitlik ve liyakat esaslarına aykırı olan bu atamalar, aynı zamanda mevzuata da açıkça aykırı olarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uygulama, Üniversitenin Kanunlarla belirlenmiş amaçlarına ulaşması ve memurların eşitlik ve liyakat esasları dâhilinde görevlerini yerine getirebilmeleri açısından riskler barındırmaktadır. Uygulamanın devam ettirilmemesi gerekmektedir.”

AKP'li Rektör Sayıştay'ı dinlemedi, usulsüz atamayı sürdürdü İlginizi Çekebilir AKP'li Rektör Sayıştay'ı dinlemedi, usulsüz atamayı sürdürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...