Haftanın kitapları

Özkan Saçkan'dan haftanın kitapları

Haftanın kitapları

Özkan Saçkan / osackan@sozcum.com

Ay’a insanlı yolculuk

Ya­zar Jo­han Hars­ta­d'­tan Ay’da 172 Saa­t… Ay’a git­mek is­ter mi­si­niz? NA­SA, kırk yıl­lık uzun ara­nın ar­dın­dan Ay’a in­san­lı bir yol­cu­luk dü­zen­le­me­ye ka­rar ve­rir. Dün­ya’dan üç genç de bu yol­cu­lu­ğa ka­tıl­ma­ya hak ka­za­nır: Mi­do­ri, An­to­ine ve Mi­a. Bu ki­tap­ta oku­ya­cak­la­rı­nız bel­ki de ne­den Ay’dan ar­ka­mı­za bak­ma­dan ka­çıp onu ra­hat­sız et­me­me­yi seç­ti­ği­mi­zin ür­kü­tü­cü bir ce­va­bı. (İt­ha­ki Ya­yın­la­rı)

Kırılmadık Ne Kaldı?

Ken­di­si­ni, “Ben doğ­du­ğum va­tan top­rak­la­rı­mı­za sev­da­lı, Ata­türk il­ke ve in­kı­lap­la­rı­na gö­nül­den bağ­lı, emek­li de ol­sam Ga­zi bir Türk Su­ba­yı, son 25 yıl­dan bu­gü­ne elin­de ka­lem;  ya­şa­nan ger­çek­le­ri, ge­le­ce­ğe ama en çok da genç ne­sil­le­re ak­ta­ra­bil­me­nin pe­şin­de olan bir yurt­ta­şı­m” söz­le­riy­le an­la­tan emek­li Yar­bay ve Kıb­rıs ga­zi­si Atil­la Çi­lin­gi­r'­in, “Kı­rıl­ma­dık Ne Kal­dı? Za­man As­la Kay­bol­ma­z” ad­lı ki­ta­bı raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı. Çi­lin­gir, ki­ta­bı­nın ge­li­ri­ni, ül­ke­mi­zin en muh­taç kö­şe­sin­de, kü­tüp­ha­ne aç­mak için kul­la­na­cak. (De­rin Ya­yın­la­rı)

Gerçek bir yaşam hikayesi

Fer­da Üs­ter, sı­ra­dı­şı bir ha­ya­tın an­la­tı­cı­sı. Ken­di­si­nin ya­şa­dı­ğı, ama şaş­kın­lık­la iz­le­di­ği bir fil­mi an­la­tı­yor “Bir İn­san İki Ha­ya­t”­ta. Tür­ki­ye ve Fran­sa ara­sın­da gi­dip ge­len, göz­ya­şı ve mut­lu­luk­la be­zen­miş ger­çek bir film. GS Li­se­si me­zu­nu, “Man­ya­k” la­kap­lı ori­ji­nal bir ada­mın, Et­he­m'­in, ya­şa­mı na­sıl gü­zel­lik­ler­le dol­dur­du­ğu­nu, im­kân­sız bir aş­kı ka­rar­lı­lı­ğıy­la ger­çe­ğe dö­nüş­tür­dü­ğü­nü okur­ken şa­şı­ra­cak­sı­nız. (Al­fa Ya­yın­la­rı)

Kalem Efendisi

“İki Gü­zel Gü­nah­kâr’ı, ya­za­rı­nın ön­ce ay­rı ay­rı ya­yım­la­yıp son­ra (1922) ay­nı ça­tı al­tın­da bu­luş­tur­du­ğu iki aşk öy­kü­sü­nü okur­ken Ah­met Ra­sim’i bir top­lu özel­lik­le­riy­le, bir de özel ha­ya­tı­nın ba­zı ve­ri­le­riy­le bir­lik­te de­ğer­len­dir­mek en doğ­ru­su: Çok genç yaş­ta bir ev­li­lik ağı kur­muş, genç yaş­ta eşi­ni yi­tir­miş, ka­lan öm­rü­nü gö­nül se­rü­ven­le­riy­le süs­le­miş, do­la­yı­sıy­la ka­dın dün­ya­sı­nı ya­kın­dan ta­nı­mış bir ka­lem efen­di­si kar­şı­mız­da­ki.”  (Kır­mı­zı Ke­di)

