Haftanın Kitapları

Haftanın Kitapları


Einstein’ın yaşamı

‘Be­nim Söz­le­rim­le Dün­ya'. Ali­ce Ca­lap­ri­ce’in seç­ti­ği Al­bert Eins­te­in’dan alın­tı­lar. Tüm dün­ya­da sa­yı­sız bas­kı ya­pan ve yir­mi beş di­le çev­ri­len po­pü­ler Eins­te­in alın­tı­la­rı ko­lek­si­yo­nu­nun bu ni­ha­i bas­kı­sı yak­la­şık 1600 alın­tı içe­ri­yor. Ay­rı­ca Eins­te­in’ın bir kro­no­lo­ji­si­ne, Free­man Dyson’ın ön­sö­zü­ne ve Ali­ce Ca­lap­ri­ce'ın yo­rum­la­rıy­la be­tim­le­yi­ci kay­nak not­la­rı­na da yer ve­ril­miş­tir. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

Ağlamaktan kaçınmadım

Yazar Aslı Deniz Eke'nin ‘Kösem' adlı eseri kitapçılarda… Ben Kösem… Küçük yaşta karanlıktan korkmamayı öğrendim ama hiç korkmaktan kaçınmadım. Ağlamaktan kaçındım. Sevinmekten kaçınmadım ama gülmekten kaçındım. Güçsüzlükten ve zayıflıktan da sakınmadım. Beni kurtaracak olan da ne kadar zayıf olduğuma bakarak yardım etti bana. Ben Kösem… İstediğimi elde ettim. Benden beklenildiği gibi… (Pena Yayınları)

Soluk soluğa bir roman

Çiçek Sekban Tüfekçi'nin büyük ilgi gören ilk kitabı Diriliş Kehaneti‘nden sonra yazarın merakla beklenen ikinci kitabı raflarda. Goa Yayınları tarafından yayımlanan Etemenanki isimli kitap, soluk soluğa okunacak bir roman. Satırlarının altını çizip notlar tutmak isteyeceğiniz dolulukta bir içeriğe sahip Etemenanki ile macera dolu bir yolculuğa çıkacaksınız. Karmaşık, ancak bir o kadar tutarlı kurguda okurun adeta başını döndürmek konusunda iddialı.  (Goa Yayınları)

Bir sanatın keşfi

Ya­zar Gil­les De­le­uze'­ den Prost ve Gös­ter­ge-­le­r… Pro­ust’un baş­ya­pı­tı Ka­yıp Za­ma­nın İzin­de’nin pe­şin­den gi­de­rek ken­di­mi­zi is­ter is­te­mez için­de bul­du­ğu­muz bir gös­ter­ge­ler ağı­na ve sa­na­tın dı­şa­rı­ya, oku­ra açıl­ma­sıy­la sa­nat­çı­nın gö­zü­nün gör­dü­ğü­ne da­ha da yak­la­şı­yo­ruz. De­le­uze, bir sa­nat ya­pı­tı­nın keş­fi­nin ola­nak­la­rı­na ulaş­tı­rı­yor oku­ru ve bu­nu ya­par­ken de ede­bi­yat­çı­nın el ver­di­ği bir çı­rak gi­bi an­lam­la­rı gös­ter­ge­le­rin nes­ne­sin­de arı­yor. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

Bir kentin hikâyesi

Ya­zar Akın Çu­buk­çu'nun Ba­ba­mın Ec­za­ne­si ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı­…  Bu ki­tap ya­şı ner­dey­se Cum­hu­ri­yet’in ya­şı­na denk bir ec­za­ne­nin ol­du­ğu ka­dar, ec­za­cı­sı­nın da hi­kâ­ye­si­dir. Böy­le bir ec­za­ne­nin hi­kâ­ye­si ay­nı za­man­da bir ken­tin in­san­la­rı­nın, sağ­lık­la­rı­nın, he­kim­le­ri­nin, di­ğer ec­za­cı­la­rı­nın ve köy­lü­le­rin, acı­la­rı­nın, umut­la­rı­nın hi­kâ­ye­si­dir. Şi­fa Ec­za­ne­si yal­nız­ca ec­za­ne de­ğil­dir.  (Ber­fin Ya­yın­la­rı)

