Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Kültür Sanat 24 Nisan 2016 - 02:56

Özkan SAÇKAN

 

Şeytanın aklına gelmez

Ya­zar Say­gı Öz­tür­k'­ün Tu­ta­nak­lar­la Koz­mik Oda­nın Es­ra­rı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.  Bü­lent Arınç’a iki su­bay ve do­la­yı­sıy­la Türk or­du­su ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­ce­ği id­di­a edi­len sui­kast ola­yı baş­tan so­na bir po­lis ro­ma­nı­dır. Şey­ta­nın bi­le ak­lı­na gel­me­ye­cek dü­men­ler…  Say­gı Öz­türk bu re­za­le­ti, hiç bil­me­di­ği­miz bo­yut­la­rıy­la bel­ge­li­yor. “El­le­ri­ne sağ­lık!” di­yo­rum. -Emin Çö­la­şan- (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

Kö­tü ol­mak ko­lay­lık­tır

Ya­zar Fu­at Sa­ğı­roğ­lu'n­dan Dün­ya­nın Son Sa­va­şı­… Dün­ya’da iyi şey­ler de olu­yor­du. İyi­lik, emek ve ce­sa­ret is­ter. Ce­sur ve iyi in­san­la­ra çok ih­ti­-ya­cın ol­du­ğu bir za­man­day­dık. Kö­tü ol­mak­sa ko­lay­dır. Kö­tü­lük, kim­den ve ne­re­den gel­di­ği bel­li ol­ma­sa da, tüm kö­tü dü­şün­ce­ler­den ve ne­ga­tif ener­ji­ler­den bes­le­nir. (Go­a)

Siz aşık ol­du­nuz mu?

Ya­zar Sel­da Yur­t'­un Bu Kez Baş­ka isim­li ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ne­re­den baş­la­nır­dı ki ya­sak iliş­ki­ye? Za­ten baş­la­mış mı sa­yı­lır­dık ka­fe­de otu­ra­rak? Ka­fam­da kırk til­ki, göz­le­rim on­da, be­ni ken­di­ne çek­ti öpüş­me­ye baş­la­dık. Ya se­vi­şin­ce ben­den so­ğur­sa di­ye kork­ma­ya baş­la­dım. Siz­ce siz, aşık ol­du­nuz mu? (Pus­lu Ya­yın­cı­lık)

Türk evi ge­le­ne­ği

Ya­zar Re­ha Gü­na­y'­ın İs­tan­bu­l'­un Kay­bo­lan Ah­şap Ko­nut­la­rı… Türk evi ge­le­ne­ği­nin en sı­ra­dı­şı ör­nek­le­ri­nin vü­cut bul­du­ğu İs­tan­bul, ya­kın za­ma­na ka­dar
ko­ru­du­ğu ah­şap ko­nut do­ku­su­nu ve ya­şa­ma kül­tü­rü­nü bu­gün yi­tir­miş gö­rü­nü­yor. Bu ge­le­ne­ğin ör­nek­le­ri­ni fo­toğ­raflarla ölüm­süz­leş­ti­ren ki­tap, ko­nut do­ku­su­nu ge­le­cek ku­şak­la­ra ak­ta­ra­cak önem­li bir bel­ge­le­me ça­lış­ma­sı. (YEM Ya­yın­la­rı)

Ya­şa­yan bir ef­sa­ne

Vi­vi­en­ne West­wo­od ça­ğı­mı­zın ikon­la­rın­dan bi­ri. Mo­da ta­sa­rım­cı­sı, ak­ti­vist, punk’ın ya­ra­tı­cı­la­rın­dan, glo­bal bir mar­ka ve bü­yü­kan­ne; ger­çek bir ya­şa­yan ef­sa­ne.  West­wo­od, ödül­lü bi­yog­ra­fi ya­za­rı Ian Kelly ile sı­ra dı­şı ha­ya­tı­nı şe­kil­len­di­ren olay­la­rı, in­san­la­rı ve fi­kir­le­ri an­lat­mak için ilk ve son kez bir ara­ya ge­ldi. Tüm bü­yü­sü ve ih­ti­şa­mıy­la an­la­tı­lan, onun hi­kâ­ye­si. (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

