Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 7 Ağustos 2016 - 06:26
47

Tarihi gerçekler aydınlanıyor

Araş­tır­ma­cı ya­zar M. Şi­na­si Acar, yıl­lar sü­ren araş­tır­ma­la­rı­nın ürü­nü olan ‘Os­man­lı’dan Bu­gü­ne Gö­zü­müz­den Ka­çan­la­r'­ın ge­liş­ti­ril­miş ikin­ci bas­kı­sın­da, gö­zü­müz­den kaç­mış, ka­mu­oyun­ca yan­lış, ek­sik ya da az bi­li­nen ko­nu­la­rı pay­la­şı­yor.  (Ya­pı En­düs­tri Mer­ke­zi Ya­yın­la­rı)

48
69 takdir ve ödül aldı

Ya­zar Ta­mer Kars­lı­oğ­lu'nun ‘O­yum Be­n' ad­lı ki­tabı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. İs­tan­bul As­ke­ri Ca­sus­luk Da­va­sı’nda 140 yıl ha­pis­le yar­gı­lan­ma­dan ön­ce­… 14 yıl bo­yun­ca As­ke­ri İs­tih­ba­rat Bi­ri­mi GES Ko­mu­tan­lı­ğı’nda ça­lış­tı­… Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı’na Ad­li Bi­li­şim ko­nu­sun­da bi­lir­ki­şi­lik yap­tı­… Tak­dir ve ödül­ler al­dı­. (Du­ali­te)

49
Bitmeyen karşıtlık

Açık De­niz Ke­na­rın­da İs­veç­li ya­zar Au­gust Strind­berg’in en sı­ra dı­şı eser­le­rin­den bi­ri. Bal­tık De­ni­zi’nin de ade­ta bir ro­man ka­rak­te­ri ni­te­li­ği ka­zan­dı­ğı Açık De­niz Ke­na­rın­da bi­rey ile top­lum, do­ğa ile kül­tür ara­sın­da­ki yüz­yıl­lar­dır sü­re­gi­den kar­şıt­lı­ğı Ni­etzs­che’ye öz­gü bir fel­se­fi de­rin­lik­le ele alır. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

50
İnsanı insan yapan izler

Yazar Ali Rahnema'nın yazdığı, Zehra Savan'ın Türkçe'ye çevirisini yaptığı Ali Şeriati'nin Bir İslami Ütopistin Siyasi Biyografisi adlı kitabın insani yönünü anlamak için, onun yaşadığı zaman ve mekânın tabiatı ve adetleri anlaşılmalıdır. Onun içinde yaşadığı toplumda mertlik, haysiyet ve fedakarlık faziletti. İnsanı insan yapan, içte ve dıştaki yara izleridir.  (Kapı Yayınları)

51
Bildiklerini anlatıyor

Yazar Jennifer Mathieu'den Alice Hakkındaki Gerçek… Herkes Alice’in bir partide iki çocukla yattığını biliyor. Ama Brandon’ın kaza yaptığı sırada Alice ile mesajlaştığını biliyor muydunuz peki? Bu etkileyici çıkış romanında Healy Lisesi’nin 4 öğrencisi; partiyi veren kız, araba kazasından kurtulan çocuk, eski en yakın arkadaş ve yan komşu, hepsi Alice hakkında bildiklerini anlatıyor. (Yabancı)

52
Issız bir adam

İna­dı­na Aşk, Şa­ha­ne Da­mat ve N’olur Ay­rı­la­lım di­zi­le­ri­nin se­na­ris­ti Ne­hir Er­dem’in be­şin­ci ki­ta­bı; Aş­kın Adı Yah­ya inat­çı, sa­mi­mi ve sı­cak bir aş­kı an­la­tı­yor. Ne­re­ye ka­çar­san kaç, aşk se­ni bu­lur! “Üşü­dün,” de­di Yah­ya. “Gi­di­yor­sun,” di­ye mı­rıl­dan­dı ka­dın. Yah­ya, gö­rün­dü­ğün­den faz­la­sıy­dı. O, ıs­sız bir aday­dı. (Müp­te­la Ya­yın­la­rı)