Okunacak bir kitap

Düş­le­rin İzin­de­… Ha­yal gü­cü öz­gür­leş­ti­rir… Bu şi­ar­la yo­la çı­kan Fan­taz­ya ve Bi­lim­kur­gu Sa­nat­la­rı Der­ne­ği (FA­Bİ­SAD) eser­le­riy­le ha­yal gü­cü­nü ya­şa­tan sa­nat­çı­la­rı ödül­len­dir­me­ye de­vam edi­yor. Düş­le­rin izin­den gi­den genç ya­zar­lar öy­kü­le­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız coğ­raf­ya­ya fan­tas­tik bir ay­na tu­tu­yor­. Bi­lim­kur­gu­dan bü­yü­lü ger­çek­çi­li­ğe, kor­ku­dan fan­tas­tik kur­gu­ya tür­ler ara­sın­da gi­dip ge­len yer­li bir ala­ca­ka­ran­lık ku­şa­ğı çı­kı­yor kar­şı­mı­za.  -Do­ğu Yü­cel- (Esen Ki­tap)

Borçsuz bir hayat mümkün

Ya­zar Ay­han Öz­di­n'­in Borç­tan Kur­tul Al­lah Aş­kı­na ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.. Ya­zar, ki­ta­bın­da ken­di borç­la­rın­dan kur­tu­lur­ken ha­ya­tı­na uy­gu­la­dı­ğı giz­le­nen borç­tan kur­tul­ma tek­nik­le­ri­ni ve ken­di hi­ka­ye­si­ni Tür­ki­ye'de­ki 27 mil­yon borç­lu in­san­la pay­la­şı­yor. Ya­zar “Ki­ta­bım­da sa­de­ce mad­di zen­gin­li­ğin de­ğil, ma­ne­vi zen­gin­li­ğin de şif­re­le­ri var. As­lın­da iki­si bir­bi­ri­ni te­tik­le­yen du­rum­lar za­ten. Borç­suz bir ha­yat müm­kün! Ve bu ha­yat sa­de­ce mad­di de­ğil, ma­ne­vi re­fa­hı da be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yo­r” de­di. (Ha­vass Ki­ta­pe­vi)

Ka­zak kaç ki­şi­yi ısı­ta­bi­lir?

Çok se­vi­len mi­zah us­ta­sı, ya­zar Be­hiç Ak, Ya­şa­sın Ç Har­fi Kar­deş­li­ği, Pos­tay­la Ge­len De­niz Ka­bu­ğu ve Eve Gi­den Kü­çük Tren ad­lı ço­cuk ro­man­la­rın­dan olu­şan ko­lek­si­yo­nu­na ye­ni­si­ni ek­le­di: Be­bek An­nem.
Ar­ka­da­şı­nın yü­zü­nü gül­dür­mek için kü­çü­cük bir kal­bin ne bü­yük iş­ler ya­pa­bi­le­ce­ği­ni mu­zip bir dil­le an­la­tan ya­zar, öz­gün de­sen­le­riy­le de bir­bi­rin­den il­ginç ka­rak­ter­le­re ha­yat ver­di. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

