Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Gün­de bin ço­cu­ğun baş­vu­ru yap­tı­ğı olu­yor
Gün­de bin ço­cu­ğun baş­vu­ru yap­tı­ğı olu­yor
Ley­la Al­bay­rak “Di­zi sa­yı­la­rı­nın çok ol­ma­sı il­gi­yi ar­tır­dı. Ajan­sı­mı­za ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren ai­le­le­rin sa­yı­sı ina­nıl­maz çok. Yurt dı­şın­dan bi­le ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren ai­le­ler va­r” de­di
Yüksel ŞENGÜL
Magazin 28 Ağustos 2016 - 06:51

Ley­la Al­bay­rak “Di­zi sa­yı­la­rı­nın çok ol­ma­sı il­gi­yi ar­tır­dı. Ajan­sı­mı­za ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren ai­le­le­rin sa­yı­sı ina­nıl­maz çok. Yurt dı­şın­dan bi­le ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren ai­le­ler va­r” de­di

Çey­rek asır­dan bu ya­na ku­ru­cu­su ol­du­ğu Lay­la Şi­rin Ajan­s'­la di­zi­le­re, film­le­re, rek­lam dün­ya­sı­na ço­cuk yıl­dız­lar su­nan Ley­la Al­bay­ra­k'­la bağ­lı ol­du­ğu sek­tö­rü ve ek­ra­nın se­vi­len kü­çük yıl­dız­la­rı­nı ko­nuş­tuk.

82

– Ajan­sı­nız­da kaç ço­cuk var?
Ana kas­tı­mız­da 100, alt kas­tı­mız­da 100 ol­mak üze­re, ajan­sı­mı­za bağ­lı olan top­lam 200 kü­sur ço­cu­ğu­muz bu­lu­nu­yor. Genç­ler de var. Me­se­la, Pa­ram­par­ça di­zi­sin­de­ki Ali­na Boz da bi­zim ajan­sı­mız­da­dır.
– Ço­cuk­lar si­ze bü­yük so­rum­lu­luk­lar yük­le­mi­yor mu?
Ço­cuk oyun­cuy­la ye­tiş­kin oyun­cu ara­sın­da pek fark yok­tur. Her iki bö­lü­mün söz­leş­me­si de ay­nı­dır. Fark ara­mak ge­re­kir­se, ço­cuk­lar­da okul dü­ze­ni ve okul sa­at­le­ri­nin dü­zen­len­me­si şar­tı var­dır.

81

OYUNCU OLACAĞINI BİR BAKIŞTA ANLARIM

– Bir ço­cu­ğun yıl­dız ya da oyun­cu olup ol­ma­ya­ca­ğı­nı an­lar mı­sı­nız?
Evet, bir ço­cu­ğu gö­rür gör­mez onun oyun­cu olup ola­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­rım. Fo­to­je­nik ço­cuk­la­rın ka­me­ra önün­de­ki şan­sı faz­la­dır. Ka­bul edi­len ço­cuk­lar­la oyun­cu koç­la­rı­mız il­gi­le­ni­yor, de­ne­me çe­kim­le­ri ya­pı­lı­yor.
– Ço­cu­ğun ye­te­ne­ği yok­sa…
Ço­cu­ğun ye­te­ne­ği yok­sa, ajan­sa al­mı­yo­ruz. Ai­le­ler ba­zen “O­yun­cu eği­ti­mi al­dı­ra­lı­m” di­ye ıs­rar edi­yor­lar. Oy­sa oyun­cu­luk ye­te­ne­ği ya var­dır ya da yok­tur. O ye­te­nek eği­tim­le ve­ri­le­mi­yor. Şar­kı­cı­lık gi­bi dü­şü­nün. Se­si ol­ma­yan bi­ri­si şar­kı­cı ola­bi­lir mi! Oyun­cu­luk ye­te­ne­ği ol­ma­yan ço­cuk­la­rı­mı­zı ka­ta­log çe­kim­le­rin­de de­ğer­len­di­ri­yo­ruz.
– Di­zi­ler­de oy­na­yan ço­cuk­la­rın be­den ve ruh sağ­lı­ğı ko­nu­sun­da ta­kip­çi­si olu­yor mu­su­nuz?
Di­zi­ler­de oy­na­yan ço­cuk oyun­cu­la­rı­mız se­te oyun­cu ko­çu­muz­la bir­lik­te gi­di­yor. On­la­rın be­den ve ruh sağ­lı­ğı­nın ta­kip­çi­si olu­yo­ruz. Ay­rı­ca ço­cuk­la­rın okul­la­rı­nı ih­mal et­me­den di­zi­ler­de rol al­ma­sı­nı sağ­lı­yo­ruz. Ders­le­ri ye­ter­siz olan ço­cuk­la­rı za­ten ajan­sa ka­bul et­mi­yo­ruz.