Çağ ile hesaplaşmak

Ya­zar A. Cey­hun Çe­lik­man, için­de ya­şa­dı­ğı­mız çağ­la he­sap­laş­mak için ütop­ya­cı düş gü­cü­nün ör­nek­le­ri ara­sın­da sa­yı­la­cak olan “Ga­ip­ya Cum­hu­ri­ye­ti”ni ka­le­me al­mış. Ga­ip­ya Cum­hu­ri­ye­ti uzak ge­le­ce­ğe ait he­nüz var ol­ma­yan bir coğ­raf­ya­da de­ğil, bu yüz­yıl­da, ça­ğı­mız­da, bel­ki de ka­pı kom­şu­muz olan bir ül­ke. Çe­lik­man, okur­da için­de bo­ğul­mak­ta ol­du­ğu ya­şam bi­çi­mi­ni sor­gu­la­ma­ya iten, he­ye­can ve­ri­ci ve inan­dı­rı­cı bir ütop­ya ya­rat­mış. (Min­val Ya­yın­la­rı)

Yeni bilgiler zamanı

Ya­zar Fa­ruk Güç­lü’den “Ta­rih­ten Gü­nü­mü­ze Unu­tu­lan Mes­lek­ler Açık­la­ma­sı”… Bu­gün Tür­ki­ye’de mes­lek­le­rin ta­nı­mın­da, ta­nı­tı­mın­da, ad­lan­dı­rıl­ma­sın­da, ka­bul­le­rin­de ara­la­rın­da­ki iliş­ki­ler­de ve üst­len­dik­le­ri rol­ler ko­nu­sun­da bü­yük kar­ma­şa ya­şan­mak­ta­dır. Fa­ruk Güç­lü geç­miş­ten bu­gü­ne ta­rih­sel za­man iç­re ge­len tren­le­rin önü­nü açı­yor, ade­ta gü­nü­mü­ze ye­ni bil­gi ray­la­rı dö­şü­yor. (SA­BEV Ya­yın­la­rı)

Meraklı insanlar

Ya­zar Ian Les­li­e, Me­rak ki­ta­bın­da öğ­ren­me ar­zu­mu­zu yi­tir­me­me­miz ge­rek­ti­ği­ni tut­ku­lu bir şe­kil­de sa­vu­nu­yor. Me­rak­lı in­san­lar ge­nel­lik­le di­ğer­le­rin­den da­ha akıl­lı, da­ha ya­ra­tı­cı ve da­ha ba­şa­rı­lı­dır. An­cak, me­ra­kın bi­ze sağ­la­dı­ğı ödül­le­rin da­ha ev­vel hiç ol­ma­dı­ğı ka­dar faz­la ol­du­ğu bu dö­nem­de, me­rak ge­nel­lik­le yan­lış an­la­şıl­mak­ta, kü­çüm­sen­mek­te ve­ya gi­de­rek bi­liş­sel elit­le­rin te­ke­li al­tı­na gir­mek­te­dir. (NTV Ya­yın­la­rı)

Tarihe ışık tutacak

Ne­cip Aza­koğ­lu’ndan “Franz Von Pa­pen’in Anı­la­rı”… Be­ni bu ka­dar suç­la­yan­la­rın be­nim Hit­ler’in yük­sel­me­si­ne yar­dım ede­rek onu ik­ti­da­ra ta­şı­yan adam ol­du­ğu­mu na­sıl söy­le­ye­bil­dik­le­ri­ni an­la­mış de­ği­lim. İlk eser Hit­ler’i ik­ti­da­ra ge­tir­mek­le suç­la­nan ve II. Dün­ya Sa­va­şı yıl­la­rın­da Tür­ki­ye’de Al­man­ya Bü­yü­kel­çi­si ola­rak gö­rev yap­mış Franz Von Pa­pen’in anı­la­rı­nı içer­mek­te­dir. Bu ça­lış­ma Na­zi Al­man­ya’sı­nın ta­ri­hi­ne ışık tut­mak­ta­dır. (Ta­rih­çi Ki­ta­be­vi)

