Haftanın KİTAPLARI

Özkan Saçkan, haftanın kitaplarını sizin için derledi

Haftanın KİTAPLARI

Özkan Saçkan – osackan@sozcum.com

Romantik Komedi

Lau­ra Ta­it ve Jimmy Ri­ce'in yaz­dı­ğı, İs­ma­il Kor­han To­k'­un çe­vi­ri­siy­le çı­kan “Ba­şı­ma Gel­me­yen En Gü­zel Şe­y”, bu yıl ba­şı­nı­za ge­len en iyi ro­man­tik ko­me­di ol­ma­ya aday. İlk aş­kı­nı­zı ha­tır­lı­yor mu­su­nuz? İlk aş­kı­nı her­kes ha­tır­lar. 11 yıl son­ra
yol­la­rı Lon­dra'da ke­siş­ti­ğin­de Alex öğ­ret­me­n ol­muş­tur ve Holl­y'­nin bir er­kek ar­ka­da­şı var­dır. “Er­kek ar­ka­da­şı­m” di­ye ta­nı­ta­ma­dı­ğı bir er­kek ar­ka­da­şı­… (Form
Bi­li­şim Ya­yın­la­rı)

Ne savaş var ne de barış

Ya­zar Eli­o D’ An­na'dan Drea­mer ve Se­n….
Unut­ma! Dün­ya­da ne sa­vaş var ne de ba­rış. Sa­vaş ve ba­rış, se­nin ha­yal gü­cü­nün ese­ri sa­de­ce; ken­di ki­şi­sel spe­kü­las­yo­nu­nun ve ya­la­nı­nın bir par­ça­sı­… Sı­ra­dan in­san için, acı­nın yok­lu­ğun­dan da­ha bü­yük bir acı yok­tur. Acı onun ek­me­ği ve tu­zu, sa­vaş ise dai­mî ruh ha­li­dir. İç dün­yan­da­ki zıt­la­rın ça­tış­ma­sı­nı göz­lem­le­di­ğin an­da, kor­kun bir to­hum gi­bi öle­rek ye­ni ha­ya­ta yer açar. İçe­ri­de sa­vaş yok­sa, dı­şa­rı­da da yok­tur. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

Enerjinizi eşsiz kılacak

İz­mir­li ec­za­cı ya­zar Re­cep Ya­ma­cı ilk ki­ta­bı “İ­çin­de­ki Ço­cuk Bağ­la­r”­la oku­yu­cuy­la bu­luş­tu. Ya­ma­cı, ha­ya­tı­mız­da bir­çok bi­lin­me­yen ol­du­ğu­nu, an­cak ki­şi­nin en çok ken­di­si­ni bil­me­ye ih­ti­yaç duy­du­ğu­nu söy­le­di. Bu ki­tap­ta ken­di­ni­zi ta­nı­ya­cak­sı­nız ve hu­zur bu­la­cak­sı­nız. İçi­niz­deki ener­ji­yi keş­fet­ti­ği­niz­de ken­di­ni­zi de keş­fe­de­cek­si­niz. Her şey is­te­di­ği­niz şek­le bü­rü­ne­cek. İçi­niz­deki ener­ji­ye ina­nın, si­zi öz­gür­lü­ğe bağ­la­sın. (Ye­di­ve­ren Ya­yın­la­rı)

Sığınma hikayeleri

Emek­li Bü­yü­kel­çi En­der Ara­t'­ın 17 yıl­lık araş­tır­ma ve ça­lış­ma­sı ne­ti­ce­sin­de ha­zır­la­dı­ğı “Türk­le­re Gü­ven­di-­ler – Ta­rih Bo­yun­ca Türk Top­rak­la­rı­na Sı­ğı­nan­la­r” baş­lık­lı ki­ta­bı ya­yın­lan­dı. Da­ha ön­ce “Tö­rök Ma­ca­ris­ta­n” baş­lık­lı ki­ta­bı ile Tür­ki­ye-Ma­ca­ris­tan iliş­ki­le­ri­ne ışık tu­tan Arat, bu ki­ta­bın­da ta­rih bo­yun­ca de­ği­şik ne­den­ler­le
ken­di ül­ke­le­ri­ni terk et­mek zo­run­da ka­lan insanları an­la­tı­yor.
(Ta­rih­çi Ki­ta­pe­vi)

