Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Evliliğime nazar değecek diye çok korkuyorum
Evliliğime nazar değecek diye çok korkuyorum
Şebnem Burcuoğlu “Hep yazdım, yazdım. Romanlarım oldu, onların mutluluğunu yaşadım.
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 30 Nisan 2016 - 23:00
Şebnem Burcuoğlu “Hep yazdım, yazdım. Romanlarım oldu, onların mutluluğunu yaşadım. Şimdi benim için 
aşk zamanı. Bence evlilik paylaşmaksa, her ikimiz de eşit miktarda konuşacağız” dedi.

Ön­ce, Ko­can Ka­dar Ko­nuş, ar­dın­dan Ko­can Ka­dar Ko­nuş Di­ri­liş ro­man­la­rını yazan Şebnem Burcuoğlu, şimdi de üçün­cü ro­ma­nı Şe­ker­fa­re'yi de Al­fa Ya­yın­la­rı'n­dan çı­ka­rdı. Bur­cu­oğ­lu'y­la ro­man­la­rı­nı, he­def­le­ri­ni ve dün Mo­na­co'da ya­pı­lan dü­ğü­nü­nü ko­nuş­tuk…

11

– Şeb­nem Bur­cu­oğ­lu mutluluğu buldu. Aş­kı ko­nu­şa­lım mı?
Şu ana ka­dar hep iş odak­lıy­dım. Hep yaz­dım, yaz­dım. Şim­di be­nim için aşk za­ma­nı. An­cak, bu ko­nu­yu ko­nuş­mak is­te­mi­yo­rum.
– Ne­den?
Ev­li­li­ği­me na­zar de­ğe­cek di­ye çok kor­ku­yo­rum.
– Ko­can Ka­dar Ko­nuş ro­man­la­rı­nı ya­zdınız ve ev­le­ndiniz. Şimdi ne ka­dar ko­nu­şa­caksınız?
Ben ko­cam ka­dar ko­nuş­mam, ko­cam da ka­rı­sı ka­dar ko­nuş­ma­ma­lı… Ben­ce ev­li­lik pay­laş­mak­sa,  eşit mik­tar­da ko­nu­şa­ca­ğız.
– Eşi­niz­le, ni­kah ve dü­ğün­le il­gi­li bil­gi­le­ri ala­lım o za­man…
Eşim Oğuz­han Say­gı, ede­bi­yat ya da film dün­ya­sın­dan bi­ri­si de­ğil. 29 Ni­san Cu­ma gü­nü Mo­na­co'da ni­kah­lan­dık. 30 Ni­san Cu­mar­te­si gü­nü de dü­ğü­nü­müz ol­du.  
– Biz de Söz­cü Pa­zar ai­le­si ola­rak si­ze mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz.
Çok te­şek­kür ede­rim. Da­rı­sı be­kar olan okur­la­rı­mın ba­şı­na.
– Ge­le­lim ro­man­la­ra… İlk ikisi çok sat­tı, film ol­du ve şim­di de üçün­cü­sü Şe­ker­fa­re pi­ya­sa­da…
Çok mut­lu­yum. İlk iki ro­ma­nı­mın se­vil­me­si, film ol­ma­sı çok önem­li. El­bet­te bu ba­şa­rı te­sa­düf de­ğil. Yıl­lar­dır ça­lı­şıp di­di­ni­yo­rum. Ka­lem ka­ğıt­la olan aş­kım öle­ne ka­dar de­vam ede­cek.
– Genç ka­lem­le­re öğüt­le­ri­niz var mı?
Genç­ler ön­ce­lik­le oku­ma­ya ağır­lık ver­me­li. Ya­zmak da ay­nı za­man­da te­ra­pi olu­yor. Şe­ker­fa­re'nin bit­me­si­ne ya­kın ba­bam cid­di şe­kil­de has­ta­lan­dı, ay­lar­ca has­ta­ne­de yat­tı. Ben de ba­şu­cun­da bek­ler­ken bitirdim romanı. Terapi oldu. Sı­kın­tı­lar­dan, acı­lar­dan sıy­rıl­mak için ka­ğıt ka­lem ina­nıl­maz gü­zel bir sı­ğı­nak olu­yor.

13YAZMAK iYi BiR TERAPi OLABiLiR

– Şid­det gö­ren ka­dın­la­rın çek­ti­ği acı­la­rı kaleme almaları konusunda ne dersiniz?.