84

DİZİLER İLGİYİ ARTTIRDI

– Ajan­sa ya­pı­lan baş­vu­ru sa­yı­sı çok mu?
(Gü­lü­yor) Ajan­sı­mı­za ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren ai­le­le­rin sa­yı­sı ina­nıl­maz çok. Yurt dı­şın­dan bi­le ço­cuk­la­rı­nı ge­ti­ren ai­le­ler var. Di­zi sa­yı­la­rı­nın çok ol­ma­sı il­gi­yi art­tır­dı.
– Her ge­len ço­cu­ğu ajan­sa alı­yor mu­su­nuz?
El­bet­te ha­yır. Ajan­sı­mı­za gün­de bin ço­cu­ğun baş­vu­ru yap­tı­ğı olu­yor. Di­zi­le­ri­miz ya­ban­cı ül­ke­ler­de de gös­te­ril­di­ği için yurt dı­şın­dan ge­len baş­vu­ru­lar, Tür­ki­ye'de­ki baş­vu­ru­la­rı faz­la­sıy­la geç­ti. An­cak ajan­sı­mı­za İs­tan­bul dı­şın­da­ki ço­cuk­la­rı ka­bul et­mi­yo­ruz.

BÖLÜM BAŞI 10 BİN  TL ALAN DA VAR

– 25 yıl­dır bu sek­tör­de­si­niz…
Bir za­man­lar ajan­sı­mız­da oyun­cu olan ço­cuk­lar, ev­len­di­ler bark­lan­dı­lar, şim­di on­la­rın ço­cuk­la­rıy­la ça­lı­şı­yo­rum (gü­lü­yor).
– Bir ço­cuk oyun­cu ne ka­dar para ka­za­nı­yor?
Bir ço­cuk oyun­cu bö­lüm ba­şı­na iki bin li­ra­dan 10 bin li­ra­ya ka­dar para ka­za­na­bi­li­yor.

Ken­di­le­ri kü­çük, şöh­ret­le­ri bü­yük

Ek­ran­da ye­ni se­zo­na sa­yı­lı gün­ler ka­la, ken­di­le­ri kü­çük, şöh­ret­le­ri bü­yük olan oyun­cu­lar­dan ba­zı­la­rıy­la ko­nuş­tuk. İş­te, Lay­la Şi­rin Ajan­s'a bağ­lı kü­çük yıl­dız­la­rın so­ru­la­rı­mı­za ver­dik­le­ri ce­vap­lar…

80

ME­LiS­SA GiZ CEN­GiZ
(Ki­ra­lık Aş­k'­ta Es­ra…)

KAMERALARI ÇOK SEVİYORUM

– Se­ni ta­nı­ya­lım…
9 ya­şın­da­, 5. sı­nı­ftayım.
– Ek­ran­da se­ni iz­li­yo­ruz.
Ki­ra­lık Aşk di­zi­sin­de Es­ra ro­lün­de­yim. Ay­rı­ca, Gül­düy Gül­düy Show ad­lı ço­cuk prog­ra­mın­da­yım. Çok mut­lu­yum.
– Se­ni se­vi­yorlar mı?
Ba­rış Ar­du­ç'­la çok sah­ne­miz ol­muyor El­çin (Son­gun) ab­lam­la sü­rek­li be­ra­be­riz. Onu çok se­vi­yo­rum.
– Hay­ran­la­rın se­ni gö­rün­ce ne ya­pı­yor­lar?
Çok gü­zel ol­du­ğu­mu, iyi rol yap­tı­ğı­mı söy­lü­yor­lar. Ba­rış abiy­le El­çin ab­la­ma se­lam söy­lü­yor­lar.
– Oyun­cu­lu­ğa de­vam edecek misin?
Bü­yü­yen­ce de oyun­cu­lu­ğu­mu sür­dür­mek is­ti­yo­rum. Kameraları seviyorum.

