Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Son­ba­ha­ra ef­sa­ne ko­ku­la­rın no­ta­la­rı eş­lik ede­cek
Son­ba­ha­ra ef­sa­ne ko­ku­la­rın no­ta­la­rı eş­lik ede­cek
Eylül ayı çiçek dünyasının renkleri ile dolu bir ay olmayı vadediyor. Yeni kompozisyonlar zarafet ve zahmetsiz stilleri evrensel bir albeniyle yeniden tanımlıyor. Yeni kokuların saltanatı ile tanışmaya hazır olun...
Yasemin CANDEMİR
Moda 28 Ağustos 2016 - 01:25

Eylül ayı çiçek dünyasının renkleri ile dolu bir ay olmayı vadediyor. Yeni kompozisyonlar zarafet ve zahmetsiz stilleri evrensel bir albeniyle yeniden tanımlıyor. Yeni kokuların saltanatı ile
tanışmaya hazır olun…

40

Ef­sa­ne­le­rin gü­cü

1966 yı­lın­da mo­da dün­ya­sı­na ayak ba­san Pa­co Ra­ban­ne, pop yıl­dız­la­rı­nı kes­me me­tal­le giy­di­rir­ken bir yan­dan da ken­di kış­kır­tı­cı gün­de­mi­ni ilan etti. Par­füm, 2010 yı­lın­da Lady Mil­li­on ile ye­ni­len­miş­ti. Şim­di ef­sa­ne ko­ku ad­re­na­lin ve­ren dün­ya­sıy­la bi­ze göz kır­pı­yor.

39

Duy­gu­sal ve lez­zet­li

Miss Di­or Ab­so­lu­tely Bloo­ming par­füm, Di­or Par­fum Kre­atö­rü Fran­ço­is De­mach­y'­nin ka­dın­la­ra son­ba­har ar­ma­ğa­nı.  Çi­çek dün­ya­sı­nın zevk­le­ri­ni ye­ni­den ta­nım­la­yan par­füm, bi­ze ade­ta seç­kin bir par­füm bu­ke­ti ar­ma­ğan edi­yor. De­machy par­fü­mü ta­nım­lar­ken “Bi­raz küs­tah, çok tut­ku­lu ve ke­sin­lik­le öz­gü­r” di­yor. Her şe­yin öte­sin­de ne­şe­li, can­lı bir kre­as­yon su­nan no­ta­lar kır­mı­zı mey­ve­ler, ahu­du­du, nar ve Frenk üzü­mü içe­ri­yor. Açı­lış no­ta­la­rı pem­be bi­ber ta­ne­si­nin ba­ha­rat­lı mu­zip­li­ği ile gü­lüm­sü­yor. İki fark­lı gü­lün uyu­mu­na Şa­ka­yık ako­ru da eş­lik edi­yor. Par­füm kim­se­nin kar­şı ko­ya­ma­ya­ca­ğı ka­dar da­vet­kâr ve ne­şe­li…

42

Ka­dın­sı­lı­ğın ye­ni bo­yut­la­rı

New Yor­k'­ta hep bir uğul­tu var­dır, bir tit­re­şim. Ne­re­dey­se göz­le gö­re­bi­le­ce­ği­niz cap­can­lı bir ener­ji. İkon­la­rın, tak­lit edi­le­me­yen tarz­la­rın ya­şa­dı­ğı kent­te, şeh­rin ru­hu­nu ya­ka­la­yan Her­re­ra Mo­da­evi şim­di yep­ye­ni bir dö­ne­me doğ­ru Go­od Girl ile iler­li­yor. Par­fü­mün ta­nım­la­ma­sı­nı mar­ka­nın Ya­ra­tı­cı Di­rek­tö­rü Ca­ro­li­na Her­re­ra de Ba­ez ya­pı­yor; “Onun kal­bi­ne ve gü­nü­müz ka­dı­nı­nın tüm gü­cü­ne ve çe­liş­ki­le­ri­ne gi­re­riz.” Al­tta par­fü­mor Lo­ui­se Tur­ne­r'­ın im­za­sı var.

41

Di­or Sa­uva­ge'a par­fü­mün os­ka­rı

Par­füm dün­ya­sı­nın Os­ca­r'­ı ola­rak bi­li­nen; “T­he Frag­ran­ce Fo­un­da­ti­on” ta­ra­fın­dan bu yıl 43.'sü dü­zen­le­nen 2016 Ulus­la­ra­ra­sı Par­füm ödül tö­re­nin­de Di­or Sa­uva­ge; “En Çok Ter­cih Edi­len Er­kek Par­fü­mü­”, “En Pres­tij­li Er­kek Par­fü­mü­” ve “Er­kek Par­fü­mün­de Yı­lın En İyi Med­ya Kam­pan­ya­sı­” ödül­le­ri ile bir­lik­te, top­lam­da 3 dal­da ödül al­ma­ya hak ka­zan­dı. Rek­lam yü­zü ola­rak Johhny De­ep ile lans­ma­nı­nı yap­tı­ğı par­füm, ün­lü ko­ku bur­nu Fran­ço­is De­machy ta­ra­fın­dan 2015 yı­lın­da Di­or par­füm evi­ne ka­tıl­dı. Parfüm, yu­var­lak ve du­yu­sal hat­la­ra sa­hip lüks bir şi­şe­de sunuluyor.

38

Ne ka­dar ken­din­sin? 

Za­dig & Vol­ta­ire, Pa­ris çı­kış­lı Fran­sız bir mo­da­evi, is­miy­se ku­ru­cu­su Thi­erry Gil­li­er'­nin la­ka­bı­na bir atıf, ken­di­si bu Vol­ta­ire'­ci zih­ni­ye­tin dü­me­nin­de­ki isim. Çağ­daş sa­nat­çı ve ta­sa­rım­cı­lar­la kap­sül ko­lek­si­yon­lar ya­pı­yor­lar ve tek ku­ral­la­rı “ken­din ol­mak.” On­la­rın mo­da­evi ile ay­nı adı ta­şı­yan par­füm­le­ri, çar­pı­cı bir bu­luş­ma ya­rat­mak ve ka­lıp­la­rı ka­yıt­sız­lık­la kır­mak için ta­sar­lan­dı. Ko­ku­nun er­kek ve ka­dın için ta­sar­la­nan iki fark­lı şi­şe­si son­su­za ka­dar rock ile yon­tul­ma­yı im­ge­li­yor.
Ar­mo­ni­ler ve do­ğa­lar ara­sın­da, di­şil ve eril et­ki­ler­le, sar­hoş edi­ci baş­tan çı­kar­ma oyun­la­rı­nı su­nu­yor. Bi­ri di­ğe­ri­ne kar­şı, mo­nok­rom şi­şe­ler bü­tün­le­şi­yor, on­la­rın pe­şin­den de, bir ta­vır ve iki za­man­sız esans ge­li­yor.

Etiketler