Haftanın kitapları

Haftanın kitapları

80

‘En gü­zel ar­ma­ğan ol­du'

Ya­zar Ada­let Ağa­oğ­lu'-nun Ha­li­m'­e İt­haf­lar raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ada­let, ilk ki­ta­bı ba­sıl­ma­dan ön­ce onu ba­na it­haf ede­ce­ği­ni söy­le­di. Ben de “Ki­ta­ba ba­sıl­ma­sın da, bas­kı­dan son­ra ba­na el­le ya­za­ca­ğın bir it­haf­la ki­ta­bı ar­ma­ğan et” de­dim. Bu ar­ma­ğan­lar bu­gü­ne ka­dar sür­dü. Her ki­ta­bın her bas­kı­sın­dan bir adet, it­haf­lı ha­liy­le ba­na en gü­zel ar­ma­ğan ol­du. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

81

Duy­gu­la­rı hâlâ canlı

Zer­rin Ko­ç'­un Bir Ara Uğ­ra Sev­gin Kal­mış Ben­de isim­li ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı… Ya­zar “Öy­kü­de, kar­şıt duy­gu­lar ara­sın­da gi­dip ge­len bu ev­ren­sel ya­sa­nın ge­ri­li­mi­ni ya­şa­yan in­sa­nı arı­yo­rum. Duy­gu­la­rı kö­rel­me­miş in­sa­nı. Öy­kü­de su­nu­lan ki­şi­le­rin ger­çek ya­şam­da da kar­şı­lı­ğı­nı her an bu­la­bi­le­cek tip­le­me­ler ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum” di­yor. (Öy­kü)

82

Gü­lüm­se­ten rast­lan­tı­lar

Se­vim Ak'­tan Gök­ku­şa­ğı Ya­zı…Otizm­li kar­de­şi­ni ya­şa­mı­nın mer­ke­zi kı­la­bi­len bir ço­cu­ğun na­rin kal­bi­ne do­ku­nan ya­zar, olay­lar kar­şı­sın­da se­si gür çık­ma­yan­la­rın su­na­bil­di­ği ses­siz ve de­rin sev­gi­yi du­yum­sa­tı­yor. Kitap, mo­dern za­man­la­rın işi ba­şın­dan aş­kın ye­tiş­kin­le­riy­le, ço­cuk­la­rın dün­ya­sı ara­sın­da­ki far­kı vurguluyor. (Gü­nı­şı­ğı Ki­tap­lı­ğı)

83

Ha­ri­ka bir yol ar­ka­da­şı

Ya­zar İrem Uzun­ha­sa­noğ­lu'n­dan 365 Her Gü­ne Bir Ya­zı­… Yaz­mak is­ti­yor­su­nuz ama ne­re­den baş­la­ya­ca­ğı­nı­zı bil­mi­yor mu­su­nuz? Ar­tık 365 var. Şim­di ma­sa­nı­zın ba­şı­na otu­run ve­ya ya­ta­ğı­nı­za uza­nın, ya­nı­nız­da ka­le­mi­ni­zi ha­zır edin, ya­ra­tı­cı­lı­ğı­nı­zı ça­ğı­rın, esin pe­ri­le­ri­ni­zi top­la­yın gel­sin­ler. Son­ra 365’in her­han­gi bir say­fa­sı­nı çe­vi­rin, kar­şı­nı­za çı­kan ilk so­ru­yu oku­yun ve yaz­ma­ya baş­la­yın. (Ep­si­lon Ya­yın­la­rı)

84

Ke­yif­li bir dil­le an­la­tı­lı­yor

Ef­sa­ne­vi İs­tan­bul Ya­rı­ma­da­sı/Bir İs­tan­bul Kül­tü­rü Ki­ta­bı 7… Hal­dun Hü­rel, bin­ler­ce yıl­lık hi­kâ­ye­le­ri kal­bin­de sak­la­yan ef­sa­ne­vi “Ya­rı­ma­da’nın öy­kü­sü­nü he­ye­can­la, ke­yif­le ve öz­lem­le an­la­tı­yor. “Su­ri­çi’ni semt semt, so­kak so­kak mer­cek al­tı­na alır­ken, “ev­re­nin göz­be­be­ği’nin ta­ri­hi­ni Me­ga­ra­lı­lar­dan gü­nü­mü­ze ak­ta­rı­yor. Fa­tih’in iri­li ufak­lı tüm
ta­ri­hi ya­pı­la­rı­ burada. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