Ede­bi­ya­tı­mız­dan ör­nek­ler

Züm­rüt Bı­yık­lı­oğ­lu Ye­ni Baş­la­yan­lar İçin Ya­ra­tı­cı Ya­zar­lık’ta, ka­le­mi eli­ne alan ama bir tür­lü kur­ma­ca me­tin dün­ya­sı­na gi­re­me­yen, ne­re­den baş­la­ya­ca­ğı­nı bi­le­me­yen ya­zar aday­la­rı­nı en ba­sit tek­nik­ler­le eği­ti­yor. Ya­zar­lı­ğın ilk önem­li so­ru­la­rın­dan bi­ri olan “na­sıl ya­zı­lır?” so­ru­su­nun ce­va­bı­nın öğ­re­til­di­ği ki­tap­ta; ça­tış­ma, olay ör­gü­sü, ka­rak­ter oluş­tur­ma, baş­lan­gıç cüm­le­si, me­kân ve za­man ter­ci­hi gi­bi öğe­ler dün­ya ve Tür­ki­ye ede­bi­ya­tın­dan ör­nek­ler­le an­la­tı­lı­yor. (Esen Ki­tap)

Ha­ya­ta Dö­nüş

Ya­zar Kim Kar­r'­dan Ha­ya­ta Dö­nü­ş… Mü­zik tüm ya­ra­la­rı iyi­leş­ti­re­bi­li­r… Ama kı­rık kalp­le­ri ha­ya­ta dön­dü­re­bi­len sa­de­ce aşk­tır. Her za­man kon­tro­lü elin­de tut­ma­yı se­ven Xan­der Wil­de, ha­-ya­tı­nı yol­da ge­çir­me­nin ona çok uy­gun ola­ca­ğı­nı dü­şü­nü­-yor­du. An­cak Wil­de Ones’ın tu­run­da ta­lih­siz­lik­ler ar­dı ar­dı­na gel­miş ve sev­di­ği tek ka­dın Ivy Tay­lor, Xan­der’in ha­ya­tı­na tek­rar gir­miş­ti. “Bü­yü­le­yi­ci, sü­rük­le­yi­ci ve gi­zem­li!”  (Ya­ban­cı)

En­te­lek­tü­el­ ilişkiler

Ro­man­la­rıy­la 20. yüz­yıl Av­ru­pa’sı­nın dü­şün­sel ve si­ya­si bel­le­ği­ne bü­yük kat­kı­lar­da bu­lu­nan Mi­lan Kun­de­ra, Ya­şam Baş­ka Yer­de’yi, Çe­kos­lo­vak­ya’nın Rus­ya ta­ra­fın­dan iş­gal edil­di­ği sı­ra­lar­da yaz­mıştı. Sa­vaş­lar, dar­be­ler ve si­ya­si ge­liş­me­ler ro­man­la­rı­nın ar­ka pla­nın­da ol­sa da Kun­de­ra ka­rak­ter­le­ri­ni ço­ğun­luk­la sa­nat çev­re­le­rin­den seç­miş, gün­cel olay­lar­la en­te­lek­tü­el­ler ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri tar­tış­ma­ya aç­mış­tır. (Can Ya­yın­la­rı)

Sı­ra dı­şı ro­man

Rudolf Arn­he­im (1904-2007), yaz­dı­ğı tek ro­ma­nı ‘Ter­si­ne Dün­ya’da, ade­ta zi­hin­le­ri­mi­ze ve dü­şün­ce­le­ri­mi­ze da­ir pers­pek­ti­fi­mi­zi sor­gu­lar­ken, ki­mi za­man Kaf­ka’yı ha­tır­la­tan bir dün­ya ya­ra­tı­yor.  (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

Gü­lüm­se­ten ma­ce­ra­la­r

Ya­zar Ya­şar M. Taş­ka­le'den Üzüm ve Di­ğer Şey­le­r…  Bir ke­di se­bep­siz ye­re yü­zü­mü­ze ba­kar­ken için­den ge­çir­di­ği bir şey var mı? Ya­hut on­la­ra gay­ri­ih­ti­ya­ri bir şey­ler söy­le­me­miz, as­lın­da ruh­sal bir ih­ti­ya­cı­mı­zı mı kar­şı­lı­yor? (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

 

 

 

 

 

 

Loading...