Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Haftanın kitapları
Haftanın kitapları
Özkan SAÇKAN
Kültür Sanat 21 Ağustos 2016 - 01:17
29

“En Uzun Ge­ce­”
Ankaralı ga­ze­te­ci Eray Gör­gü­lü, dar­be gi­ri­şi­mi­ni en­gel­le­mek için ver­dik­le­ri mü­ca­de­le sı­ra­sın­da ya­ra­la­nan ga­zi­ler­le yap­tı­ğı rö­por­taj­la­rı bir ki­tap­ta top­la­dı. An­ka­ra'da Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı, An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ile Akın­cı 4. Ana Jet Üs­sü Ko­mu­tan­lı­ğı gi­bi dar­be gi­ri­şi­mi­nin en­gel­len­me­sin­de ki­lit rol oy­na­yan nok­ta­lar­da ya­ra­la­nan­la­rı din­le­yen An­ka­ra Hür­ri­yet Ya­zı İş­le­ri Mü­dü­rü Eray Gör­gü­lü, ga­zi­le­rin duy­gu­la­rı­nı ve o an­lar­da ya­şa­dık­la­rı­nı “15 Tem­muz En Uzun Ge­ce­” is­miy­le ka­le­me al­dı. Gör­gü­lü, ga­zi­le­rin, olay­la­rın ba­şın­dan so­nu­na ka­dar edin­dik­le­ri iz­le­nim­le­ri de da­ki­ka­sı da­ki­ka­sı­na oku­yu­cu­ya ak­tar­dı. (Pu­su­la Ya­yı­ne­vi)

30

Üç ku­şa­ğın aşk­la­rı
Kör­bu­run, hem uzak hem ya­kın bir ada­… Sa­pa, içi­ne ka­pa­lı ama bir o ka­dar da ya­kı­nın­da­ki ana­ka­ra­nın uzan­tı­sı. Ku­şak­lar­dır ağır akan ya­şan­tı­sı ya­ban­cı­ ol­ma­dı­ğı­mız bir öy­kü an­la­tı­yor bi­ze. Hik­met Hü­kü­me­noğ­lu, üç ku­şa­ğın aşk­la­rı­nı, hırs­la­rı­nı, düş kı­rık­lık­la­rı­nı an­lat­tı­ğı Kör­bu­run’da “bü­yük ro­man”ı de­ni­yor. (Can Ya­yın­la­rı)

31

Düş­sel Ger­çek
Z. Yıl­dız Ye­ti­ker Ra­ma­za­noğ­lu'nun ka­le­me al­dı­ğı Düş­sel Ger­çek ad­lı şi­ir ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. (So­ne Ya­yın­la­rı)

32

Ger­çek­ler ortaya çı­kı­yor
Mos­sad Giz­li Ta­ri­hi – Gi­de­on’un Ca­sus­la­rı'nın 2. cil­di raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. 1951 yı­lın­da sa­vaş için­de­ki İs­ra­il’in ge­le­ce­ği­ni gü­ven­ce al­tı­na al­mak için ku­ru­lan Mos­sad, en acı­ma­sız ca­sus­luk, an­ti te­rö­rizm ve sui­kast ope­ras­yon­la­rı­nın so­rum­lu­su ol­du. Gor­don Tho­mas’ın ki­ta­bı, İs­ra­il’in ef­sa­ne­vi is­tih­ba­rat ser­vi­si hak­kın­da da­ha ön­ce açık­lan­ma­mış ger­çek­le­ri gün ışı­ğı­na çı­ka­rı­yor.  (Ko­ri­dor Ya­yın­cı­lık)

39

 

İha­net in­ti­kam bi­r a­ra­da
Ya­zar Hei­di R. Klin­g'­den Eros He­de­fi Şa­şı­rır­sa­… Kı­zın alı­na­cak bir in­ti­ka­mı, er­ke­ğin de mü­kem­mel bir in­ti­kam pla­nı var­dı­… Ha­zel McAl­lis­ter ha­ya­tın­dan mem­nun­du. Mü­kem­mel not­la­rı ve ha­ri­ka bir çev­re­si var­dı. Ta ki sev­gi­li­si onu en ya­kın ar­ka­da­şı Kimmy’yle al­da­ta­na ka­dar. Uya­rı! Bu ki­tap iha­net, in­ti­kam ve da­ha da önem­li­si ele avu­ca sığ­maz bir kö­tü ço­cuk içe­rir. (Gü­rer Ya­yın­la­rı)

