Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 17 Nisan 2016 - 02:48

 

Zamanda yolculuk yapın

Ya­zar Me­lih Esen Cen­gi­z'­in Ku­düs’ün Gü­ver­cin­le­ri ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­… Kitap, Ku­düs Mev­ki Ko­mu­ta­nı Fe­rik İs­ma­il Su­ru­ri Pa­şa’nın kü­çük oğ­lu Or­han’ın gö­zün­den, ku­şat­mayı tüm can­lı­lı­ğıy­la an­la­tan; ay­nı za­man­da Ya­ver Ha­lit, Taş­lar Mec­li­si ço­cuk­la­rı, Kar­nik, Mah­mu­re Ha­nım ve da­ha bir­çok ka­rak­te­riy­le oku­run bir dö­ne­min ha­va­sı­nı so­lu­ma­sı­nı sağ­lıyor. (Al­tın Ki­tap­lar)

Hüzünlü satırlar

Altay Öktem’in yedi yıldır beklenen yeni şiir kitabı Fazla Elli, 50 yaştan bugüne mizahi ve biraz da hüzünlü satırlardan oluşuyor. “Kısaca göz attım dünya atlasına Kadınların kapısına, Overlok makinesi gelen başka ülke yok, ‘Ham elmayı kopardılar dalından' Diye bir türkü yok Kenya dahil, Hiçbir coğrafyada” (Mylos Kitap)

Polisiye bir roman

Vassilis Danellis, “Siyah Bira”da Yunanistan’da sokak müzisyenliği yapan baş karakterini dedektifliğe soyundururken, Petros Markaris’ten aşina olduğumuz politik alt yapıyı da ön planda tutuyor. En az Markaris kadar başarılı ve “bizden” bir polisiye roman. (Labirent)

Gerçekçi yaşam öyküsü

Ya­zar Step­hen Gre­enb­lat­t'­tan Muh­te­şem Will- Sha­kes­pe­are Na­sıl Sha­kes­pe­are Ol­du? Bu sü­rük­le­yi­ci, ya­ra­tı­cı ki­tap Sha­kes­pe­are hak­kın­da bu­gü­ne ka­dar­ki en du­yar­lı araş­tır­ma. Bü­yük ya­za­rın ya­şa­dık­la­rı­nın yaz­dık­la­rı­na na­sıl yan­sı­dı­ğı­nı ak­ta­rı­yor.” -Stan­ley Wells, Sha­kes­pe­are, Sex, and Lo­ve ki­ta­bı­nın ya­za­rı-  “Ha­ya­tım­da oku­du­ğum en ze­ki­ce ya­zıl­mış ya­şam öy­kü­sü.” -Adam Gop­nik- (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

İhmalle kaybedilen işler

Tür­ki­ye'nin ilk ve tek ile­ti­şim, za­ra­fet ve gör­gü aka­de­mi­si olan “Za­ra­fet Aka­de­mi­”nin ku­ru­cu­su İle­ti­şim ve Za­ra­fet Uz­ma­nı Gök­han Du­man­lı'nın iş ha­ya­tın­da ve sos­yal ya­şam­da pro­fes­yo­nel ba­şa­rı­nın ni­te­li­ği­ni be­lir­le­yen in­ce­lik­le­ri et­raf­lı­ca an­lat­tı­ğı ilk ki­ta­bı “Ve Za­ra­fe­t” ki­ta­be­vi raf­la­rın­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ki­tap­, za­ra­fet ku­ral­la­rı­na cid­di bir far­kın­da­lık­la yak­la­şı­yor. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

Hafızanızı güçlendirin

Se­lim Önen­güt’ten “Se­reb­ro”… Ki­tap­ta, si­nir sis­te­mi ve bey­nin ge­nel bir ta­nı­tı­mın­dan baş­la­na­rak ha­fı­za tek­nik­le­ri, ha­fı­za­yı güç­len­dir­me, ki­şi­lik ana­li­zi, ki­şi­lik oku­ma tek­nik­le­ri an­la­tı­la­rak bey­ni ve ha­fı­za­yı güç­len­di­re­cek çok önem­li ipuç­la­rı ve­riliyor. Son­ra­sın­da bu tek­nik­le­rin te­le­pa­tik kul­la­nım­la­rı ile il­gi­li bil­gi­ler ve­riliyor. (Gü­rer Ya­yın­la­rı)

Siyasetin incelikleri

Ni­za­mül­mül­k'­ün “Si­ya­set­na­me­”si de ki­tap raf­la­rın­da. Sel­çuk­lu dö­ne­min­de ve­zir olan, si­ya­set bi­lim­ci­si Ni­za­mül­mül­k'­e gö­re si­ya­set, ye­ri gel­di­ğin­de bir ik­na sa­na­tı, ye­ri gel­di­ğin­de ise kes­kin bir kı­lıç­tı. Ni­ce kan­lar ak­tı, ni­ce can­lar yan­dı. Sö­zün kı­sa­sı, Sel­çuk­lu­lar dev­rin­de in­ce­lik­li bir sa­nat­tı si­ya­set. (Say Ya­yın­la­rı)