79

 POY­RAZ BAY­RA­MOĞ­LU
 (As­la Vaz­geç­me­m'­de Mert) 

HERKESİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK İSTERİM

– Ken­di­ni ta­nı­tır mı­sın?
7.5 ya­şın­da, 2. sı­nı­ftayım. De­niz Fu­at adın­da bir ya­şın­da kar­de­şim var. 3,5 ya­şın­dan be­ri ka­me­ra­lar önün­de­yim.
– Ro­lün­le il­gi­li ne­ler söy­ler­sin?
As­la Vaz­geç­mem di­zi­sin­de can­lan­dır­dı­ğım Mert, zor bir ka­rak­ter. So­run­lar ya­şı­yor.
– Set­te na­sılsın?
Tol­ga­han (Sa­yış­man) abi ve Ami­ne (Gül­şe) ab­la ile şa­ka­laş­mak gü­zel.
– Bü­yü­yün­ce ne ola­cak­sın?
Ke­mal Su­nal gi­bi ol­mak, her­ke­sin yüzünü gül­dür­mek is­te­rim.

78

SiBEL ME­LEK ARAT
(Ha­yat Şar­kı­sı'n­da Hül­ya)

BENİ GÖRENLER SARILIP ÖPÜYOR

– Ken­di­ni an­lat­ır mısın.
7 ya­şın­da­yım ve 3. sı­nı­fa geç­tim. Re­sim yap­ma­yı çok se­vi­yo­rum.
– Ro­lü­nü konuşsak.
Ha­yat Şar­kı­sı ad­lı di­zi­de Hül­ya'yı oy­nu­yo­rum ve onu se­vi­yo­rum. Bur­cu Bi­ri­ci­k'­in ço­cuk­lu­ğu­nu oy­nu­yo­rum.
– So­kak­ta seni görenler ne yapı­yor?
So­kak­ta be­ni gö­ren her­kes öpü­yor, fo­toğ­raf çek­ti­ri­yor. Da­ha kü­çük­ken Ça­lı­ku­şu'n­da Fah­ri­ye (Ev­cen) ab­la ve Bu­rak (Öz­çi­vit) abiy­le oy­na­mış­tım. Çok eğlenmiştim.

86

AY­BARS KAR­TAL ÖZ­SON
(Kör­dü­ğü­m'­de Ka­an)

ÇOCUKLARIN ANNESİ ÖLMESİN

– Kaç ya­şın­da­sın?
8 ya­şın­da­yım, il­ko­ku­la gi­di­yo­rum. Fut­bo­lu se­vi­yo­rum, Be­şik­taşlıyım.
– Di­zi­yi ko­nu­şa­lım…
Kör­dü­ğüm di­zi­sin­de Ka­an ro­lün­de­yim. Annesi yok, öl­müş. Ço­cuk­la­rın an­ne­si öl­me­sin, yaşasın.
– Se­ni se­vi­yor­lar mı?
Se­tin mas­ko­tu­yum. En çok gü­lü­şü­mü se­vi­yor­lar. Bel­çim (Bil­gin) ab­lam, İb­ra­him (Çe­lik­kol) abimle aram çok iyidir.
– Oyun­cu­lu­ğun sü­re­cek mi?
Fut­bol­cu ve yö­net­men de ol­mak is­ti­yo­rum aynı zamanda.

85


ELiZ NE­ŞE ÇA­ĞIN

(Ye­te­r'­de Du­ru)

PELİN ABLA SÜPER BİRİSİ

– Bi­ze ken­di­ni an­la­t­sana.
6 ya­şın­da­yım, il­ko­kul 1. sı­nı­fa baş­la­ya­ca­ğım bu yıl. An­nem ve ba­bam­dan son­ra en çok ke­dim Bu­lu­t'­u se­vi­yo­rum.
– Ge­le­lim di­zi­ne…
Ye­ter di­zi­sin­de Du­ru ro­lün­de­yim. Du­ru, ça­buk üzü­len ve mut­lu olan bi­ri­si. Di­zi biraz üzü­cü.
– Çe­kim­ler na­sıl?
Bü­tün oyun­cu­lar­la aram çok iyi. Pelin (Karahan) abla süper birisi. Set­te çok eğ­le­ni­yo­rum.
– Hay­ran­la­rın…
Be­ni gö­rün­ce ku­cak­lı­yor­lar, re­sim çek­ti­ri­yor­lar. Di­zi­yi be­nim için iz­le­dik­le­ri­ni söy­le­yen­ler bile var.
– Dü­şün­dü­ğün bir mes­lek var mı?
Bü­yü­yün­ce de oyun­cu ol­mak is­ti­yo­rum.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.