Hak­sız­lı­ğa kar­şı

Ya­zar Etem Oru­ç'­tan Bir­gi­li Cen­ne­toğ­lu ve Ege’de­ki Efe­le­rin Yüz­yıl­lar İçin­de­ki De­ği­şi­mi­… Ki­ta­bı okur­ken, Bâ­tı­ni, Tah­ta­cı Yö­rük­le­ri­nin zu­lüm­le beş yüz yılda na­sıl Sün­ni­leş­ti­ril­di­ği­ni de gö­re­cek­si­niz. Hak­sız­lı­ğa ve zul­me kar­şı dik du­ran, inanç­la­rı uğ­ru­na baş­la­rı ke­si­lenbu in­san­la­rı ta­nı­dık­ça de­rin bir sı­zı du­ya­cak­sı­nız. (Ber­fin Ya­yın­la­rı)

Ede­bi­ya­ta ye­ni bir renk

Yüz­yıl­lık Hi­kâ­ye, Bal­kan Har­bi yıl­la­rın­da İs­tan­bul’da ta­nı­şıp ev­le­nen bir İn­gi­liz ka­dın ile Üs­küp’ten göç et­mek zo­run­da ka­lan bir ada­mın, ço­cuk­la­rıy­la bir­lik­te yüz­yı­la ya­yı­lan hi­kâ­ye­si­ni an­la­tı­yor. Os­man Ga­zi Kan­de­mir, ro­man­la­rın­da ta­rih ve gü­nü­mü­zü akı­cı bir üs­lup ve dil zen­gin­li­ğiy­le oku­yu­cu kar­şı­sı­na çı­kı­yor.  (Bil­ge Kül­tür Sa­nat)

Gürcü kültürünü tanıyın

Gazeteci yazar Tamara Pur'un “Kura Irmağı'nın Kıyısında” adlı kitabı çıktı. Anlatı türündeki kitap, yaşadığı göçle bilgeleşen bir büyükanneyle içsel
yolculuğunu gerçekleştiren  torunun hikayelerini anlatıyor. Yalın dili, naif anlatımı ve akıcı kurgusuyla dikkat çeken “Kura Irmağı'nın Kıyısında” geçmişe doğru duygu dolu yolculuklarıyla Gürcü kültürüne de temiz bir ayna tutuyor. (Destek Yayınları)

Var­lı­ğın Beş Ka­pı­sı­…

Ya­zar Tal­ya­a Var­da­r'­ın Akış Oyu­nu/Var­lı­ğın Beş Ka­pı­sı­nın Ki­li­di­ni Aç ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Akış­ta ol­mak san­dı­ğın­dan da­ha ko­lay! Akış oyu­nu ile be­de­nin, duy­gu­la­rın, sez­gi­nin ve ma­na­nın ka­pı­la­rın­dan sü­zü­lüp ya­şa­mın ta­dı­na va­ra­cak­sın. Oy­na­ma­ya var mı­sın? (Do­ğan No­vus)

20 hi­ka­ye bir ara­da

Ya­zar Step­hen Kin­g'­ten Ka­bus­lar Pa­za­rı. Ki­tap 20 kı­sa hi­ka­ye­den olu­şu­yor ve bu hi­ka­ye­le­rin ba­zı­la­rı ön­ce­den ya­zı­lıp ya­yın­lan­mış. Ba­zı­la­rı ise ta­ma­men ye­ni… Bu kitapta tam bir Step­hen King har­man­la­ma­sı gö­re­bi­li­riz. (Al­tın Ki­tap­lar)

Cevapları bulacaksınız

Yazar Zeynep Ergun'dan Kardeşimin Bekçisi.. Ülkemizde polisiye edebiyat üze-rine yapılan akademik çalışmaların eksikliğini giderecek, akıl açıcı ve çarpıcı tespitlere yer
veren bu eserde, aklınızdaki pek çok soruya cevap bulacaksınız. (Labirent)

 

Etiketler