Tarihe yolculuk…

Yan­nis Kal­po­uzos’ınn “İma­ret Sa­at Ku­le­si­nin Göl­ge­sin­de” ad­lı ki­ta­bı çık­tı. 1854 Ar­ta… İki ço­cuk; bi­ri Yu­nan, bi­ri Türk… Ay­nı ge­ce do­ğup ka­der­le­ri do­ğum­la­rıy­la bir­bi­ri­ne bağ­la­nır­ken Ar­ta’da sa­at ku­le­si­nin al­tın­da üç mil­let, üç kül­tür top­la­nır: Yu­nan­lar, Türk­ler ve Ya­hu­di­ler. İma­ret­te her­ke­sin bir ye­ri var­dır: İki dost, gi­zem­li ci­na­yet, kü­çük Yu­na­nis­tan, Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu… (Pe­na Ya­yın­la­rı)

Kazdal’dan farklı kitap

İs­ma­il Kaz­dal’dan “İmam-ı Azam Ebu Ha-­ni­fe” ad­lı ki­tap çık­tı. Son dö­nem­ler­de İmam-ı Aza­m'­la ve mez­hep imam­la­rıy­la ala­ka­lı ye­ni eser­ler ya­zıl­ma­ya baş­lan­dı. Bun­lar­dan bi­ri özel­lik­le, İmam-ı Azam gi­bi bir ali­me ırk­çı bir ba­kış açı­sıy­la yak­la­şı­yor­du. (Er­gu­van Ya­yı­ne­vi)

Aşka yolculuk…

Gü­lay Hü­sey­no­va’dan “P.S. Za­ten Bo­yun­da Kü­çük­tü” ki­ta­bı piyasaya çıktı. Hü­sey­no­va sı­ca­cık ka­le­mi ve bü­tün iç­ten­li­ği ile Ba­kü-İs­tan­bul ara­sın­da uçu­şan bir aş­kı an­la­tı­yor. Bir “li­ke”, bir “com­ment” ile yü­re­ği pır­pır eder mi in­sa­nın? Ede­r… (Müp­te­la Ya­yın­la­rı)

Kılavuzunuz olacak

Ya­zar Ta­na Amen’den “Om­ni Di­ye­ti” çık­tı… İki haf­ta­da ha­ya­tı­nı­zı de­ğiş­ti­ren mu­ci­ze di­yet­le, ki­lo ve­rir­ken has­ta­lık­la­rı­nı­zı ye­ne­cek, ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni­zi kuv­vet­len­di­re­cek­si­niz. Om­ni Di­ye­ti ha­ya­tı­nı­zı olum­lu de­ğiş­tir­mek için ha­ri­ka kı­la­vuz. (Pe­na Ya­yın­la­rı)

Buram buram sokak kokulu öyküler

Yetişkinler için yazdığı öykü kitaplarıyla hayranlık uyandıran, 2013 Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi yazar Neslihan Önderoğlu, öyküleriyle bu defa da gençleri büyülüyor. 2015 yılında Günışığı Kitaplığı için yazdığı, “Köprü Kitaplar” koleksiyonunda bulunan, Ayvalık'ta üniversite sınavının et­kisini atlatmaya çalışan bir genç kızın hayat öyküsünü ak­taran Bana Sesini Bırak (2015) adlı gençlik romanının ar­dından bu defa sokak kokulu, duygu dolu bir öykü kitabı ge­liyor.

Mutsuz Palyaçolar Örgütü on beş kısa öyküden oluşan, bir so­lukta okunabilecek, gençler kadar yetişkinlerin de tatlı bir özlemle sayfalarına dalabileceği, kendi hayatlarından unu­tulmuş parçalar bulabileceği, sürükleyici bir gençlik kita­bı. Gençlerin başrol oynadığı öykülerde; okuma özlemi, ilk aşk, pişmanlık, kıskançlık, hayranlık, anlayış, merhamet gi­bi duyguların yanı sıra, engelli yaşamı, geçim sıkıntısı, sınıf farkı, göçmenlik, büyüme, ölüm, dostluk, dayanışma gi­bi hayatın, zamanın içinden konulara da değiniliyor.

Ülke gerçeğinin içinden, kanlı canlı karakterlerle çıkılan kısa yolculukların tadı damakta kalırken bir önceki öykünün etkisi, peşi sıra diğerlerini de sürüklüyor. Her öykünün sonunda küçük üzüntülere boğulmamak elde değil; neyse ki kararlı okuyucu için bu yeni tanışılan gönül arkadaşlarına ve­da etmenin hüznü, yerini bir sonraki sayfadaki yeni merak ve heyecanlara bırakıyor. Arkadaş olan aileler, aile olan ar­kadaşlar, öykülerin arka planında tebeşir tozuna, mimoza ko­kusuna, cızırdayan gözlemelere, anneanne evinin tiktakları­na, kitap kıvrımlarına, hazırlanan akşam sofralarına karışıyor.

Yazarın pek çok kez onanan usta öykücü dili, sade ama akıcı anlatımı, canlı, sıcak tasvirleri öykü türünü hiç denememiş isteksiz okuyucuları cezbetmek için birebir. Bir koltuğa kıvrılıp Mutsuz Palyaçolar Örgütü'nün sürükleyici satırla­rının arasına dalmadan, Deli Ahmet'i, Sedat, Hülya ve Zafer'i, Füsun'un Selim Abisi'ni, Şefkat ve ailesini, Zagor ile Çiko'yu, Gülce ile anneannesini ve en çok da kitaba adını veren trajikomik Mutsuz Palyaçolar Örgütü'nü tanımadan öykü türünden vazgeçmemelerini diliyoruz. (Günışığı Kitaplığı)

Son güncelleme: 12:55 - 17.04.2016