85

Bi­limin   öy­kü­sü

Ya­zar Ha­lit Çe­lik­bu­da­k'­tan Yurt­suz Ka­lan­la­r… Genç Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin onun­cu yı­lı kut­la­nır­ken Al­man­ya’dan, Na­zi zul­mün­den ka­çan ço­ğu Ya­hu­di çok sa­yı­da bi­lim in­sa­nı, si­ya­set­çi ve sa­nat­çı ai­le­le­riy­le üni­ver­si­te­ler­de ça­lış­mak üze­re Tür­ki­ye’ye sı­ğı­nır. Yurt­suz Ka­lan­lar’da Tür­ki­ye’de ka­lı­cı et­ki­le­ri olan bu dö­nem an­la­tı­lı­yor. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

86

Şir­bi­l'­i bul­duk

Ca­hit Kay­ra'dan Mar­ji­nal Şi­ir Te­ori­le­ri… Yüz­yıl­lar­dır şa­ir­ler şi­ir­ler söy­le­miş­ler ve bu şi­ir­ler üze­ri­ne de­ğer­len­dir­me­ler ya­pıl­mış. Ama hep­si afa­ki plan­da… De­ğer­len­dir­me­ler ge­nel­le­me sı­nı­rı­nı ge­çe­me­miş… Kim­se so­mut bir de­ğer­len­dir­me sis­te­mi bu­la­ma­mış. Bu­nu biz yap­tık! Biz ŞİR­Bİ­L'­i bul­duk. Kur­du­ğu­muz met­ri­kal sis­tem­le ger­çek ve an­la­şı­la­bi­lir öl­çü­yü sap­ta­dık. (Ta­rih­çi Ki­ta­pe­vi)

87

Hikaye içinde hikaye

YA­ZAR Ab­dul­lah Aka­y'­dan “Göl­ge­siz­le­r”… Akay, “Her in­sa­nın ya­şan­mış, acı tat­lı bir hi­ka­ye­si var­dır. Bu ki­tap­ta­ki hi­ka­ye­ler be­nim hi­ka­yem de­ğil­dir. Fa­kat bu hi­ka­ye­le­rin oluş­tu­ğu yer­leri ve za­man yol­cu­lu­ğun­da ya­şa­dım. Ya­şan­mış za­man için acı­lar, se­vinç­ler, sır­lar var­dır. Dün­kü hi­ka­ye­ler­le bu­gü­nün hi­ka­ye­le­ri bir­bi­ri­ne ben­ze­mez. Oku­du­ğu­nuz za­man na­sıl et­ki­le­nir­si­niz bi­le­me­m” di­yor. (İkin­ci Adam Ya­yın­la­rı)

88

Şi­ir­le­ri­ni ölüm­süz­leş­tir­di

İs­tan­bu­l'­da gö­rev ya­pan Ha­kim Se­val Ka­ra­taş, sa­mi­mi­yet­le ka­le­me al­dı­ğı şi­ir­le­ri­ni, Bir Duy­gu Tram­va­yı isim­li ki­tap­la ölüm­süz­leş­tir­di. Bir Duy­gu Tram­va­yı, geç­miş­ten ge­le­ce­ğe sev­da is­tas­yon­la­rın­da hep rö­tar ya­pan aşk­la­rın, has­ret­ten vus­la­ta gi­den aman­sız ya­ka­rı­şı­nı dil­len­di­ri­yor. (Pos­ti­ga)

89

Oku­ma yol­cu­lu­ğu…

Ya­zar Na­il Uya­r'­dan “Si­lah­la­rın Göl­ge­sin­de Aş­k”… Ya­zar ki­ta­bın­da, ay­nı coğ­raf­ya­da (İz­mir-Ma­ni­sa-Uşak düz­le­min­de) gez­di­re­rek oku­ma yol­cu­lu­ğu­na çı­ka­rı­yor. Bu­ra­da ya­şa­yan in­san­la­rın umut­la­rı­nı, dost­luk­la­rı­nı, aşk­la­rı­nı, se­vinç­le­ri­ni, hü­zün­le­ri­ni us­taca an­la­tı­yor. (Ko­ra Ya­yın)

90

Ce­hen­ne­me hoş gel­di­niz

Ya­zar Yıl­maz Gru­da'nın Ye­şil­çam Ce­hen­ne­mi ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Ti­yat­ro ve si­ne­ma oyun­cu­su, yö­net­men, çe­vir­men, se­na­rist Yıl­maz Gru­da ay­nı za­man­da bir “kar­şı ro­man” us­ta­sı. Ye­şil­çam, onun çok ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı bir ce­hen­nem. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)