Yapılandırmada süreler bir ay uzatıldı

Başta vergi ve sigorta prim borçları olmak üzere kamuya olan birçok borcun yeniden yapılandırılarak ödenmesine imkan sağlayan 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı yasa kapsamında yapılacak başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı.

Kanun kapsamındaki borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenlerin, kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurmaları gerekiyordu. 27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru, beyan ve bildirim süresi 30 Eylül 2021 tarihine uzatılmış oldu.

Karar gereği ilk taksit ödemesi; vergilerde 31 Ekim 2021, SGK prim borçlarında 30 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Şu ana kadar SGK'ya 600 bin borçlunun başvurduğu ve 30 milyar lira tutarında borcun yapılandırıldığı ifade ediliyor.

KAPSAMDAKİ SGK BORÇLARI

Borç yapılandırması, SGK'ya olan borçlar açısından, 9 Haziran 2021 tarihine veya kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

■ 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

■ 2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin olup başvuru tarihi itibarıyla ödenme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

■ SGK tarafından takip edilen 2021 Nisan ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları,

■ 30 Nisan 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

■ 30 Nisan 2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin uygulanan idari para cezaları,

■ 5510 sayılı Kanunun ek 5. (tarım sigortalıları) ve ek 6. maddeleri (taksi ve dolmuş şoförleri…) kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

■ 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapmak zorunda olan sorumluların borçları,

■ Bağ-Kur sigortalılarının durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primler,

■ SGK tarafından fazla ve yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir, aylık ve ödeneklere ilişkin borç asılları ve kanuni faizleri,

■ Genel sağlık sigortası primleri, ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını kapsıyor.

SAĞLANAN AVANTAJLAR

Yapılandırılan SGK prim borçlarının asılları ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zamları siliniyor.

SGK idari para cezası asıllarının yüzde 50'si ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 50'si ile gecikme cezası ve gecikme zammı siliniyor.

Yapılandırılan prim borcunun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanan tutarın yüzde 90'ı, ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

4/b (Bağ-Kur) sigortalıları ile 5510 sayılı Kanun'un ek 5 ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanlar, yapılandıracakları borçları haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması ve yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklar.