Haftanın kitapları

Haftanın kitaplarıOtuz beş öykü var

Bu­gü­ne ka­dar ro­man, öy­kü, ti­yat­ro oyu­nu gi­bi fark­lı ede­bi tür­ler­de eser­ler ve­ren us­ta ya­zar Ha­bib Bek­taş, Ben Öy­kü­le­re İna­nı­rım adı­nı ver­di­ği öy­kü seç­ki­sin­de, sö­zün özü­ne ulaş­mış çağ­daş öy­kü­le­re im­za atı­yor.  Oku­ru­nun kal­bi­ne do­kun­ma­yı ve sız­lat­ma­yı ba­şa­ran otuz beş öy­kü­ye ku­cak açan ki­ta­bın göz­den ge­çi­ril­miş bas­kı­sın­da ye­di ye­ni öy­kü­ de var. (De­li­Do­lu)

Ola­ğa­nüs­tü ma­ce­ra­lar

Top­lum­sal ön­yar­gı­la­ra kar­şı di­re­nen ce­sur bir ka­dı­nın ro­ma­nı… Bü­yük il­gi gö­ren ve haf­ta­lar­ca çok sa­tan­lar lis­te­sin­de yer alan Pa­ris’te­ki Eş’in ya­za­rı Pau­la McLa­in, Gü­ne­şi Ku­şat­mak ad­lı ro­ma­nın­da bi­zi 1920’le­rin sö­mür­ge Ken­ya’sın­da bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rı­yor.  Bir ka­dı­nın ola­ğa­nüs­tü ma­ce­ra­la­rı­nı göz­ler önü­ne se­ri­yor. (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

Top­lu­mun ca­hil kal­ma­sı

Ya­zar Le­vent Se­-çe­r'­den Ka­ran­lık Her Ye­ri Kap­la­ma­sın.. Ül­ke­sin­de bas­kın bir ida­re­nin sa­de­ce bir ki­şi­de söz hak­kı­nın ol­du­ğu oto­ri­ter bir sis­tem an­la­yı­şı­nın yan­sı­tıl­ma­sı­nı is­te­mek, sa­nı­rım ki­ta­bı­mı­zın özün­de hak­lı­lı­ğı­mı­zı or­ta­ya çı­kar­mak­ta­dır. Top­lu­mun sor­gu­la­ma­sı­nı is­te­me­yen­le­rin yap­tığı en bü­yük teh­li­ke bu. (Pay­da Ya­yın­cı­lık)

Oku­ru de­rin­den et­ki­li­yor

Ka­yıp Kı­zın Hi­kâ­ye­si iki sı­ra dı­şı ka­dı­nı, ya­zar Le­nu ile tut­ku­lu Li­la’yı an­la­tan epik “Na­po­li Ro­man­la­rı”nın dör­dün­cü ve son ki­ta­bı. Ola­ğa­nüs­tü bir hi­kâ­ye an­la­tan, ya­kın­da di­zi fil­me çe­ki­le­cek olan “Na­po­li Ro­man­la­rı” tüm dün­ya­da mil­yon­lar­ca oku­ru de­rin­den et­ki­le­me­ye de­vam edi­yor.  “Se­ri­nin son ki­ta­bı Fer­ran­te’nin baş­ya­pı­tı ‘Na­po­li Ro­man­la­rı’nın ede­bi de­ğe­ri­ni pe­kiş­ti­ri­yor.”  -Pub­lis­hers We­ekly-  (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

Abim ol­ma­sa bi­le…

Ya­zar Can Yıl­ma­z'­dan Ye­ni Baş­la­yan­lar İçin Can Yıl­maz – Kli­şe Ha­yat­lar Mat­ba­ası..  Abi­mi se­ve­rim, abim ol­ma­sa yi­ne se­ver­dim. En ya­kın ar­ka­da­şım, en gü­ven­di­ğim eleş­tir­me­nim, (ama­tör­ler ara­sın­da) en çok gül­dü­ğüm ko­med­yen ola­rak çok önem­li bir “ka­rak­ter”dir.  “E­li­ne sağ­lık Can Ho­ca, yi­ne 1-0 ön­de­sin… Be­nim ki­ta­bım bi­le yok… -Se­ni se­ven kar­de­şin ün­lü ko­med­yen, Cem Yıl­ma­z” (İn­kı­lap Ki­ta­be­vi)

