Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Yapay zeka alışverişin kodlarını da değiştirecek…
Yapay zeka alışverişin kodlarını da değiştirecek…
İnternet alışverişinde sanal gerçeklik dönemi yaklaşıyor.
Yasemin CANDEMİR
Moda 24 Nisan 2016 - 06:14

İnternet alışverişinde sanal gerçeklik dönemi yaklaşıyor. Evlerde kullandığımız teknoloji
sayesinde vücudumuzu tarayıp, bire bir modelini oluşturup, kıyafetleri sanal olarak
deneyebileceğimiz günler çok yakın. Morhipo yakın geleceğe hazırlananlardan biri…

Morhipo'nun Genel Müdürü Şule Kuban Arditi

 

Dün­ya­da 3.5 mil­yar in­san in­ter­net­ten alış­ve­riş ya­pı­yor. Tür­ki­ye'de bu oran he­nüz 20 mil­yon. Alış­ve­riş için do­laş­ma­nın eşit­tir ke­yif ol­ma­sı, do­kun­ma­dan al­mak is­te­me­yen­ler ve ia­de sü­re­ci­nin me­şak­kat­li ol­ma­sı in­ter­net­ten in­san­la­rı uzak tu­tu­yor. Ama sat­tık­la­rı her ürü­nün ar­ka­sın­da du­ran, de­ği­şim ve ia­de­yi ko­lay­laş­tı­ran fir­ma­lar ka­za­nı­yor. Yıl­da 6 mil­yon adet ürün sa­tan, Tık­la-gel hiz­me­tiy­le in­ter­net­te sat­tı­ğı ürü­nü Boy­ne­r'­den de­ğiş­tir­me fır­sa­tı su­nan Mor­hi­po'nun Ge­nel Mü­dü­rü Şu­le Ku­ban Ar­di­ti ile Boy­ne­r'­den al­dık­la­rı DNA'yı, Y ku­şa­ğı­nı ve de­ği­şe­cek tek­no­lo­ji­le­ri ko­nuş­tuk…
– İn­ter­net hâ­lâ mo­da açı­sın­dan zor bir alan ol­ma­yı sür­dü­rü­yor. Mor­hi­po'nun ürü­nü iyi an­la­ta­bil­me an­la­mın­da yap­tı­ğı fark­lı­lık­lar ne­ler?
Mor­hi­po ola­rak müş­te­ri­le­ri­miz için ko­lay ve ke­yif­li bir de­ne­yim ya­rat­ma­ya odak­la­nı­yo­ruz. Dün­ya ge­ne­lin­de 3.5 mil­yar ki­şi on­li­ne alış­ve­riş tec­rü­be­si ya­şar­ken ül­ke­miz­de yak­la­şık 47 mil­yon in­ter­net kul­la­nı­cı­sı bu­lu­nu­yor. On­li­ne iş­lem ya­pı­lan kre­di kar­tı sa­yı­sı ise 22 mil­yon. Bu kul­la­nı­cı­la­rın top­lam on­li­ne har­ca­ma­la­rı­nın yüz­de 20'si­ne ya­kı­nı­nı teks­til ve gi­yim alış­ve­riş­le­ri oluş­tu­ru­yor. Gö­rül­dü­ğü gi­bi, Tür­ki­ye'de gi­de­cek uzun bir yo­lu­muz var.
– Bü­yük ya­tı­rım­lar­la gi­rip ka­pa­tan pek çok fir­ma da var. Siz­ce siz ka­lı­cı­lı­ğı na­sıl ko­ru­du­nuz?
Boy­ner Grup ola­rak 45 yıl­dır pe­ra­ken­de dün­ya­sın­da yer alı­yo­ruz. E-ti­ca­re­ti de tıp­kı ma­ğa­za­cı­lık gi­bi et­ki­li bir sa­tış plat­for­mu ola­rak gö­rü­yo­ruz.

“Y kuşağı online'ın geleceği”

– Y ku­şa­ğı in­ter­net­ten alışverişi  na­sıl de­ğiş­ti­re­cek siz­ce?
Mor­hi­po'nun müş­te­ri kit­le­si­nin yaş or­ta­la­ma­sı 31. Açık­ça­sı Y ku­şa­ğı, bi­zim ken­di­mi­ze ya­kın his­set­ti­ği­miz bir grup. Ça­lı­şan­la­rı­mı­zın yüz­de 80'i­ni Y hat­ta Z ku­şa­ğı oluş­tu­ru­yor. Ye­ni ku­şa­ğı tem­sil eden genç­le­rin on­li­ne dün­ya ile çok ba­rı­şık pro­fil­ler ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­li­riz. Bu ku­şak­la­r on­li­ne dün­ya­nın ge­le­ce­ği.
– Ka­dın­la­rın in­ter­net alış­ve­ri­şin­de­ki en bü­yük çe­kin­ce­si ne­dir?
Ge­nel an­lam­da müş­te­ri­le­ri­mi­zin yüz­de 60'ı­nı ka­dın­lar oluş­tu­ru­yor. İşin as­lı ia­de sü­re­ci hız­lı iş­li­yor­sa ve ka­li­te­si­ne gü­ve­ni­yor­lar­sa çe­kin­ce­le­ri yok. Hat­ta teks­til ve ayak­ka­bı alış­ve­ri­şin­de er­kek­le­re gö­re da­ha il­gi­li ve da­ha ra­hat­lar.
– Boy­ner Grup mar­ka­la­rı si­ze özel ürün ya­pı­yor mu ? Müş­te­ri­le­rin siz­den alı­nan bir ürü­nü Boy­ne­r'­den de­ğiş­tir­me şans­la­rı var mı?
“Tık­la-Ge­l” hiz­me­ti ile Boy­ner ve YKM Ma­ğa­za­la­rı'na ürün ia­de­si ya­pı­la­bi­li­yor ve müş­te­ri­ler ia­de çe­ki ile ma­ğa­za­da alış­ve­ri­şe de­vam ede­bi­li­yor. Bu bi­zim “all-li­ne pe­ra­ken­de­” ba­kış açı­mı­zın bir par­ça­sı. Müş­te­ri­le­ri­mi­ze gru­bu­mu­zun da des­te­ğiy­le her nok­ta­da do­kun­uyoruz.

“Sanal gerçeklik çok yakın”

– Bun­la­rın bir son­ra­ki aşa­ma­sı na­sıl ola­cak? İn­san­lar üç bo­yut­lu ola­rak mı gör­mek is­te­ye­cek­ler ürün­le­ri? Siz bu­na ha­zır­lık­lı mı­sı­nız?
Üç bo­yut­lu tek­no­lo­ji es­ki öne­mi­ni ve po­pü­la­ri­te­si­ni yi­tir­miş du­rum­da. Ya­kın ge­le­cek­te özel­lik­le 4.5G'­nin ge­li­şiy­le bir­lik­te in­ter­ne­te eri­şim hı­zı­nın ar­ta­cak ol­ma­sı sa­ye­sin­de da­ha zen­gin içe­rik­ler (vi­de­o, 360' re­sim­ler) söz ko­nu­su ola­cak. Or­ta ve uzun va­de­de ise bu­nun bir adım öte­sin­de “sa­nal ger­çek­li­k” di­ye ad­lan­dı­rı­lan ve bu­gün­ler­de ilk ör­nek­le­ri­ni gör­dü­ğü­müz tek­no­lo­ji­ler ha­ya­tı­mı­zın içe­ri­si­ne gir­miş ola­cak. Bu ürün­ler sa­ye­sin­de, vü­cu­du­mu­zu ta­ra­yıp, bi­re­ bir mo­de­li­ni oluş­tu­rup ar­dın­dan “sa­nal ger­çek­li­k” sağ­la­yan bir or­tam­da kı­ya­fet­le­rin üze­ri­miz­de na­sıl gö­rü­ne­ce­ği­ni de­ne­yim­le­ye­bi­le­ce­ğiz.
– Ya­kın ge­le­cek­te neler olacak?
Ya­kın ge­le­cek­te her­ke­sin bir ne­vi ki­şi­sel asis­ta­nı ola­rak ça­lı­şan, ya­pay ze­kâ tek­no­lo­ji­le­riy­le ge­liş­ti­ril­miş sa­nal ro­bot­lar ha­ya­tı­mı­za gi­re­cek. Bun­lar as­lın­da kıs­men de ol­sa bü­yük e-ti­ca­ret si­te­le­rin­de bir sü­re­dir var. Ya­kın ge­le­cek­te bun­la­rın çok da­ha ge­liş­miş ve doğ­ru­dan bi­zim için ça­lı­şan ver­si­yon­la­rı gelişecek.