Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Kültür Sanat 10 Nisan 2016 - 02:09

Özkan SAÇAN

Okunması gerek…

Ya­zar Ya­man Tö­rü­ne­r'­in Tür­ki­ye’nin Ka­de­ri­ni De­ğiş­ti­ren Kriz ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ya­zar ki­ta­bı için; “Bu­gün ol­maz­sa ol­maz de­di­ği­miz, Mer­kez Ban­ka­mız­da­ki Ban­ka­lar Ara­sı Pa­ra Pi­ya­sa­sı, Açık Pi­ya­sa İş­lem­le­ri, Dö­viz Pi­ya­sa­sı, Al­tın Pi­ya­sa­sı ve Al­tın Bor­sa­sı’nın oluş­tu­rul­ma­sın­da ki­lit rol, bu ki­ta­bın ya­za­rı­na ait­tir” de­di. (Pe­ga­sus)

Rehberin şanssızlığı

İlk ro­ma­nı Ka­pa­lı­çar­şı Ci­na­ye­ti ile po­li­si­ye dün­ya­sı­na Ber­na Tek­de­mir ka­rak­te­ri­ni ka­zan­dı­ran Es­ra Tür­ke­kul’un ye­ni ki­ta­bı Ca­dı­bos­ta­nı Ci­na­ye­ti raf­lar­da! Ka­pa­lı­çar­şı Ci­na­ye­ti’nde gez­dir­di­ği Ame­ri­ka­lı tu­rist öl­dü­rü­lün­ce po­li­si­ye iş­le­re bu­la­şan genç reh­ber, bu se­fer us­lu us­lu evin­de otur­sa da ka­pı­sı­nı ge­ne bir ci­na­yet ça­lı­yor. (Mylos Ki­tap)

53 şairden 159 şiir

Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı ya­yın­cı­lık­ta­ki 20. yı­lı­nı şi­ir­ler­le kut­lu­yor. Ha­zır­la­dı­ğı ede­bi­yat seç­ki­le­riy­le ta­nı­nan aka­de­mis­yen, ya­zar İs­hak Rey­na’nın çağ­daş ede­bi­ya­tı­mız­dan özen­le seç­ti­ği 53 şai­rin 159 şii­ri genç­ler­le bu­lu­şu­yor. 53 şai­rin her bi­rin­den se­çi­len üçer şi­ir, 20. yüz­yıl­dan 21. Yüz­yı­la ge­çir­di­ği de­ği­şi­mi ör­nek­li­yor.  (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

Birbirlerine çok benziyorlar

Yazar Sefa Kaplan'dan Gözleri Görmeyen İki Adam- Cemil Meriç – Jorge Luis Borges.. Jorge Luis Borges, Buenos Aires’te geliyor dünyaya. Cemil
Meriç ise Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tanışıyor yeryüzü ve gökyüzüyle. Buna rağmen, ilkokuldan itibaren diğer çocukların zalimliklerine maruz kalmak dahil, öfkelerine ve ironilerine kadar sahiden de çok benziyorlar birbirlerine. (Everest Yayınları)

Çok farklı, aykırı bir kitap

Ya­zar Lyndall Gor­do­n'­un Emily Dic­kin­son Ha­ya­tım Do­lu Bir Si­lah Gi­bi ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Emily Dic­kin­son ha­ya­tı­nın son dö­ne­mi­ni evin­de ge­çir­di. Ha­yat­tay­ken sa­de­ce bir­kaç şii­ri ba­sı­lır, ge­ri ka­lan eser­le­ri ise ölü­mün­den son­ra ya­yım­lan­dı. O çok ar­zu et­ti­ği ölüm­süz­lü­ğe de böy­le­ce ka­vuş­muş ol­du.  “Dic­kin­son’ı fark­lı ta­nı­tan, ay­kı­rı bir ki­tap.”  -The Eco­no­mist- (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

