Hiç acelem yok

Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinin Fırat’ı Mert Yazıcıoğlu, bilinmeyenlerini Sözcü Pazar’a anlattı...

Hiç acelem yok

Yazıcıoğlu “Kalbim boş… Gerçi aşkla tanıştım ve yaşanmışlıklarım var ama şu an hayatımda kimse yok. Bir gün aşkın kapımı çalacağını biliyorum. Hiç acelem yok” dedi.

Ka­ra­gü­l'­ün Ba­ra­n'­ı Mert Ya­zı­cı­oğ­lu'nu ar­tık ek­ra­nın ye­ni di­zi­si Umu­da Ke­lep­çe Vu­rul­ma­z'­da Fı­rat ro­lün­de iz­li­yo­ruz. Ya­zı­cı­oğ­lu'y­la di­zi­de­ki ro­lün­den oyun­cu­lu­ğu­na, ge­le­cek plan­la­rın­dan hak­kın­da me­rak edi­len­le­re ka­dar her şe­yi­ni ko­nuş­tuk.

34

– Ön­ce di­zi­ diyelim…

Di­zi­nin adı Umu­da Ke­lep­çe Vu­rul­maz. Is­la­he­vin­de bu­lu­şan genç­le­rin oku­la baş­la­ma­sıy­la ha­yat­ta ya­şa­dık­la­rı de­ği­şi­mi an­la­tı­yor bu di­zi. Ye­di fark­lı genç ve ye­di fark­lı hi­ka­ye­miz var.
– Fı­rat na­sıl bi­ri­si?
Yü­re­ği in­ti­kam ate­şiy­le do­lu bi­ri­si Fı­rat. Kar­de­şi­nin ölü­müy­le yı­kıl­mış, kin­len­miş. Ger­çek­te çok akıl­lı, çok us­lu. Onu de­ğiş­ti­ren kar­de­şi­nin ölü­mü. Ka­rak­te­ri de­ği­şi­yor. Fı­ra­t'­ın ba­şı­na gel­me­yen de kal­mı­yor. Al­ko­lik bir ba­ba­sı var ki evlere şenlik. Annesine, kız kar­de­şine çok düşkün….
– Ben­zer yan­la­rı­nız…
Ada­le­tin pe­şin­de ko­şu­yor, ada­let arı­yor. Ben de adaletten yanayım her zaman.
– Gü­nü­mü­zün so­ru­nu…
Or­ta­da bir hak­sız­lık var. Kar­de­şi­ne çar­pan ara­ba, onu olay ye­rin­de ölü­me ter­k et­me­yip has­ta­ne­ye gö­tür­se bel­ki de Fı­rat in­ti­kam his­le­riy­le dol­ma­ya­cak.
– Ka­ra­gü­l'­ün Ba­ra­n'­ıy­la Fı­ra­t'­ın ben­ze­yen yan­la­rı var mı?
Ba­ran de­li­do­lu, dü­şün­me­den ha­re­ket eden bi­ri­siy­di. Fı­rat, öy­le de­ğil. Or­tak yan­la­rı­na ge­lin­ce, iki­si de say­gı­lı ve iyi yü­rek­li.
– Ge­le­lim eği­tim du­ru­mu­na… Okul ne oldu?
İkin­ci sı­nıf­tay­ken iş­let­me eği­ti­mi­mi so­na er­dir­dim. Şim­di açı­köğ­re­tim­de fo­toğ­raf­çı­lık ka­me­ra­man­lık oku­yo­rum. An­cak fi­nal­de mut­la­ka üni­ver­si­te­ye git­mek is­ti­yo­rum.
– Na­sıl oyuncu oldun?
Oyun­cu­luk aş­kı li­se yıl­la­rım­da baş­la­dı. Fe­na hal­de me­rak edi­yor­dum o dün­ya­yı.
– Var mıy­dı oyun­cu­luk ye­te­ne­ğin?
Ben as­lın­da çok mah­cup, çok utan­gaç ve aşırı içe dö­nük bi­ri­yim.

37

KARAGÜL, OYUNCULUK AŞKIMI iYiCE ARTIRDI

– Ka­me­ray­la na­sıl bu­luş­tun, her şey nasıl başladı?
Bir ar­ka­da­şım­la gittiğim De­de­min İn­san­la­rı fil­mi­nde fi­gü­ran ola­rak ka­me­ra önü­ne geç­tim. Oyun­cu­la­rın top­lu gö­rün­dü­ğü bir sah­ne­de yer al­dım. Ar­dın­dan bir ajan­sa ka­yıt yap­tır­dım ve Ka­yıp Şe­hir di­zi­sin­de Fur­kan ro­lü­nü oy­na­dım.
– Ka­ra­gül gel­di.
Ka­ra­gü­l'­ün Ba­ra­n'­ı olun­ca bir an­da ha­ya­tım de­ğiş­ti, her­kes be­ni ta­nı­dı.
– Fi­gü­ran­lık­tan te­le­viz­yon yıl­dız­lı­ğı­na…
(Gü­lü­yor) Öy­le ol­du. Fi­gü­ran­dım, te­le­viz­yon yıl­dı­zı ol­dum. Ken­di ça­pım­da bü­yük bir mü­ca­de­le ver­dim. Oyun­cu­luk eği­ti­mi al­dım sonra. Ba­ran ro­lü­nü üst­len­di­ğim za­man çok he­ye­can­lıy­dım. 125 bö­lüm oy­na­dı­ğım Ka­ra­gül ha­ya­tı­mın ki­lo­met­re ta­şı ol­du. Ba­ra­n rolü oyun­cu­luk aş­kım artırdı.

36

– Da­ha çok genç­sin…
23 ya­şın­da­yım.
– Spor var mı ha­ya­tın­da?
Spo­ru çok se­vi­yo­rum ama şu yoğun dö­nem de pek za­ma­nım olmuyor. Fı­rat tüm za­ma­nı­mı alı­yor. Bu arada snow­bo­ard yap­mak is­ti­yo­rum. Teh­li­ke­li bir spor ama ben yine de yap­ma­yı çok ar­zu­lu­yo­rum.

35

BABAMIN SÖZLERi

– Se­ni en çok gu­rur­lan­dı­ran ba­ba­nın sözleriydi…
Ve­fa­tın­dan kı­sa sü­re ön­cey­di, hep yanındaydım. Bir gün şu söz­ler dö­kül­dü ağ­zın­dan: “Bir kez da­ha dün­ya­ya gel­sen, se­ni yi­ne böy­le ye­tiş­ti­rir­dim.” Bu söz­le­ri hiç unut­ma­ya­ca­ğım.

KALBiM BOŞ!..

– Aşkı konuşsak.
Kal­bim boş. Ger­çi aşk­la ta­nış­tım ve ya­şan­mış­lık­la­rım var ama şu an ha­ya­tım­da kim­se yok. Bir gün aş­kın ka­pı­mı ça­la­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum. Bu ko­nu­da hiç ace­lem yok (gü­lü­yor).