De­ği­şim üze­ri­ne…

Araş­tır­ma­ya ve ta­rih ya­zı­nı­na adan­mış yak­la­şık alt­mış yı­lın ver­di­ği ba­kış açı­sıy­la, J. H. El­li­ott ça­lış­ma­la­rın­dan bir adım uzak­la­şıp ta­rih bi­li­mi­nin iler­le­yi­şi­ni de­ğer­len­di­ri­yor, Ta­ri­hi Ya­pan­lar Ta­ri­hi Ya­zan­lar ki­ta­bın­da.
Ta­rih­çi­le­rin ça­lış­ma­la­rı ve bu ala­nın 1950’ler­-den bu ya­na ge­çir­di­ği de­ği­şim üze­ri­ne us­ta­lık­lı bir ana­liz ya­pı­yor. (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)

Göz­den ka­çan ger­çek­

Ki­tap­la­rı çok­ sa­tan­lar lis­te­sin­den ek­sik ol­ma­yan ya­zar Erich von Däni­ken, Tüm Bil­dik­le­ri­ni­zi Unu­tun Ta­rih Ya­nı­lı­-yor ad­lı ki­ta­bın­da çağ­daş­la­rı­nın göz­den ka­çır­dı­ğı ger­çek­le­ri or­ta­ya çı­kar­ma ye­te­ne­ği­ni bir kez da­ha göz­ler önü­ne se­ri­yor. Üs­te­lik elin­de ka­nıt­lar var! Erich von Däni­ken’in yıl­lar­dır yaz­dı­ğı en iyi ki­tap! (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

Ya­şa­mı­nı­zı ko­lay­laş­tı­ra­cak

Sa­bi­ha Par­lar­de­mi­r'­in Yol Ar­ka­da­şı Sar­kaç Kul­lan­ma Kı­la­vu­zu'nun, ikin­ci re­vi­ze bas­kı­sı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­… Sar­kaç Kul­lan­ma Kı­la­vu­zu ola­rak ad­lan­dır­dı­ğı bu ki­tap­çı­ğı ha­zır­la­ma ama­cı­nı ya­şa­mı­nı­za ko­lay­lık ge­ti­re­cek bir yol ar­ka­da­şıy­la siz­le­ri ta­nış­tır­mak ol­du­ğu­nu ya­zı­yor. Yi­ne Yol Ar­ka­da­şı'nın si­ze eş­lik ede­rek ya­nı­nız­da ka­la­cak olan dost­la­rı­nız­dan bir ta­ne­si ol­du­ğu­nu yaz­dı­ğı ki­tap­çık­ta de­ne­yim­le­ri­ni pay­la­şı­yor.

Turistik bir rehber

Baş­tan Ba­şa La­tin Ame­ri­ka, ya­zar Pı­rıl Yay Ay­dın’ın 2007’de çık­tı­ğı bü­yük La­tin Ame­ri­ka tu­run­da tut­tu­ğu not­lar­dan yo­la çı­kı­yor. Ha­ya­ta Pa­ran­tez: La­tin Ame­ri­ka ki­ta­bı­nın ye­ni­len­miş bas­kı­sında, top­lam 15 ül­ke ve 100’den faz­la şe­hir üze­ri­ne ke­yif­li yol hi­kâ­ye­le­ri var…  (Esen Ki­tap)

Bu, Hitler’in dünyası…

Yazar Yvonne Sherratt’dan “Hitler’in Filozofları”… Hitler’in dünyayı yönetmek gibi bir hayali vardı.
Kendini bir “filozof-
lider” olarak gören Hitler, aydınların desteğini de almıştı. Sherratt, Hitler’in Filozofları’nda, Hitler’in filozoflarla ilişkisini ir-deliyor. (Say Yayınları)

İnsanların mutlu olması

Ay­nı za­man­da Türk Halk Mü­zi­ği sa­nat­çı­sı da olan Ali­şan Bir­lik son ki­ta­bı Dün­ya Bu Ka­dar Gü­zel­ken İn­san­lar Ne­den Kö­tü'yü okur­la­rıy­la bu­luş­tur­du. Mut­lu bir top­lum oluş­tu­ra­bil­mek için in­san­la­rın mut­lu ve iyi ol­ma­sı ki­tap­ta akı­cı bir dil­le an­la­tı­lı­yor.


Loading...