Sırılsıklam bir gerilim

Ya­zar Ju­an Car­los Mar­ti­nez Bar­ri­o'­ın Düş­ler Ki­ta­bı-Sa­kın Oku­ma raf­lar­da­ki ye­ri­ni al­dı..  Go­tik bir at­mos­fer­de sı­rıl­sık­lam bir ge­ri­lim. Hi­kâ­ye 1929 yı­lın­da İs­pan­ya’nın Bur­gos şeh­rin­de baş­lı­yor. Gus­ta­vo ve Is­ma­el ad­lı ge­çim sı­kın­tı­sı çe­ken iki genç ar­ka­daş es­ki ki­tap­lar alıp sat­ma işi­ne gir­me­ye ka­rar ve­rir­ler. Bek­len­me­dik bir şe­kil­de el­le­ri­ne on­la­rı zen­gin ede­bi­le­cek bir ki­tap dü­şer. Adı ‘ Düş­ler Ki­ta­bı’dır. (Lib­rum Ki­tap)

Gerçek bir hikaye…

Aman­da Lind­ho­ut ve Sa­ra Cor­bet­t'­in ka­le­me al­dı­ğı, Ser­pil De­mir­ci'nin di­li­mi­ze ka­zan­dır­dı­ğı bu ger­çek ha­yat hi­kâ­ye­si, Gök­te­ki Ev… So­ma­li'de ka­çı­rı­lan ve 460 gün bo­yun­ca esir tu­tu­lan bir ka­dı­nın ger­çek hi­kâ­ye­si­… Dün­ya­yı ge­ze­bil­mek için gar­son­luk ya­pa­rak bi­rik­tir­di­ği bah­şiş­ler­le yo­la çı­kan ve ar­dın­dan mu­ha­bir­li­ğe adım atan Aman­da Lind­ho­ut, ka­çı­rıl­ma hi­kâ­ye­si­ni ken­di ağ­zın­dan an­la­tı­yor. (Form
Bi­li­şim Ya­yın­la­rı)

Değerleri hatırlatıyor

Ya­zar Çi­men Eren­gez­gin’den “Gez­gin­na­me-Bir Far­kın­da­lık Yol­cu­lu­ğu”… Sen de
ken­di far­kın­da­lık yol­cu­lu­ğu­na ha­zır mı­sın? Çün­kü bu ki­tap, se­ni sa­na se­nin pu­su­lan­la yak­laş­tı­ra­cak. Kay­be­dil­miş de­ğer­le­ri tek­rar ha­tır­la­ta­rak, ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si­ne ışık tu­ta­cak. Hiç­bi­ri­miz doğ­du­ğu­muz gün­kü saf­lık­ta kal­ma­yız. Bü­yü­dük­çe kal­bi­mi­zin se­si, ak­lı­mı­zın se­si­ne ye­nik dü­şer… (Yi­tik Ül­ke Ya­yın­la­rı)

Tuhaf olaylar

a­zar Ni­lay Boz­kur­t'­tan Kor­ku Hi­kâ­ye­le­ri.. Okul ge­zi­si­ne git­mek üze­re yo­la çı­kan bir oto­büs. Kor­kunç bir ka­za. Kay­bo­lan bir ce­set. Bir­bi­ri­ni hiç ta­nı­ma­yan­la­rın ba­şı­na ge­len tu­haf olay­lar. (Müp­te­la Ya­yın­la­rı)

Gülmekten kırılacaksınız

Ya­za­rı Kol­ek­tif olan ve Erol Al­tun ta­ra­fın­da ha­zır­la­nan Gül­dür Gül­dür Fık­ra­lar raf­lar­da­… Laz fık­ra­la­rın­dan öğ­ret­men-öğ­ren­ci fık­ra­la­rı­na ka­dar gül­mek­ten kar­nı­nı­zı ağ­rı­ta­cak kah­ka­ha tar­la­sı­na hoş gel­di­niz. (Bil­gi Ya­yı­ne­vi)

Loading...