Türkiye ve Ege Adaları

Ya­zar Gren­vil­le Temp­le'den Ak­de­niz’de Ge­zi­ler…  İn­gi­liz soy­lu­su Sir Gren­vil­le Temp­le, bü­yük bir de­ği­şim sü­re­ci­ne gi­ren Os­man­lı Dev­le­ti ve ye­ni ku­ru­lan Yu­nan Kral­lı­ğı üze­ri­ne çar­pı­cı göz­lem­ler ve tes­pit­ler­de bu­lu­nu­yor. Şe­hir­ler, ada­lar, kı­yı­lar; mo­dern or­du, dip­lo­ma­tik ba­lo­lar, sa­ray ya­şa­mı, me­si­re yer­le­rin­de eğ­len­ce­ler, dans­lar, şar­kı­lar, an­tik ka­lın­tı­lar, ki­ta­be­ler, ef­sa­ne­le­r… Ak­de­niz’de bir ge­zin­ti­ye çıkın… (Say Ya­yın­la­rı)

Uygarlığın nitelikleri…

Ya­zar Ra­di Di­ki­ci'den The His­tory of the Byzan­ti­ne Em­pi­re – Byzan­ti­um 330 – 1453… Bi­zans İm­pa­ra­tor­lu­ğu Ta­ri­hi adıy­la ya­yın­la­nan ki­ta­bın İn­gi­liz­ce­si Bi­zans, in­san­lık ta­ri­hi­nin en uzun sü­re ya­şa­mış im­pa­ra­tor­luk­la­rın­dan bi­ri­dir. 1123 yıl­lık ta­ri­hin­de fark­lı on üç ha­ne­dan ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­le­rek ya­ra­tı­lan uy­gar­lı­ğın te­mel ni­te­lik­le­ri ve bu uy­gar­lık ya­pı­sı­na na­sıl ula­şıl­dı­ğı­nın an­la­tıl­dı­ğı bu ki­tap, Şu Bi­zim Bi­zans’ın gün­cel­len­miş bas­kı­sı­dır.  (Rem­zi Ki­ta­be­vi)

Aş­kın gel­git­le­ri

Ru­tin ha­yat için­de ken­di­ne yer bul­ma­ya ça­lı­şan bir ru­hun dün­ya­yı do­laş­ma­sı Se­be­bi Sen­sin Bu Gi­di­şin… Genç ya­zar Ne­cip Fa­zıl Kı­zıl­ka­ya, ki­ta­bıy­la hem aş­ka hem de iç dün­ya­mı­za bir yol­cu­luk ya­pıp ken­di­mi­zi sor­gu­la­ma­mı­zı sağ­lı­-yor. Ma­ne­vi aşk­la in­sa­na du­yu­lan aş­kın gel­git­le­ri ha­ya­tın ama­cı­na odak­lan­ma­mı­za, ken­di­mi­ze bir çı­kış yo­lu bul­mak için çır­pı­nış­la­rı­mı­za, in­san ru­hu­nun kar­ma­şa­sı­nı an­la­ma­ya ça­lış­ma­mı­za
yol açı­yor Ne­cip Fa­zıl Kı­zıl­ka­ya. Şi­ir­sel do­ku­nuş­la­rıy­la hüz­nü uyan­dı­rı­yor, so­ru­la­rıy­la aş­ka bak­ma­mı­zı sağ­lı­yor. (Lib­rum Ki­tap)

Kendine özel bir yer açıyor

Ta­ri­h ön­ce­si za­man­la­rın, bü­tün tut­sak­lık­la­rı­na kar­şın
“i­çi­nin se­si­”ni din­le­yen, se­ven, bağ­la­nan, ken­di ter­cih­le­ri­nin so­nuç­la­rı­nı ya­şa­mak­tan kork­ma­yan in­san­la­rın hi­kâ­ye­si­ni an­la­tan Er­do­ğan Kah­ya­oğ­lu, Ve Gök­çiz­gi Kı­rıl­dı ad­lı ro­ma­nı ile ede­bi­ya­tı­mız­da ken­di­ne özel bir yer açı­-yor. Ve Gök­çiz­gi Kı­rıl­dı sa­de­ce gi­zem­li bir dün­ya­nın içi­ne gi­rip bu­gü­ne yü­rü­me
id­di­asın­da bu­lun­mu­yo­r… (Edi­tu­ra)

