Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Sahte belge düzenleyicisi paranoyası, matrah artırımını engelliyor!

Matrah artırımı yapılarak 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarının gelir ya da kurumlar vergisi, katma değer vergisi, ücretlilerden yapılan gelir vergisi tevkifatı ve kurumlar vergisi tevkifatına ilişkin olarak da vergi artırımı yapılarak, vergi incelemesine alınmama avantajı sağlayan 7326 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak için, başvuru süresi 31.08.2021'de sona eriyor.

Başvuru için süre hızla azalmasına rağmen; vergi daireleri ile mükellefler arasında binlerce mükellefin sahte belge düzenleme şüphesi ile vergi incelemesine alınması nedeniyle, matrah artımı konusunda ciddi mücadele yaşanıyor.

DÜZENLEYİCİ ŞÜPHESİ İLE İNCELEMEDE OLANLAR, 12 AY BEKLEYECEK…

7326 sayılı Kanun, kanunun yayımından önce haklarında sahte belge düzenlediklerine ilişkin vergi inceleme raporu veya vergi tekniği raporu bulunanların matrah artırımında bulunamayacaklarına ilişkin düzenleme yapmakla birlikte; 09.06.2021 tarihi itibarıyla haklarında, 213 sayılı Kanun'un 359'uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek, yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiillerinden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlere, bu maddede belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmaları durumunda, söz konusu vergi incelemesinin tamamlanmasına kadar (12 ay) bu artırımlara ilişkin olarak tahakkuk işlemlerinin bekletileceğine ilişkin düzenleme yapmış.

Haklarında, söz konusu fiillerden hareketle yapılan vergi incelemesi devam eden mükelleflerin, kanunun matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilmeleri için;

1. Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah veya vergi artırımında bulunmuş olmaları,

2. Söz konusu vergi incelemesi kapsamında kanunun yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren on iki ay içinde 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bu fiillerin varlığının tespit edilmemesi,

3. Belirtilen sürede düzenleyici tespiti yapılamayan durumun tespitine ilişkin olarak kendilerine tebliğ edilen rapor veya yazıya istinaden, kanunda öngörülen süre ve şekilde yaptıkları matrah veya vergi artırımı sonucunda hesaplanan vergileri, tebligatı izleyen aydan başlamak üzere matrah ve vergi artırımı sırasında yaptıkları tercihe göre ödemeleri ve kanunun 5'inci maddesinde öngörülen diğer şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

Sahte belge düzenleme şüphesi nedeniyle, matrah artırımı yapmalarına sistem üzerinden izin verilmeyen mükelleflerin; bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçe ile 31.08.2021 tarihine kadar mutlaka “matrah ve vergi artırımı” talep dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.

Müfettiş, görevini zamanında yapmak zorunda değil mi?

7104 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu'nun 140'ıncı maddesine eklenen 6'ncı bendine göre; ‘'incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde en fazla altı ay, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise en fazla üç ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde, ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir; tam ve sınırlı incelemelerde altı ayı, katma değer vergisi iade incelemelerinde ise iki ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir.”

Konuya ilişkin olarak, “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte” kanun maddesinin paralelinde ayrıntılı düzenlemeler de yapılmıştır.

Vergi müfettişlerinin, vergi incelemelerini kanun ve yönetmelik hükümlerine rağmen, zamanında bitirmemeleri; hem devlet hem de mükellefler açısından ciddi bir maddi ve manevi külfet yaratmıştır.

Kanunun vergi incelemelerini bitirmek için 02.08.2021 tarihine kadar süre tanıması ile birlikte; 1-1.5 yıldır bitirilemeyen incelemeler, 2 ayda bitirilmiş olmak için bitirildi. Varsayıma ve senaryoya dayalı raporlar tanzim edilerek, güya mükelleflerin matrah artırımında bulunmaları engellendi. Öyle raporlar düzenlendi ki; mükelleflerin matrah artırımında bulunmasına izin verilmesi halinde gelir elde edecek olan devlet, bu raporlar somut verilere dayanmadığı ve Vergi Mahkemesi yolunda düşecek kadar zayıf olduğu için, tek kuruş alamayacak.

Gelelim olayın ikinci boyutuna; kanun 9 Haziran 2021'de Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi, ancak vergi mükellefleri 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren matrah artırımında bulunabildi. Bu süre içinde uzun süredir bitirilemeyen vergi incelemeleri için, bir formül bulundu. İncelemeye sevkler, sahte belge düzenleme olarak değiştirilerek, müfettişlere 12 ay süre kazandırıldı. Maliye, binlerce mükelleften milyarlarca lira tahsil edebilecek iken, süreç bir yıl ötelendi.

Mükellefler, matrah artırımında bulunsalar bile; VUK 367. maddesindeki suçlarla ilgili Asliye Ceza Mahkemeleri'ne sevk edilebildiğine göre, neden korkuyoruz? Bir mükellefe sahte belge düzenleyicisi olduğunda, nasıl rapor yazıyoruz?

Düzenlediği faturaların %2'sini komisyon geliri olarak kabul edip, bu matrah üzerinden gelir ya da kurumlar vergisi ve katma değer vergisi istemiyor muyuz? Sahte belge düzenleyip de ödeme şartı da getirildiği için, matrah artırımı yapmayı bekleyen Türkiye‘de kaç mükellef vardır? Bence yoktur. Sahte belge düzenleyenler, incelemeye alınınca hemen bir başka tezgâh kurmuyor mu?

Sahte fatura ile bu tür polisiye önlemlerle ceza tehditleri ile baş edemeyiz. Çözüm belli: Genel katma değer vergisi oranını %8'e indirelim, sonucu görelim.

Türkiye ‘de, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan açılan dava sayısının, son iki yılda 70 binden 420 bine (Bu sayı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda muhalefet milletvekilleri tarafından açıklanmıştır) çıkmasının nedenlerini iyi analiz etmeden ve vergi oranlarını düşürmeden sorunları çözmek mümkün değil.