Haftanın kitapları

Haftanın kitapları
1

Bü­yük acı­la­rın yüz­yılı

Öner Ci­ra­voğ­lu 68 ku­şa­ğı­nın bir bi­re­yi ola­rak, bü­yük atı­lım­la­rın ya­nın­da bü­yük acı­la­rın da ya­şan­dı­ğı bir yüz­yı­lı li­riz­min hü­zün­lü di­li­ne ya­tı­rı­yo­r… Bit­me­yen Yüz­yıl.. Ba­zen yüz­yıl bit­se de izi ka­lır; kur­şun ka­lem­de­ki diş izi gi­bi­… (Ya­sak Mey­ve Ya­yın­la­rı)

2

Se­fi­re eşin­den anek­dot­lar

Ya­zar Şe­fik Ona­t'­tan Bir De Biz­den Din­le­yin – Tür­ki­ye’nin Se­fi­re­le­ri An­la­tı­yor… Dip­lo­mat­la­rın mes­lek ha­yat­la­rın­da ula­şa­bi­le­cek­le­ri en yük­sek de­re­ce “bü­yü­kel­çi­lik,” ya­ni es­ki ta­bi­riy­le “se­fir­lik”tir. Se­fir­le­rin eş­le­ri “se­fi­re” ola­rak anı­lır. İlk kez 12 se­fi­re, eş­le­ri gö­rev­le­ri­ni yaparken ken­di­le­ri­nin ar­ka plan­da ne­ler ya­şadıklarını ak­ta­rı­yor. (Al­fa Ya­yın­cı­lık)

3

Yol gös­te­ren ki­tap

Uz­man Psi­ko­log Ka­zım Yur­da­ku­l'­un ‘Şam­pi­yo­nu Ye­tiş­tir­me­k' ad­lı ye­ni ki­ta­bı çık­tı. Ki­tap­ta, bi­lim­sel ve­ri­ler ile an­ne ba­ba­la­ra öğüt­ler, ço­cuk ye­tiş­tir­mek, er­gen ço­cuk­lar­la il­gi­li ip uç­la­rı, kı­sa an­la­tım­lar ve akıl­da ka­lan söz­ler­le ak­ta­rı­lı­yor. Yur­da­ku­l, kitabı 12 ya­şın­da­ki kı­zı Lal ile bir­lik­te kaleme almış. (Tür­dav Ya­yın Gru­bu)

5

Gez­mek mut­lu ede­r…

Bir yol­cu­luk bo­yun­ca gör­dü­ğü­nüz ob­je­ler, ta­nı­dı­ğı­nız in­san­lar ve ya­şa­dı­ğı­nız her de­ne­yim, ha­ya­tı­nı­zı gü­zel­leş­ti­ren yap­bo­zun bir par­ça­sı­ olur. Mut­lu bir se­ya­hat ise doğ­ru se­çim­le baş­lar. Ge­zi ya­za­rı Me­lih Us­lu, 50 is­me, “Gö­nül­den bağ­lı ol­du­ğu­nuz yer ne­re­si­dir?” di­ye so­run­ca, 50 Ün­lüy­le 50 Ro­ta çi­zil­miş ol­du. “Bir şeh­rin gün­le­ri­ni, yıl­la­rı­nı, giz­li sak­lı yüz­le­ri­ni en doğ­ru kim kay­de­der?” ” Gez­mek mut­lu eder…” (Mo­na)

6

 Ulus­la­ra­ra­sı po­li­ti­ka­lar

1990’lı yıl­lar ta­ri­he, dün­yada çok önem­li çal­kan­tı­la­rın ya­şan­dı­ğı bir dö­nem ola­rak kay­de­dil­di. SSCB’nin yı­kıl­ma­sıy­la baş­la­yan dö­nem el­bet­te ki Tür­ki­ye’yi de doğ­ru­dan et­ki­le­miş­ti. Doç. Dr. Hü­ner Tun­cer, Kü­re­sel­leş­me Dö­ne­min­de Türk Dış Po­li­ti­ka­sı ki­ta­bın­da, SSCB’nin da­ğıl­ma­sı­nın ar­dın­dan Türk hü­kü­met­le­ri­nin ulus­la­ra­ra­sı po­li­ti­ka­sını mer­cek al­tı­na alı­yor. (Kay­nak Ya­yın­la­rı)