Şid­det gö­ren ka­dın­la­r yazmalı. Tür­ki­ye'de­ki in­san­la­r için en iyi te­ra­pi yaz­mak ol­abilir..  
– İlk iki ro­ma­nın de­va­mı mı bu?
Şe­ker­fa­re bir de­vam ro­ma­nı de­ğil. Bam­baş­ka bir ko­nu­su, fark­lı bir kur­gu­su var. İlk iki ro­ma­nım film ol­du, hat­ta mi­nik bir rol­le oyun­cu­lu­ğa da adım at­mış ol­dum (gü­lü­yor).
– Şe­ker­fa­re'nin baş- kah­ra­ma­nı Şük­ran…
Şük­ran Ta­nay, 25 ya­şın­da, An­ka­ra­lı. O ya­şa ka­dar ne­ye el at­sa ol­ma­mış. Ar­ka­da­şı Mer­ye­m'­in ıs­ra­rıy­la elin­de­ki hi­ka­ye­yi di­zi ol­ma­sı için film şir­ket­le­ri­ne yol­lu­yor. Der­ken bir şir­ket hi­ka­ye­yi sa­tın alı­yor ve Şük­ran film dün­ya­sı­na adım atı­yor.
– Tıp­kı si­zin gi­bi…
Be­nim ilk iki ro­ma­nım da film ol­du. O sek­tör­le il­gi­li göz­lem­ler yap­tı­ğım için Şe­ker­fa­re'de film sek­tö­rüy­le il­gi­li bö­lüm­le­re yer ver­dim.
– Genç­ler di­zi­le­ri iz­le­dik­çe oyun­cu ol­ma­nın ha­yal­le­ri­ni ku­ru­yor.
Oyun­cu­luk çok zor bir mes­lek. Genç­ler bo­şu­na ha­yal kur­ma­sın. İna­nıl­maz yo­ru­cu, ina­nıl­maz so­rum­lu­luk­la­rı olan bir mes­lek. 

12

YAZ SEZONU iÇiN DiZi HAZIRLADIM

– Şük­ran Ta­nay ba­şa­rı­lı olu­yor mu?

Her şey bu ro­man­da giz­li… An­cak şu­nu söy­le­ye­bi­li­rim, ha­yal­ler Kim Kar­das­hi­an, ger­çek­ler Şük­ran Na­nay! (gü­lü­yor). Şükran, bu hayatta yırtmanın peşinde koşuyor.
– Şeb­nem Bur­cu­oğ­lu yırt­tı mı?
(Gü­lü­yor) Doğ­ru­su­nu is­ter­se­niz ben de 10 yıl­dan bu ya­na yırt­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Bil­ken­t'­ten, Bo­ğa­zi­çi'n­den me­zun ol­dum, ya­ban­cı dil­ler öğ­ren­dim, iş ha­ya­tı­na atı­lın­ca du­va­ra tos­la­dım. Ba­şar­ma is­te­ği aşk­tan da­ha bas­kın çıktı.
– Okur­la­rın tepkisi.
Ba­zı­la­rı “Şans ne za­man ba­na gü­le­cek?” diyor. Tür­ki­ye'de her­kes  kolayca yırt­mak is­ti­yor. 
– Di­zi se­nar­yo­su yaz­sa­nız.
Şe­ker­fa­re'den ön­ce ko­me­di tar­zı bir di­zi se­nar­yo­su yaz­dım. Bü­yük bir te­le­viz­yon ka­na­lı sa­tın al­dı se­nar­yo­mu. Sa­nı­rım ye­ni se­zon­da ek­ran­da bir de di­zim ola­cak.
– Kim­le­rin oy­na­ma­sı­nı is­ter­si­niz?
Ek­ra­na ge­le­cek di­zim­de Be­ren Sa­at ve­ya Kı­vanç Tat­lı­tuğ gi­bi ün­lü­le­rin de­ğil de ye­ni ve genç isim­le­rin oy­na­ma­sı­nı is­te­rim. An­cak bu ko­nu el­bet­te ka­na­lın ve ya­pım fir­ma­nın ka­ra­rı­dır. Şu anda hazırlıkları devam ediyor.
 
Son güncelleme: 02:05 - 01.05.2016