Ödüllü roman

Ya­zar Colm Tóibín'­in 2009 Cos­ta Ro­man Ödül­lü ki­ta­bı Bro­oklyn… 50’le­rin İr­lan­da’sı­nın bir taş­ra ka­sa­ba­sın­da, bir­çok genç kız gi­bi Ei­lis La­cey için de im­kân­lar kı­sıt­lı­dır. Ab­la­sı ona Ame­ri­ka’ya göç et­me im­kâ­nı ya­rat­tı­ğın­da, Ei­lis ai­le­si­ni, ar­ka­daş­la­rı­nı ve geç­mi­şi­ni ar­dın­da bı­ra­ka­rak git­me­si ge­rek­ti­ği­ni his­se­der. Bro­oklyn’de ka­la­ba­lık bir ev­de oda tu­tan Ei­lis, kat­lan­dı­ğı fe­da­kâr­lı­ğın ya­vaş ya­vaş far­kı­na va­rır. (Eve­rest Ya­yın­la­rı)

Sömürüye karşı savaş

Er­do­ğan’ın Su­ri­ye Se­fe­ri… Or­ta­do­ğu ko­nu­sun­da uz­man ga­ze­te­ci Fik­ret Ak­fı­rat AKP Hü­kü­me­ti’nin ku­ru­lu­şun­dan bu ya­na BOP eş­baş­kan­lı­ğı gö­re­vi çer­çe­ve­sin­de üst­len­di­ği ro­lü ve onun Su­ri­ye se­fe­ri­ni kro­no­lo­jik bir akış­la, Tür­ki­ye-ABD iliş­ki­le­ri çer­çe­ve­sin­de or­ta­ya ko­yu­-yor. Su­ri­ye, in­san­lı­ğın bar­bar­lı­ğa kar­şı sa­va­şın­da ön cep­he. Ki­tap­ta, Ak­fı­rat’ın Su­ri­ye yö­ne­ti­ci­le­riy­le yap­tı­ğı rö­por­taj­lar da yer alı­yor. (Kay­nak Ya­yın­la­rı)

Korkudan kurtulmak…

Be­ki İka­la Erik­li, Tür­ki­ye'de me­lek­le­rin ya­şa­mı­mız­da na­sıl va­r ol­du­ğu­nu fark et­me­mi­zi sağ­la­yan ilk ya­zar ol­du­ğu ka­dar, du­ru işit­me, du­ru gö­rü, du­ru his­se­diş ko­nu­la­rın­da­ki bil­gi­le­ri­ni pay­la­şan spi­ri­tü­el an­lam­da dev­rim ya­pan in­san­lar­dan bi­ri­dir. Erik­li,   Me­lek­le­rin Gü­cü'n­de, me­lek­ler ve baş­me­lek­ler­le il­gi­li bil­mek is­te­di­ği­niz her şe­yi de­tay­la­rıy­la an­la­tı­yor. Ener­ji ala­nı­mız­da­ki bi­ze ait ol­ma­yan ener­ji­ler bu eser­de top­lan­mış. (Mo­na Ki­tap)

İlginç firavun…

Ya­zar Ah­med Osa­m'­dan Mu­sa ve Ak­he­na­ton… Mi­lat­tan ön­ce 14. as­rın en tar­tış­ma­lı fi­ra­vun­la­rın­dan­dı. IV. Amon­ha­tep ola­rak baş­la­dı­ğı ik­ti­dar yıl­la­rı­nı Ak­he­na­ton adıy­la son­lan­dır­dı… Soluksuz okuyacaksınız… (Ome­ga)

Gözlemlerini anlattı

Tür­ki­ye ba­sın ta­ri­hi­nin en önem­li isim­le­rin­den bi­ri olan Ze­ke­ri­ya Ser­tel, tüm ya­şa­mı­nı de­mok­ra­si ve ifa­de öz­gür­lü­ğü uğ­run­da ge­çir­di. “Ha­tır­la­dık­la­rım”  kitabı bir mem­le­ke­ti, üret­ken bir ga­ze­te­ci­nin göz­lem­le­riy­le an­la­tı­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

 

 

Loading...