4

Soylu kişiler

Ve­ci­hi Ti­mu­roğ­lu İnanç­la­rı Uğ­ru­na Öl­dü­rü­len­ler ad­lı ki­ta­bın­da; res­mi ide­olo­ji­ye kar­şı çı­kan, ege­men sı­nıf­la­rın güç­le­ri­ni sar­san, fa­şist ik­ti­dar­lar­a on­la­rın ar­ka­sın­da­ki pa­ra ba­ba­la­rı­na di­re­nen, salt doğ­ru bir dü­şün­ce­yi, akıl ve bi­li­mi sa­vu­nan, kut­sa­lı sor­gu­la­yan, res­mi gö­rü­şün ölüm yol­cu­lu­ğu­na çı­kar­dı­ğı soy­lu ki­şi­le­ri an­la­tı­yor. (Ber­fin Ya­yın­la­rı)

7

Ai­le­ce çok eğ­le­ne­cek­si­niz

En sev­di­ği­niz Loo­ney Tu­nes kah­ra­man­la­rı­nın zı­pır­lık­la­rı de­ğe­ri­ni hiç yi­tir­mi­yor. Baby Loo­ney Tu­nes – Hi­ka­ye Ko­lek­si­yo­nu­… Daffy, Bugs, Sylves­ter, Twe­ety, Taz ve di­ğer­le­ri, ma­ce­ra­la­rıy­la ani­mas­yon ta­ri­hi­ne kla­sik­ler ka­zan­dır­ma­ya de­vam eder­ken, mi­nik oku­yu­cu­la­rın­dan he­ye­can­lı bir il­gi, bü­yük­le­rin­den ise ta­nı­dık bir sem­pa­ti gö­rü­yor. Kla­sik ma­sal­la­rı bu kah­ra­man­la­rın yo­ru­muy­la oku­yup çok eğ­le­ne­cek­si­niz! (Ar­te­mis Ço­cuk)

8

Ger­çek­te gi­ze­mi bu­lun

Su­san­na Ta­ma­ro ço­cuk­luk ve genç­lik yıl­la­rı­na da­ir ke­sit­ler su­na­rak öte­ki­ler­den fark­lı olan, yal­nız­lı­ğı se­ven kü­çük bir ço­cu­ğun dün­ya­yı an­lam­lan­dır­ma sü­reç­le­ri­ni pay­la­şır okur­la­rıy­la. Dü­şü­nen Bir Yü­rek. Ta­ma­ro ki­ta­bın­da okur­la­rı­na ru­hu­nun gün­ce­si­ni su­nu­yor. Bu gün­ce, onun sağ­lam ve ger­çe­ği gi­ze­me kur­ban et­me­yen ama ger­çek­te gi­ze­mi bu­lan ma­ne­vi­ya­tı­nı an­la­tı­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

9

Ekonomik düzene eleştiri

Yazar Edoardo Nesi'nin ailesi kuşaklardır İtalya'nın sanayi merkezlerinden Prato'da başarılı bir şekilde tekstil fabrikası çalıştırmaktadır. Nesi ailesi 2004 yılında fabrikalarını satmayı düşünecek kadar zorlu bir sürece girer. Kitap dev firmaların ele geçirdiği ekonomik düzene eleştiri. (Alfa Yayıncılık)

10

Ala­nı­nı­zı da­ral­tın

Ya­zar Kut­si Akıl­lı'-dan Sa­lak­la­rı Ta­nı­ma ve On­lar­dan Ko­run­ma Yol­la­rı… Oku­yun, kap­sa­ma ala­nı­nı­zı da­ral­tın. Sa­lak­la­rın özel­lik­le­ri. Sa­lak­la­rın cin­sel ha­ya­tı.  İş ha­ya­tın­da sa­lak­lar. Sa­lak­la­rın ha­ya­ta renk ka­tan di­ya­log­la­rı. Sa­la­ğın not def­te­ri. Son söz­le­ri. (Pa­ran­tez Ya­yın­la­rı)

11

Gaz lam­ba­sın­da ders

Ya­zar İb­ra­him Ko­yu­n'­dan Se­her Uy­ku­su­…  Ka­sım Ka­ra­dağ, Gü­ney Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nin kuş uç­maz, ker­van geç­mez bir dağ kö­yün­de do­ğup bü­yü­dü. Li­se­yi, se­kiz ço­cuk­lu am­ca­sı­nın iki oda­lı evin­de, gaz lam­ba­sı­nın ışı­ğında ders ça­lı­şa­rak bi­tir­di. (Ko­ra Ya­yın)