53
Gönülsüz arkadaşlık

Ya­zar Nic­ho­las Sparks, bi­ten bir aş­kın ür­kü­tü­cü iz­le­ri­ni sü­rü­yor ve tek­rar se­ve­bil­mek için gü­ven­me­yi öğ­ren­me­si ge­re­ken bir ka­dı­nın sır­lar­la do­lu hi­kâ­ye­si­ni an­la­tı­yor. Aşk Li­ma­nı- Ger­çek Aş­kı Bul­du­ğun­da Far­kı­na Va­rır­sın… Ka­ti­e adın­da­ki gi­zem­li bir ka­dın, Ku­zey Ca­ro­li­na’nın So­uth­port ka­sa­ba­sı­na sı­ğın­dı­ğın­da, geç­mi­şiy­le il­gi­li so­ru­lar da pe­şin­den gel­di. (Ar­te­mis Ya­yın­la­rı)

54
Doğa'yı gözler miyiz

Ya­zar Sul­tan Tar­la­cı'dan Schrö­din­ger’in Ke­di­si Ne­den Şi­zof­ren Ol­du? Ku­an­tum Fi­zi­ği­nin De­ği­şi­mi, Fel­se­fe ve Mis­ti­sizm… Schrö­din­ger’in baht­sız ke­di­si­nin ka­de­ri­ni kim yaz­dı? Do­ğa­yı göz­ler mi­yiz yok­sa do­ğa da bi­zim göz­le­di­ği­mi­zi bi­lir mi? Zi­hin mad­de­ye uzak­tan et­ki ede­bi­lir mi? Du­a ve iyi di­lek­le­rin baş­ka­sı­nın sağ­lı­ğı üze­rin­de et­ki­si ola­bi­lir mi? Nef­ret ve bed­du­a mı et­ki­li­dir, du­a mı? (Des­tek Ya­yın­la­rı)

56
Büyük savaş kapıda

Ya­zar Lau­rent Sek­si­k'ten Edu­ard Eins­te­in Va­ka­sı­… Al­man­ya’da Hit­ler ik­ti­dar­da, rad­yo­lar kin do­lu ko­nuş­ma­lar ya­yın­la­yıp Ya­hu­di­le­rin kö­kü­nü ka­zı­ma­ya ça­ğ­rı­yor. Sa­va­şın ayak ses­le­ri du­yu­lu­yor; bu or­ta­m­da ka­de­rin bir­bi­ri­ne bağ­la­dı­ğı üç in­san da bir araya geliyor.  (Can Ya­yın­la­rı)

55
Özgün bir anlatım

Si­na Af­ra Ey­lül So­kak No 6 ad­lı bu ki­tap­ta gün­lük olay­la­rın, acı­la­rın yol aç­tı­ğı duy­gu­lar­la ce­bel­le­şen bir ada­mın bel­ge­sel pro­je­si su­nu­lu­yor. Ve bu adam Af­ra, por­tre­si­ni ta­nı­dı­ğı her in­san­dan din­le­di­ği bil­gi­le­ri sü­ze­rek şi­ir­sel bir dil­le, öz­gün an­la­tım­la oluş­tu­ru­yor. (Si­yah Ku­ğu)

57
Güç her şeye hakim…

Ya­zar Mür­şi­de Tos­la­k'­ın İm­pa­ra­tor ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı.. Bu gi­zem­li söz yüz­yıl­lar­dır sü­re­ge­len Ari­av ta­ri­ka­tı­nın al­tın ku­ra­lı­dır. Da­vut’un Yıl­dı­zı’nın et­ra­fın­da top­lan­mış, se­çil­miş mü­rit­ler, dün­ya­yı yö­net­me­yi ses­siz se­da­sız sür­dür­mek­te­dir. (Mar­tı Ya­yın­la­rı)