Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Oyunculuğu annem önerdi
Oyunculuğu annem önerdi
Fox TV ekranlarında eğlenceli komedi programı ‘Görevimiz Komedi’de jüri üyeliğini üstlenen Açelya Topaloğlu Sözcü Pazar’a konuştu...
Edda SÖNMEZ
Magazin 24 Nisan 2016 - 00:59

29 ya­şın­da­ki Açel­ya To­pa­loğ­lu as­lın­da sa­de­ce dans et­me­ye odak­lan­mış­ken an­ne­si­nin ak­lı­nı çel­me­siy­le oyun­cu­lu­ğa yö­nel­miş. Aşık ol­du­ğu za­man mut­lu­lu­ğu­nu her­kes­le pay­laş­mak is­te­yen ve faz­la ko­nuş­ma­ya baş­la­yan Açel­ya, ener­ji­si son de­re­ce yük­sek bir isim. Tüm sa­mi­mi­ye­tiy­le özel ha­ya­tı­na da­ir önem­li ay­rın­tı­la­rı bi­zim­le pay­la­şan Açel­ya To­pa­loğ­lu ile ke­yif­li bir soh­bet ger­çek­leş­tir­dik.– Açel­ya To­pa­loğ­lu'nu as­lın­da pek ta­nı­mı­yo­ruz. Ken­di­ni­zi han­gi ke­li­me­ler­le an­la­tır­dı­nız?

Ha­re­ket­li, ne­şe­li, hırs­lı, ba­zen ge­rek­siz yük­sek ener­ji­li, çok ko­nu­şan, ken­di ko­nuş­ma­sın­dan yo­ru­lan biri. (Gü­lü­yo­ruz) Ener­jim hiç bit­mi­yor da ba­zen ken­di­mi ro­lan­ti­de tu­tu­yo­rum. Uma­rım ar­ka­daş­la­rım dost­la­rım da ben­den mem­nun­dur. (Gü­lü­yor)
– ‘Gö­re­vi­miz Ko­me­di'ye da­hil ol­ma hi­ka­ye­niz ne­dir?
Me­na­je­rim pro­je ta­sa­rım aşa­ma­sın­da iken jü­ri üye­si ve ta­kım li­de­ri ola­rak be­ni öner­miş. FOX, ba­na inan­mış, gü­ven­miş. Oyun­cu­luk­tan fark­lı bir pro­je be­nim için ama ye­ni şey­ler yap­mak için de bir plat­form. Çalıştığım herkes us­ta, ener­jik, ko­mik, sı­cak ve muh­te­şem bir kad­ro. For­mat şa­ha­ne.

OYUNCULUK DAMARLARIMA İŞLEDİ

– Uzun yıl­lar dans eği­ti­mi al­mış­sı­nız. Oyun­cu­lu­ğa si­zi ilk çe­ken ne ol­du?
As­lın­da oyun­cu­luğu ilk an­ne­m önerdi.
(Gü­lü­yor) An­nem “Sen­de oyun­cu ener­ji­si var. Sa­de­ce dans­la sı­nır­lı kal­ma­” de­di. Ben de
Müj­dat Ge­zen Sa­nat Mer­ke­zi Kon­ser­va­tu­varı'­na gir­dim. 4 se­ne­de ora­da eği­tim al­dım. Al­dı­ğım eği­tim ile oyun­cu­lu­ğun sih­ri içi­me iş­le­di.

ÇOCUKLUĞUMDAN KALAN KOKULARI ÖZLÜYORUM

– Nasıl bir ailede büyüdünüz?
Aslında çekirdek aile, 4 kişiyiz; annem, babam, abim ve ben. Hayatımızda aile olarak, keyifli vakit geçiriyoruz. Çocukluğumdan kalan kokular; sanırım özellikle annemin yaptığı yemeklerin kokuları hep burnumda. Evimi, çocukluğumu hatırlatıyor o kokular bana hep.

BEŞ SENE ÖNCEKi AÇELYA DEĞiLiM

– Siz bü­yü­dük­çe en çok ne­ler de­ğiş­ti?
Bü­yü­dük­çe dü­şün­ce­ler de­ği­şi­yor, ha­ya­ta ba­kış açı­sı de­ği­şi­yor, olay­lar de­ği­şi­yor. El­bet­te ar­tık 5 se­ne ön­ce­ki Açel­ya de­ği­lim ama bu da gü­zel.
– Gü­nün her anı do­lu olan bir ka­dın için za­man sa­ya­cı na­sıl iş­li­yor?
Di­zi dö­ne­min­de çok yo­ğun ge­çi­yor, çün­kü tek bir gü­nüm boş olu­yor di­zi çe­ker­ken, onu da din­le­ne­rek, ken­di­me va­kit ayı­ra­rak ge­çir­me­ye ça­lı­şı­yo­rum.

SOSYAL MEDYA EN BÜYÜK TAKINTIM

– Bu den­li yo­ğun ça­lı­şan bir ka­dı­nın il­la ki ta­kın­tı­la­rı ya da alış­kan­lık­la­rı var­dır. Ne­ler bun­lar?
Sos­yal med­ya di­ye­bi­li­riz. Sos­yal med­ya­da be­ni se­ven­ler­le, ta­kip eden­ler­le ile­ti­şim­de ol­mak, öne­ri ve eleş­ti­ri­ni öğ­ren­mek çok önem­li ben­ce.
– Bas­tır­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nız en giz­li kor­ku­nuz ne?
Ka­ran­lık­tan kor­ku­yo­rum ve ev­de ışık ol­ma­dan uyu­ya­mam. Ev­de elek­trik­ler gi­din­ce fa­lan he­ye­canlanıyorum.

AŞIKKEN KONUŞKAN OLUYORUM

– Si­zin için iliş­ki­de na­sıl bir ha­ta affedilmez?
Al­dat­ma za­ten ge­ri dö­nü­le­mez bir ha­ta ama onun dı­şın­da da­ha kü­çük ha­ta­lar­ da ben­ce ba­zen ge­ri dö­nül­mez nok­ta­lar oluş­tu­ra­bi­li­yor.
– Açel­ya aşık olun­ca na­sıl bi­ri olu­yor?
Sü­rek­li gü­lü­yo­rum, da­ha da çok ko­nu­şu­yo­rum işin kö­tü­sü. Me­se­la sürekli in­san­la­ra aşık ol­du­ğum ki­şi­yi an­lat­ıyorum.
– Gü­zel ka­dın ol­ma­nın kri­ter­le­ri ne­ler si­zin için?
Ol­ma­sı ge­re­ken kri­ter­ler; tu­run­cu kı­vır­cık saç­lar, çı­tı pı­tı bir fi­zik, yük­sek ener­ji , ze­ka ve çok ko­nuş­ma­dır. Şa­ka bir ya­na ken­di­ne gü­ve­nen, ayak­la­rı ye­re ba­san bir ka­dın en gü­zel ka­dın­dır ben­ce. 

Son güncelleme: 09:05 - 24.04.2016