33

Hay­vanlar ve siyaset
Hay­van hak­la­rı sa­vu­nu­cu­lu­ğu­nun uzun bir geç­mi­şi var. An­cak Su­e Do­nald­son ve Will Kymlic­ka Zo­opo­lis’te, ha­re­ke­tin bü­yük oran­da ba­şa­rı­sız­lı­ğa uğ­ra­dı­ğı­nı ile­ri sü­rü­yor ve bu ba­şa­rı­sız­lı­ğın, hay­van me­se­le­le­ri­ne iliş­kin ka­mu­oyu tar­tış­ma­la­rın­da kul­la­nı­lan ku­sur­lu te­rim­le­rin bir so­nu­cu ol­du­ğu­nu sa­vu­nu­yor­lar. (Koç Üni­ver­si­te­si Ya­yın­la­rı)

34

Çok de­ğer­li bir ça­lış­ma
Ve­li Po­lat, H. Es­ra Ar­can, Su­at Gez­gi­n'­in üç cilt­lik in­ce­le­me – araş­tır­ma di­zi­si olan Tür­ki­ye Söz­lü Ba­sın Ta­ri­hi ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Kitap, sa­de­ce ga­ze­te­ci­lik mes­le­ği­nin de­ğil, Tür­ki­ye ta­ri­hi­nin çe­şit­li yön­le­ri­ne ışık tu­tan; Tür­ki­ye’nin dü­nü­nü an­la­mak is­te­yen herkese ya­rar­lı ola­cak de­ğer­li bir ça­lış­ma. (İş Ban­ka­sı Kül­tür Ya­yın­la­rı)

35

İç­ten, inan­dı­rı­cı bir öy­kü
Ev­le­ri­nin Önü, Se­vinç Ço­ku­m'­un Ma­ki­na ve De­rin Ya­ra isim­li iki ay­rı ki­ta­bın­da­ki öy­kü­ler­den olu­şu­yor. Öy­kü­ler ara­sın­da ya­za­rın ço­cuk­luk dö­ne­min­de­ki göz­lem­le­rin­den esin­len­dik­le­riy­le bir­lik­te, 70'li ve 80'li yıl­la­rın bu­na­lım­la­rı­na uza­nan ör­nek­ler yer alı­yor. Fark­lı ke­sim­den in­san­la­rın dün­ya­la­rı­nı res­me­den Ço­kum, ya­kın ta­ri­hi­mi­zin ya­şan­mış­lık tab­lo­la­rı­nı, iç­ten ve inan­dı­rı­cı bir ka­lem­le yan­sı­tı­yor. (Ka­pı Ya­yın­la­rı)

36

Mut­lu bir ya­şa­mın sırrı
Ya­zar Ro­ger-Pol Dro­it'­ten Fel­se­fey­le Saa­det Ol­maz.. Ger­çek mut­lu­lu­ğun ne ol­du­ğu, ona han­gi yol­lar­dan ula­şı­la­bi­le­ce­ği fel­se­fey­le an­la­şı­lır… Bu mut­lu­lu­ğun na­sıl el­de tu­tu­la­ca­ğı­nını fel­se­fe öğ­re­tir… Mut­lu bir ya­şa­mın anah­ta­rı fel­se­fe­dir… Mut­lu­luk bi­ze, sa­de­ce bi­ze bağ­lı­dır! (Say Ya­yın­la­rı)

37

Zen­gin bir ka­dı­n…
Ya­zar Aa­ron Nom­ma­z'­dan Ka­nu­ni'nin Ya­hu­di Ban­ke­ri Do­na Gra­ci­a… Pa­pa'dan Şarl­ke­n'­e, Ma­car kra­li­çe­sin­den Me­di­ci'le­re, XVI. yüz­yıl Av­ru­pa'sı­nın en bü­yük güç odak­la­rı­nın di­ze ge­ti­re­me­di­ği, dün­ya­nın en zen­gin ka­dı­nı Do­na Gra­ci­a'­nın muh­te­şem hi­kâ­ye­si. (Des­tek Ya­yın­la­rı)

38

Ka­dın al­gı­sı de­ği­şi­yor
Ya­zar Fir­devs Gü­mü­şoğ­lu'nun Ders Ki­tap­la­rın­da Top­lum­sal Cin­si­yet/1928'den Gü­nü­mü­ze… Ya­pıt, ka­dın al­gı­sı­nın na­sıl de­ğiş­ti­ği­ni göz­ler önü­ne se­ri­yor ve bu ko­nu­da da­ha dik­kat­li ol­ma­mı­zı sağ­la­ya­cak bilgileri bize sunuyor. (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)

Etiketler