Koşkentli olmak…

Ya­zar Mi­ya­se Sert­ba­ru­t'­tan Koş­kent’in Ka­yıp Ço­cuk­la­rı.. Ar­tık ço­ğu­muz Koş­kent­li­yiz. Bu­nu ba­zen fark edi­yor, ba­zen fark et­mi­yo­ruz. Bu ki­tap ço­cuk­la­ra Koş­kent­li ol­mak­tan kur­tul­ma­nın yol­la­rı­nı gös­te­ri­yor. Koş­mak, te­laş­tan de­ğil se­vinç­ten kay­nak­lan­sın is­ti­yor. İs­ter­sek Koş­kent’le­ri Sa­kin­kent’le­re dö­nüş­tü­re­bi­li­riz. (Al­tın Ki­tap­lar)

Yararlı okuma serüveni

Geleneğin hikmetiyle günümüzün gerçeği “Mesela”da buluşuyor. Yazar İs-kender Pala, “Mesela” diye okumaya başla-yacağımız doksan dokuz hikâye sunu-yor. Usta kalemiyle geleneğin hikmetlerini ve günümüzün tecrübelerini güncel bir üslupta buluşturan Pala, yararlı bir okuma serüveni vaat ediyor. (Kapı Yayınları)

Yazma sorumluluğu

“Ba­na ge­lin­ce: Ben bu mem­le­ke­tin ger­çek­çi ro­man­cı­sı­yı­m… Şim­di­ye ka­dar öğ­ren­dik­le­riy­le öl­me­ye ka­rar ver­miş­le­rin doğ­ru bil­dik­le­ri­ni ye­ni­den tas­dik­le­-ye­rek, on­la­rı ucu­za se­vin­dir­mek, gü­ven­dir­mek için yaz­mı­yo­ru­m…” Ke­mal Ta­hir’in kırk yıl bo­yun­ca tut­tu­ğu not­lar, sı­ra dı­şı bir ol­gu ol­ma özel­li­ği­ni ko­ru­yor. Not­lar, ay­dın­la­rın her ne olur­sa ol­sun “yaz­ma” so­rum­lu­lu­ğu­nu ha­tır­lat­tı­ğı için de önem­li­. (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

Büyük bir aşk hikayesi

Ya­zar Lei­sa Ray­ve­n'­ın Sah­te Ro­me­o ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı… Tüm za­man­la­rın en bü­yük aşk hi­kâ­ye­si­ni can­lan­dı­rır­ken, ken­di aşk hi­kâ­ye­le­ri­ni keş­fet­ti­le­r… “Sah­te Ro­me­o’ya ba­yıl­dım! Lei­sa Ray­ven, tüm his­set­tir­dik­le­rin için te­şek­kür­ler.” -E.L. Ja­mes  (Ya­ban­cı)

Farkındalık hikayeleri

Ya­zar Çi­men Eren­gez­gi­n'­in Ye­şil Bi­sik­let­li Kız, Gez­gin­na­me ile baş­la­yan far­kın­da­lık
yol­cu­lu­ğu­nun ikin­ci du­ra­ğı. İn­kâr­la­rın aşı­lıp, ka­bul­len­me­le­re ge­çiş hal­le­ri. Ha­yal ku­ran­la­rın, ger­çek­le­ri açı­ğa çı­kart­ma yön­tem­le­ri. Düş­mek­ten kork­ma­yanların hi­kâ­ye­le­ri.
(Yi­tik Ül­ke Ya­yın­la­rı)

Aşk hakikatin ta kendisi

Ya­zar Def­ne Duy­gu'-dan Ti Anu Ma…­Bu hi­ka­ye si­zi bi­raz çar­pıp ka­fa­nı­zı “hoş” ede­bi­lir, ha­li­ha­zır­da sar­hoş olan­la­rı ise “a­yıl­ta­bi­lir”. Aşk ha­ki­ka­tin ta ken­di­si­dir. Ev­ren bü­yü­lü bir coğ­raf­ya, ha­yat da bir bü­yü­cü. Biz ta­dı­nı çı­kar­ma­ya ba­ka­lım de­rim. (Ray Ya­yın­cı­lık)